Изабери језик:
Тема броја

РОДНА (НЕ)РАВНОПРАВНОСТ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ

ФЕМИНИСТИЧКИ СОЦИЈАЛНИ РАД У СРБИЈИ

Сажетак

Феминистички социјални рад представља интеграцију феминистичких идеја и праксе социјалног рада са циљем обогаћења приступа клијентима, уважавајући разлике и доминантне друштвене дискурсе. Као такав развијан је у Америци, Канади и англосак­сонском подручју, док у Србији никада није био препознат као феминистички. Рад се бави истраживањем развоја и основних кон­цепата феминизма и социјалног рада како у светским контекстима, тако и у Србији покушавајући да идентификује разлоге за изостанак ове синтагме. Циљ рада је разматрање идентитета обе професије, у циљу елиминисања социјалне опресије. Професионални идентитет није ново питање, већ свевремено које је као концепт флуидно, сложено, стално у изградњи и променљиво.

кључне речи:

Референце

  1. Abramovitz Mimi, „Regulating the Lives of Women“, Social Welfare Policy from Colonial Times to the Present, South End Press, Boston, 1996.
  2. Agnew Elizabeth, From Charity to Social Work: Mary E. Richmond and the Crea­tion of an American Profession, University of Ilinois press, Urbana (Ill.), 2004.
  3. Andersen Margaret L., „Thinking about women: A quarter century’s view“, Gen­der & Society, 19/2005, str 437-455.
  4. Batler Džudit, Nevolja s rodom, Karpos, Loznica, 2010.
  5. Božinović Neda, Žensko pitanje u Srbiji u XIX i XX veku, Beograd, 1994.
  6. Collins, Barbara G., „Defining feminist social work“, Social Work, 31/1986, 214-219.
  7. Collins H. Patricia, Bleck feminist thought: Knowledge, Consciousness and the politic of empowerment, second edition, Routledge, New York, 1991.
  8. De Beauvoir Simone, Drugi pol I-II, Z. Milosavljević i M. Vukmirović, BIGZ, Beograd, 1982. [1949.]
  9. Dietz Mary, “Current controversies in feminist theory“, Annual Review of-Political Science, University of Minnesota, 6/2003, 399-431.
  10. Domineli Lana, Feminist social work: theory and practice, Palgrave-Macmillan, Basingstoke, 2002.
  11. Duhaček Daša, Breme našeg doba: Odgovornost i rasuđivanje u delu Hane Arent, Beogradski krug i Centar za ženske studije i istraživanje roda, Beograd, 2010.
  12. Eisenstein Zillah, The radical future of Liberal Feminism, Longman, New York, 1981, 216-222.
  13. Gross Emma, „Reconstructing the liberal consensus on what is feminist“, Affilia, 13/1998b, 389-392.
  14. IASSW, World Guide to Social Work Education, New York, 1973.
  15. Kenny Mеryl, „Gender, institutions and power: A critical review“, Politics, 27/2007, 91-100.
  16. Mary Valentich, „Feminist theory and social work practice“, in: J. Turner (Ed.), Social work treatment, (4th ed), Free Press, New York, 1996, pp. 282-318.
  17. Millet Katherine, Theory of Sexual Politics, Doubleday, New York, 1969.
  18. Mlađenović Lepa, „Počeci feminizma Ženski pokret u Beogradu, Zagrebu, Lju­bljani“, 2013 http://www.womenngo.org.rs/zenski-pokret/istorija-zenskogpokreta/217-poceci-feminizma-zenski-pokret-u-beogradu-zagrebu-ljubljani, posećeno 15.01.2013.
  19. Stojčić Marijana, Vasiljević Lidija, Zaharijević Adriana, „Sestrinstvo i jedinstvo? Feminizam u Jugoslaviji“, u Noviji društveni pokreti u Jugoslaviji od 1968. do danas, Rosa Luxemburg Stifung, Zola, Novi Sad, 2009, str. 108-141.
  20. Thomas Amelia, „Theory and practice in feminist therapy“, Social Work, 22/1977, str. 447-454.
  21. Tong Rosemarie, „The Ethics of Care: A Feminist Virtue of Care for Healthcare Practitioners“, Journal of Medicine and Philosophy, 23, no. 2/1998, 131­152.
  22. Valentich Mary, „Feminism and social work practice“. In F. J. Turner (Ed.), Social work treatment, (3rd ed.,pp. 564-589), Free Press, New York, 1986.
  23. Valentich Mary, Gripton James, „Ideological perspectives on the sexual assault of women“, Social Service Review, 58/1984, 448-461.
  24. Valentich Mary, Gripton Jim, „Introduction“, in: M. Valentich & J. Gripton (Eds.), Feminist perspectives on social work and human sexuality, Haworth Press, New York, 1985, str 1-5.
  25. Valentich Mary, „The early 1990s: A special time for feminists on campus“. In P. K. Cockett, E. Lohka, & K. Bentley (Eds.), Golden threads, (pp. 193-196), Detselig Enterprises, Calgary, Alberta, Canada, 2009b.
  26. Vidanović Ivan, Istorijat razvoja profesije socijalnog rada u Srbiji, 2005 http:// drustvosr.org.rs, posećeno 30.01.2013.
  27. Višnjić Jelena, U zoni političkog: Feministički odgovori i inicijative u savremenoj Srbiji, Ženski informaciono-dokumentacioni centar (ŽINDOK), Beograd, 2001.
  28. Wetzel Janice, „A feminist world view conceptual framework“, Social Casework, 67/1986, 166-173.
  29. Zaharijević Adriana, Neko je rekao feminizam, Heinrich Böll Stiftung, Artprint, Novi Sad, 2008, str. 368-398.
периодика Социјална политика 1/2014 УДК 305-055.2:364(497.11) 93-106
ç