Изабери језик:
Тема броја

ТРАДИЦИЈА СРПСКЕ ДРЖАВНОСТИ

ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРПСКЕ ДРЖАВЕ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Сажетак

Тема овог чланка је период изградње и пропасти ра­не средњовековне и средњовековне српске државе, односно период настанка првих општих историјских услова за оснивање и поштовање ауторитета и институција у првим друштвеним заједницама словен­ских народа на Балканском полуострву. Уразматрању предуслова настајања политичких и економских институција и обичаја у средњовековној српској држави аутор обраћа посебну пажњу на временске, геофи­зичке, антрополошке и културолошке одреднице тих предуслова. Те одреднице се посебно односе на развој села и положај и статус сељака-пољопривредника (земљорадника и сточара) у тадашњој држави, јер су чланови тог друштвеног слоја чинили огромну већину становништва и њихов положај и статус је одсликавао развој читавог тадашњег друштва и државе. Аутор текста у завршном разматрању узрока дисконтинуитета у развоју села у средњевековној српској др­жави као главне узроке наводи поступно успостављање власти турске царевине на њеним територијама и посебне разлоге као што су непостојање сврсисходне изградње инфраструктуре за развој и култивацију се­ла и сеоског становништва, те тежак положај сељака у току завршног распада те државе.

 

кључне речи:

Референце

  1. Арсић, Радивоје, археолог Живот сељака у средњовековној Србији: http://www.field-archaeology.com/danci/arsic/index.php
  2. Bloch, Marc, Feudal Society, L.A. Manyon, 2 v., University of Chicago Press, 1961, U.S.A.
  3. Brown, A.R. Elizabeth, “The Tyranny of a Construct: Feudalism and Hi­storians of Medieval Europe”, The American Historical Review 79, Ame­rican Historical Association, 1974.
  4. Ganshof, Francois-Lois, Feudalism, Philip Grierson, Harper & Row, New York, 1964, U.S.A.
  5. Дероко, Александар, Средњовековни градови у Србији, Црној Гори и Македонији, Просвета, Београд, 1950.
  6. Ђенић, Милисав Р., Златибор у прошлости, Титово Ужице, 1983. го­дине
  7. Ђорђевић, Тихомир, Србија пре сто година век, Ethos, Београд, 2008.
  8. Irving, Washington, The Complete Works of Washington Irving, Baudry’s Library, Paris, 1834.
  9. Јованчевић, Саша, “Модернизација српског друштва у XIX веку”, Политичка ревија, бр. 1/2010, Институт за политичке студије, Београд, 2010. године
  10. Костић, Цветко, Социологија села, Издавачко-информативни центар студената Београд, 1975.
  11. Марковић, Драган, Отварање и затварање србијанског села достигнућа, проблеми и перспективе социјализације, Институт за политичке студије, Београд, 2004.
  12. Маркс, Карл, Беда филозофије, Култура, Београд, 1964.
  13. Матић, Петар, “Развој локалне самоуправе у Републици Србији“, По­литичка ревија, 2006, 5, iss. 3
  14. Needham, Joseph, Science and Civilization in China, Francesca Braz, Vol. VI, No. 2, Cambridge University Press, 1984.
  15. Новаковић, Нада, “Теорије о настанку и структури породичних за­друга”, Становништво, 43, 1-4, 2005.
  16. Острогорски, Георгије, Привреда и друштво у Византијском цар­ству, Просвета, Београд, 1969.
  17. Рајс, Рудолф Арчибалд, Чујте Срби!, Златоусти, Београд, 2008.
  18. Reynolds, Susan, Fiefs and Vassals: The Medieval Evidence Reinterpre­ted, Oxford, University Press, Oxford, 1994.
  19. Ристић, Милован, Стари Влах, Туристичка штампа, Београд, 1963.
  20. Топаловић, Живко, Себри и властела –  Друштвени поредак у старој српској држави, Српска књижевна задруга, Београд, 2002.
  21. Fussell, G., “My Impressions of William Marshall”, Agricultural Hi­story, Vol. 23, No. 1, January 1949, the Agricultural History Society, USA
  22. Canterbery, E. Ray, A Brief History of Economics Artful Approaches to the Dismal Science, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Singapore-London, 2001.
  23. Cunnigham, William, Growth of English Industry and Commerce during the Early and Middle Ages (1890), Cambridge, 5th ed. (1910) on line, McMaster
  24. Ћирковић, Сима, Историја српског народа, књ. 1, Српска књижевна задруга, Београд, 1981.
  25. Ћоровић, Владимир, Земља Шумадија –  хајдучка, досељеничка и побуњеничка, Историјске свеске Српско наслеђе, бр. 3, март 1998.
периодика Политичка ревија 3/2010 УДК: 94+930.85(497.11)“06/14“ 1-32
ç