Изабери језик:
Тема броја

ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА У СРБИЈИ И САВРЕМЕНЕ ПОЛИТИКОЛОШКЕ ПАРАДИГМЕ

ГЕОПОЛИТИКА: ОД ГЕОГРАФСКЕ И ПОЛИТИКОЛОШКЕ ДИСЦИПЛИНЕ ДО САМОСТАЛНЕ НАУКЕ

Сажетак

У раду се прати историјски развој геополитике – од појаве њене претходнице политичке географије крајем 19. века, до неокласичне и постмодерне геополитичке мисли у првим деценијама 21. века. Еволуција геополитике подељена је на пет фаза и шесту у коју улази упоредо са мултиполаризацијом света. Анализа подразумева контекст преобликовања глобалних односа, најзначајније геософске правце (геодетерминизам, геопосибилизам, геонихилизам…), кључне теоријско-концепције поставке, корифеје научне и практичне геополитике… Аутор сматра да је савремена геополитика постала самостална наука и то доказује њеним обухватним предметом проучавања, комплексном дефиницијом, специфичним методолошким апаратом, аутентичним геополитичким методом и поделом на бројне дисциплине и субдисциплине. Истичући да је на Балкану геополитика егзистенцијално важна, констатује да она у српској науци није довољно заступљена.

кључне речи:

Референце

  • Велимировић Владика Николај, Мисли о добру и злу, Евро; Невен, Београд, 1999.
  • Дугин Александар, Основи геополитике, књига 1, Екопрес, Зрењанин, 2004.
  • Дугин Александар, Основи геополитике, књига 2, Екопрес, Зрењанин, 2004.
  • Килибарда Зоран, Мијалковски Милан, Геополитика и тероризам, Научна књига; Академија за дипломатију и безбедност, Београд, Београд, 2006.
  • Младеновић Милош, Шта је геополитика, Велвет, Бео­град, 1994.
  • Савицкий Петр Николаевич, „Географический обзор Росии-Евразии“, Россия – особый географический мир, Прага, 1927, стр. 219-232.
  • Степић Миломир, У вртлогу балканизације, ЈП Службени лист СРЈ; Институт за геополитичке студије, Београд, 2001.
  • Степић Миломир, Српско питање – геополитичко питање, Јантар-група, Београд, 2004.
  • Степић Миломир, „Српски пример детериторијализације националног интереса“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, № 3/2015, стр. 23-44.
  • Степић Миломир, Геополитика – идеје, теорије, концепције, Институт за политичке студије, Београд, 2016.
  • Степић Миломир, „Време је да се утемељи српска геополитика“, Печат, ИП „Наш Печат“ а.д. Београд, № 471/2017,  стр. 20-21.
  • Степић Миломир, „Исламски Heartland“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, № 1/2017, стр. 57-80.
  • Степић Миломир, „Од (нео)класичних ка постмодерним геополитичким постулатима“, у: Свет и нове геополитичке парадигме (уредник: Миломир Степић), Институт за политичке студије, Београд, 2017, стр. 13-36.
  • Степић Миломир, „Поимање простора и геополитичност савременог света“, у: Савремени човек и савремени свет (уредници: Селимир Радуловић, Драган Станић), Матица српска; Библиотека Матице српске, Београд, 2017, стр. 81-100.
  • Трифковић Срђа, Континуитет хладног рата, Геополитика, Београд, 2017.
  • Babić Blagoje, „Geoekonomija – stvarnost i nauka“, Megatrend revija, Megatrend univerzitet, Beograd, vol. 6(1)/2009, стр. 30-57.
  • Bžežinski Zbignjev, Velika šahovska tabla, CID, Podgorica; Romanov, Banja Luka, 2001.
  • Božić Nemanja, Posleratna globalna strategija SAD, In­stitut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 1974.
  • Bowman Isaiah, „Geography versus Geopolitics“, Geographical Review, American Geographical Society, New York, Vol. 32, № 4/1942, стр. 646-658.
  • Cohen Saul B, Geopolitics of the World System, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., Lanham (Maryland), 2003.
  • Kennan George F. („Mr.Х“), „The Sources of Soviet Conduct“, Foreign Affairs, Council on Foreign Relations Inc, New York, vol. 25/july 1947, стр. 566-582.
  • Kjellén Rudolf, “Stu­dier öfver Sveriges politiska gränser”, Ymer, Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, Stockholm, vol. 3/1899, стр. 283-331.
  • Mackinder Halford John, Democratic Ideals and Relity, National Defense University Press, Washington, DC, 1996.
  • Pavić Radovan, „Teritorijalizacija političkog“, Ekonomi­ka, Ekonomika, Beograd, № 4-6/1994, стр. 80-84.
  • Pečujlić Miroslav, Globalizacija – dva lika sveta, Gutenbergova galaksija, Beograd, 2002.
  • Ratzel Friedrich, Politische Geographie – oder die Geographie der Staaten, des Verkchres und des Krieges, Oldenbourg, München und Berlin, 1903.
  • Spykman Nicholas, The Geography of the Peace, Harcourt, Brace & Co., New York, 1944.
  • Stepić Milomir, „Geopolitička uloga Istočne i Jugoistočne Evrope: sanitarni kordon ili region-kapija?“, Ekonomska politika i razvoj (redaktori: Aleksandar Živković, Dejan Molnar, Žaklina Stojanović, Emilija Manić), Ekonomski fakultet, Centar za izdavačku delatnost, Beograd, 2015, стр. 203-228.
  • Stepić Milomir, Zarić Ivan, „Serbia and Geopolitical (non)Complementarity of the Danube strategy and the New silk road“, in: Danube and the New Silk Road (editor: Duško Dimitrijević), Institute of International Politics and Economics, Belgrade, 2016, стр. 447-466.
  • Huntington Samuel P, „The Clash of Civilizations?“, Foreign Affairs, Council on Foreign Relations, Inc., New York, vol. 72, № 3/summer 1993, стр. 22-49.
  • Huntington Samuel P, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon & Schuster, New York, 1996.
  • Ekonomski rečnik, treće izmenjeno i dopunjeno izdanje, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, Beograd, 2010.
  • http://www.geopolitica.ru/sites/default/files/map-1.jpg (27/09/2018)
  • http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=17350 (25/09/2018.)
  • https://www.youtube.com/watch?v=NjMKXC-bM18 /1:00:40 – 1:01:30/ (08/07/2018.)
периодика Српска политичка мисао 1/2019 1/2019 УДК 327::911.3 75-96
ç