Изабери језик:
Тема броја

ИЗ ПОЛИТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ И ПОЛИТИЧКОГ СИСТЕМА

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ЕФИКАСНОСТ ПАРЛАМЕНТА СРБИЈЕ (2008-2020)

Сажетак

Применом нео-институционалног нормативно-емпиријског приступа и критеријума Интерпарламентарне уније за оцену демократичности парламента, четири сазива Скупштине Србије (VIII-XI) анализирана су у складу са пет индикатора: репрезентативност, транспарентност, приступачност, одговорност и ефикасност, да би се добио одговор на питање у коликој мери је Скупштина Србије у периоду 2008-2020. била институционално ефикасна, нарочито у вршењу законодавно-контролне надлежности. Анализа је показала да је током овог периода институционална ефикасност Скупштине Србије варирала, и да су позитивне тенденције, покренуте током VIII i IX сазива (у периоду 2008-2014) заустављене или дерогиране и постепено довеле до институционалне кризе, која је кулминирала у XI сазиву (2016-2020) када долази до слома политичког modus operandi парламента на релацији владајућа већина – опозициона мањина. Коначан исход ове политичке и институционалне кризе се очитује у феномену делегитимизације и депарламентаризацији Скупштине Србије.

кључне речи:

Референце

  • Вукадиновић, Слободан, 2012. „Однос грађана и народних посланика након избораˮ, у: Избори у домаћем и страном праву, прир. Оливер Николић и Владимир Ђурић, 269‒270. Београд: Институт за упоредно право, Последњи приступ: 15. децембар 2020. http://pravnifakultet.rs/images/2012/Odnos_gradjana_i_narodnih_poslanika.pdf
  • Закон о буџетском систему, [ЗБС], „Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020
  • Закон о избору народних посланика [ЗИНС], „Службени гласник Републике Србије“, бр. 35/2000, 57/203 – одлука УС, 72/2003 – др. закон, 75/2003 – испр. др. закона, 18/2004, 101/2005 – др. закон, 85/2005 – др. закон, 28/2011 – одлука УС, 104/2009 – др. закон, 12/2020 и 68/2020
  • Закон о Народној скупштини [ЗНС], „Службени гласник Републике Србије“, бр. 9/2010
  • Закон о примањима народних посланика у Народној скупштини Републике Србије [ЗПНП НСРС], „Службени гласник Републике Србије“, бр. 7/91, 22/91, 28/91, 48/91 – др. закон, 68/91, 44/98 – др. закон, 46/98 – др. закон и 34/2001 – др. закон
  • Закон о спречавању корупције [ЗСК], „Службени гласник РС“, бр. 35/2019
  • Закон о финансијској подршци породици с децом [ЗФППД], „Службени гласник Републике Србије“, бр. 113/2017, 50/2018, 46/2021 – одлука УС и 51/2021 – одлука УС
  • Зајц, Драго, 2013. „Изазови данашње парламентарне демократије“, у: Искушења парламентаризма, прир. Славиша Орловић, 7-16. Београд: Fridrih Ebert Stiftung, Последњи приступ: 25. фебруар 2021. http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/10636.pdf
  • Информатор о раду Народне скупштине, 30. април 2018. Последњи приступ 4. фебруар 2021. http://www.parlament.gov.rs/upload/documents/Informator.pdf
  • Извештаји Европске комисије о напретку Србије (2016-2019) Последњи приступ: 1. фебруар 2021. http://europa.rs/srbija-i-evropska-unija/kljucni-dokumenti/
  • Лазић, Никола, 2020, „Представљеност националних мањина у Народној Скупштини Републике Србије од 2000. до 2020. године,“ Политичка ревија, 66 (4): 209-233. doi: https://doi.org/10.22182/pr.6642020.9
  • Народна скупштина у бројкама, Последњи приступ: 3. јануар 2021.
  • http://www.parlament.gov.rs/ народна-скупштина/народна-скупштина-у-бројкама-.1734.html
  • Отворени парламент, 2017, Отворено о јавним политикама – Периодични извештај 6 месеци рада Владе Републике Србије (28.4.2017), 1-28.
  • Пејковић, Марко, 2011, „Српски парламентарни одбори – компаративна анализа“, Српска политичка мисао, вол. 34, год. 18. бр. 4/2011, 51-73.
  • Пословник Народне скупштине [ПНС] (пречишћен текст), „Службени гласник Републике Србије“, бр. 03/2012.
  • Тепавац, Тара, 2019, Радни извештај: Народна Скупштина Републике Србије – храм или параван демократије? Београд: ЦРТА, Последњи приступ: 5. фебруар 2021. https://crta.rs/wp-content/uploads/2019/01/Narodna-skup%C5%A1tina-Republike-Srbije-hram-ili-paravan-demokratije.pdf
  • Тодоровић, Марија, 2016, Родна равноправност и политички процеси: Зашто жене не гласају за жене?, 1-10, Београд: Центар за истраживање јавних политика, Последњи приступ: 12. фебруар 2021. 0807207acad5b5d5fd8cc86c49a1a0d044fd3102.pdf (publicpolicy.rs)
  • Устав Републике Србије, „Службени гласник Републике Србије“, бр. 98/2006
  • ЦИНС – Центар за истраживачко новинарство Србије, 2020, “Колико кошта посланик”, база података, Последњи приступ: 26. фебруар 2021. https://www.cins.rs/baze-podataka/koliko-kosta-poslanik/
  • ЦРТА – Центар за истраживање, транспарентност и одговорност, 2016, Индекс отворености парламента – Србија и регион, Последњи приступ: 3. јануар 2021. https://otvoreniparlament.rs/istrazivanje/14
  • ЦРТА – Центар за истраживање, транспарентност и одговорност, 2019, Развојни пут буџета Републике Србије (инфографика), Последњи приступ: 26. фебруар 2021. https://otvoreniparlament.rs/uploads/istrazivanja/budzet-2019-op-final.pdf
  • Betham, David, ed. 2006, Parliament and Democracy in the Twenty-First Century: A Guide to Good Practice, Geneva: Inter-Parliamentary Union, Accessed: December 1, 2020. https://www.ipu.org/resources/publications/handbooks/2016-07/parliament-and-democracy-in-twenty-first-century-guide-good-practice
  • EIGE – European Institute for Gender Equality, 2019, Gender equality in national parialments across the EU and the European Parliament (2019 results from EIGE`s Gender-sensitive Parliaments tool), Luxembourg, doi: 10.2839/192815 Available at: https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-sensitive-parliaments
  • EWB – European Western Balkans. 2020. Последњи приступ: 25. фебруар 2021. https://europeanwesternbalkans.rs/dacic-medjustranacki-dijalog-nije-realan-kraja-godine/
  • Fish, Steven M. 2006, “Stronger Legislatures, Stronger Democracies,” Journal of Democracy, 17 (1): 5-20. Available at: 1. Fish pp 5-20.pmd (berkeley.edu)
  • Kelso, Alexandra, 2013, „Historical Institutionalism and Parliament“, in: Parliamentary reform at Westminster, Manchester; New York: Manchester University Press https://doi.org/10.7765/9781847793164.00007
  • March, James G. and Olsen, Johan P. 2010, Rediscovering Institutions – The Organizational Basis of Politics, New York: The Free Press
  • Peters, Gay B. 2019, Institutional Theory in Political Science – The New Institutionalism, Northhempton: Edward Elgar Publishing (4th edition)
  • Rittberger, Berthold, 2012, ”Institutionalizing Representative Democracy in the European Union: The Case of the European Parliament”, Journal of Common Market Studies, 50 (spec. 1): 18-37 Available at: https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.2011.02225.x
периодика Политичка ревија 2/2021 2/2021 УДК 342.53(497.11)“2008/2020“ 105-127
ç