Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА - ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ЕКОЛОШКЕ ПОЛИТИКЕ ОРГАНА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СРБИЈЕ У ПРОЦЕСУ ЕВРОИНТЕГРАЦИЈА

Сажетак

Актуелност и значај питања надлежности и капацитета локалне самоуправе у области животне сре­дине, наглашена је усвајањем низа закона из области заштите и унапређења животне средине, као неизоставног дела националних приоритета одрживог развоја Републике Србије, као и чињеницом да деградација животне средине и нерационално коришћење природних ресурса утиче непосредно на квалитет живота грађана, односно да се последице негативног утица ја на животну средину највише осећају на локалном нивоу. Дефинисање надлежности локалних органа је у директној корелацији са питањем капацитета ло­калних самоуправа, будући да финансијска, кадровска, организациона и техничка оспособљеност ових субјеката представља предуслов за ефикасно спровођење овлашћења која су им поверена и законом утврђена. Циљ овог рада је да се на основу процене капаците­та локалних самоуправа у области заштите животне средине утврди да ли су локални органи власти оспособљени у кадровском, финансијском, техничком и организационом смислу за спровођење ефикасне заштите животне средине у ширем контексту придруживања Србије Европској унији.

кључне речи:

Референце

  1. Arrow, Bolin, Costanza, Dasgupta, „Economic Growth, Carrying Capa­city, and the Environment“, Ecological Economics, Vol. 15, Elsevier, 1995, pp. 91-95.
  2. Carter, Neil, The Politics of the Enivornment, Cambridge University Press. Cambridge, 2001.
  3. Водич за локалне и регионалне самоуправе на путу Србије ка ЕУ, ИСАЦ фонд, Београд, 2011.
  4. Горан Вујић, „Управљање отпадом и проблеми у вези са израдом и спровођењем локалних и регионалних планова управљања отпа­дом“, http://www.emins.org/uploads/usemploads/projektipdf/rad_goran_vujic.pdf. Преузето 10. јануара 2014.
  5. Закон о локалној самоуправи, Службени гласник РС, бр. 129/07, 2007.
  6. Закон о заштити животне средине, Службени гласник РС, бр. 135/04, 36/09.
  7. Извештај о напретку у спровођењу Националне стратегије одрживог развоја за период од 2009. до 2017. године за 2009. годину, Службе­ни гласник РС, бр. 47/10.
  8. Надлежност и капацитети локалне самоуправе и организација цивилног друштва за примену европских стандарда у области живот­не средине, Европски покрет у Србији, Београд, 2012.
  9. Национална стратегија за апроксимацију у области животне среди­не, Службени гласник РС, бр. 80/11.
  10. Национална стратегија одрживог развоја, Службени гласник РС, бр. 57/08.
  11. Павловић, Владимир, Локална самоуправа и процес приступања Србије ЕУ од посматрача до партнера, Стална конференција градова и општина Савез градова и општина Србије, Београд, 2012.
  12. Стална конференција општина и градова, „Истраживање о стању си­стема заштите животне средине на локалном нивоу у Србији“, http://www.skgo.org/reports/details/1356 Преузето 20. децембра 2013.
  13. Тодић, Драгољуб, Водич кроз политике ЕУ Животна средина, Европски покрет у Србији, 2010.
  14. United Nations Rio Declaration on Environment and Development, http://www.jus.uio.no/lm/environmental.developmentrio.dedara1992/portrait.a4.pdf. Преузето 10. марта 2014.
  15. United Nations Division for Sustainable Development, Agenda 21, Preu­zeto 20. januara 2014., na http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&nr=23&type=400
  16. http://www.emins.org/srpski/news/artide/nadleznost-i-kapadteti-lokalne-samouprave-i-organizacija-civilnog-drustva-za-primenu-evropskihstandarda-u-oblasti-zivotne-sredine Преузето јануара 5. 2014. године
  17. Годишњи извештај Европске комисије о напретку Србије за го­дину, http://www.seio.gov.rs/dokumenta/eu-dokumenta.211.html.
периодика Политичка ревија 1/2014 УДК: 502.1:352(497.11) 97-112
ç