Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ФИНАНСИРАЊЕ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Сажетак

Изборним кампањама, као основним политичким активностима поклања се велика пажња, посебно у погледу финансирања трошкова изборних активности. Финансирање изборне кампање у Републици Србији регулисано је Законом о финансирању политичких активности којим се дефинишу и уређују извори, обим и ограничења, евиденција и контрола финансирања. По правилу, питање финансирања политичке кампање поставља се по завршетку изборног процеса, а као највећи проблем истиче се недовољна транспарентност, односно јавност података и контрола финансирања трошкова изборне кампање.

Рад финансирање изборне кампање превасходно има за циљ да укаже на правну регулативу којом се регулише област финансирања политичких кампања у Републици Србији, а у вези са тим, посебну пажњу завређује контрола трошкова изборне кампање која је у надлежности Ангенције за борбу против корупције. Ниво политичке културе и политичке одговорности у Републици Србији указује на погодне услове за развијање политичке корупције коју је неопходно свести на најмању могућу меру. Имајући у виду наведено, строг надзор, прецизни и строжији прописи и већа транспарентност података о трошковима изборних активности политичких субјеката, могу допринети смањењу могућности за коруптивно деловање у области политике. Коначно, анализом правних докумената из области финансирања политичких кампања могу се дати предлози и препоруке за унапређење правних одредби из ове области.

кључне речи:

Референце

  • Casal Bertoa, Fernando, Molenaar, Fransje, Piccio, Daniela R., Rashkova, Ekaterina, “The World Upside Down: De-Legitimizing Political Finance Regulation”, Working Paper Series on the Legal Regulation of Political Parties, No. 30, 2013.
  • Вуковић Ђорђе, Милосављевић Миодраг, „Ка реформи система финансирања политичких партија“, у: Финансирање политичких партија – између норме и праксе (уредник: Миодраг Милосављевић), Центар за слободне изборе и демократију, Београд, 2008,  стр. 7-37.
  • Елез Миленко, „Агенција за борбу против корупције: положај, проблеми и препреке  процесу контроле финансирања политичких странака током изборне кампање“, Годишњак Факултета политичких наука, , Факултет политичких наука, 20/2018, стр. 65-86.
  • Закон о електронским медијима, „Службени гласник РС”, бр. 83/2014, 6/2016-др. закон
  • Закон о избору народних посланика, “Службени гласник РС“, бр. 35/2000, 57/2003 – oдлука УСРС, 72/2003 – др. закон, 75/2003 – испр. др. закона, 18/2004, 101/2005 – др. закон 85/2005 – др. закон, 28/2011 – одлука УС, 36/2011 и 104/2009 – др. закон
  • Закон о финансирању политичких активности, “Службени гласник РС“, бр. 43/2011 и 123/2014.
  • Јоковић Милица, “Извори финансирања изборних кампања: Анализа финансирања изборних кампања 2012. у  Србији“, Политички живот, Факултет политичких наука,  Београд, бр. 10/2014, стр. 83-95.
  • Клачар Бојан , „Финансирање председничке кампање 2017: једанаест кандидата и само једна кампања“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије,  Београд, бр. 4/2018, стр. 193-210.
  • Клачар Бојан, „Реформа изборне администрације у Србији: Корак који мора да се направи“, Администрација и јавне политике, Институт за политичке студије,  Београд, бр. 3/2016, стр. 43-60.
  • Кораћ Т. Срђан, “Ревизори као надзирачи рада јавне управе: национални и наднационални ниво“, Администрација и јавне политике, Институт за политичке студије,  Београд, бр. 01/2015, стр. 81-102.
  • Младеновић Слађана, „Посматрање изборних циклуса у Србији 2012–2017. године: кључни актери, налази и препоруке“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије,  Београд, бр. 4/2018, стр. 141-167.
  • Сартори Ђовани, „Упоредни уставни инжењеринг“, Филип Вишњић, Београд, 2003,
  • Стојиљковић Зоран, „ Новац и политика-иазови и шансе антикоруптивне стратегије“, у:  Финансирање политичких партија – између норме и праксе (уредник: Миодраг Милосављевић), Центар за слободне изборе и демократију, Београд, 2008,  стр. 41-66.
  • Стојиљковић Зоран, „Финансирање изборних активности“, Политички живот, Факултет политичких наука,  Београд, бр. 5/2012, стр. 103-116.
  • Ћирић Јован, „Политичке партије као генератор корупције“, у зборнику: Избори у домаћем и и страном праву, (приредили: Оливер Николић, Владимир Ђурић),  Институт за упоредно право, Београд,  2012, стр. 51-75.
  • Ћирић Јован, „Проблеми политичке корупције“, Социолошки преглед, Социолошко друштво Србије, Београд, бр. 4/2008, стр. 531–550.
периодика Администрација и јавне политике 3/2019 3/2019 УДК 324:336(497.11) 5-22
ç