Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОБЛИЦИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сажетак

Заштита животне средине представља горуће питањe са којим се сусрећемо на почетку 21. века. Са овим проблемом се суочавају све земље без обзира на степен њихове економске развијености. Пораст технолошког развоја, нерационално коришћење природних ресурса, нерегулисање одлагања отпада, све су то проблеми који утичу на све грађане без обзира у којој се они држави налазили. Овакво стање нарочито забрињава ако се има у виду чињеница да је велики број природних ресурса ограничен и необновљив. Уништавањем ових ресурса човечанство се може наћи у безизлазној ситу­ацији те је неопходно предузети све могуће мере зарад заштите животне средине. Овај рад има за циљ да покаже који су институционални облици заштите животне средине развијени у Србији. У том смислу ми смо у нашем раду покушали да дамо једну сажету анализу ових институционалних облика фокусирајући се пре свега на: субјекте за заштиту животне средине, обавезе институција и на области заштите животне средине.

 

кључне речи:

Референце

  1. Закон о заштити животне средине, Службени гласник РС, бр. 36/2009.
  2. Конвенција о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине, Службени гласник РС, бр. 38/2009. Meђународни уговори
  3. Извештај о стању животне средине Агенција за заштиту животне средине
  4. Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини, Службени гласник РС, бр. 54/1992.
  5. Закон о рибарству, Службени гласник РС, бр. 35/94, 38/1994 и 101/2005 и подзаконски акти који проистичу из овог закона
  6. Закон о амбалажном отпаду, Службени гласник РС, бр. 36/2009.
  7. Закон о потврђивању Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине, Службени гласник РС Међународни угово­ри, бр. 38/2009.
  8. Вера Арежина, „Еколошке миграције”, Политичка ревија, Институт за политичке студије, бр. 4/2006.
  9. Никлановић Мирјана, Миљановић Томка, ,,Допринос наставе биологије у области екологије и животне средине’’, Педагошка стварност, бр. 5-6/2008.
  10. Милановић Мишко, „Mogućnost informacionog povezivanja Srbije sa svetskim institucijama koje se bave zaštitom životne sredine’’, Зборник радова Географског факултета, 2002.
  11. Биочанин Радомир-Раде, Амиџић Бранка, Васовић Весна, „Kvantifikovanje uticaja na životnu sredinu u održivom razvoju do kvaliteta živo­ta”, ИМК-14 – Истраживање и развој, 2007.
  12. Вељковић Небојша, „Ekonomija i ekologija izazov budućnosti’’, Теме, Филозофски факултет, Ниш, бр. 3/2006.
периодика Политичка ревија 4/2010 УДК: 502.1(497.11) 77-188
ç