Изабери језик:
Тема броја

ДРЖАВА И САВРЕМЕНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ

ЕВРОСКЕПТИЦИЗАМ У ДРЖАВАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Сажетак

Чланак се бави анализом евроскептицизма у три ве­лике и прилично различите државе Европске уније, такође, он указује на диверзификованост идеолошких питања политичких партија у овим државама. Евроскептицизам се последње деценије усталио у политичком дискурсу Европе. Са повећањем броја чланица Европске уније, наметнула су се многа нова питања везана за опстанак и будућност ЕУ. Са једне стране евроентузијасти заступају идеју да ће улазак у ЕУ оснажити њихов утицај националних држава у Европи, док скептици тврде да тако само још додатно умањио суве­ренитет државе у оквиру ЕУ. Уз помоћ компаративне анализе у овом раду се представља савремена политичка ситуација у Европској унији. Посебна је пажња обраћена на политичке партије и на њихове идеолошке ставове који обликују евроскептицизам данашњице.

кључне речи:

Референце

  1. Антонић, Слободан: Вишијевска Србија, Чигоја штампа, Београд, 2011.
  2. Антонић, Слободан: „ЕУ скептицизам у Србији“, зборник Србија у предворју Европске уније: искушења и могуће исходиште уредник Гордана Живковић, Институт за европске студије, Београд, 2010.
  3. Aylott, Nicholas: „Softer but Strong: Euroscepticism and Party Politics in Sweden“, Opposing Europe? The Comparative Party Politics of Euroscepticism (Aleks Szczerbiak, Paul Taggart), Ox­ford university press, Oxford, 2008.
  4. Belloni, Roberto: „European Integration and the Western Balkans: Lessons, Prospects, and Limits“, Journal of Balkan and Near Eastern studies, Trento University, Trento, 2009.
  5. Busch, Klaus; Wilhelm Knelangen: „German Euroscepticism“, Eu­roscepticism: Party politics, national identity and european in­tegration (Robert Harmsen; Menno Spiering), Rodopi, Amster­dam, New York, 2004.
  6. Гелнер, Ернест: Нације и национализам, Матица српска, Нови Сад, 1997.
  7. Gifford, Chris: The Making of Eurosceptic Britain Identity and Economy in a Post-Imperial State, Ashgate e-Book, Aldershot, 2008.
  8. Хофбауер, Ханес: Проширење ЕУ на Исток – од Drang nach Osten до интеграције периферије у ЕУ, Филип Вишњић, Београд, 2004.
  9. Кнежевић, Милош: Евроскептицизам, Заслон, Београд, 2008.
  10. Lees, Charles: “The Limits of Party-Based Euroscepticism in Ger­many”, Opposing Europe? The Comparative Party Politics of Euroscepticism (Aleks Szczerbiak, Paul Taggart), Oxford uni­versity press, Oxford, 2008.
  11. Смит, Ентони, Национални идентитет, Библиотека 20. век, Београд, 1998.
  12. Sunnus, Milena: „Swedish euroscepiticsm: democracy, sovereignty and welfare“, Euroscepticism: Party politics, national identity and European integration (Robert Harmsen; Menno Spiering), Rodopi, Amsterdam, New York, 2004.
  13. Szczerbiak, Aleks and Taggart, Paul: „Opposing Europe: Party Systems and Opposition to the Union, the Euro and Europe­anisation“, SEI Working Paper, University of Sussex, Sus­sex, 2000.
  14. Teschner, Julia: „No longer Europe’s Europhiles? Euroscepti­cism in Germany in the 1990s“, Journal of European Inte­gration, Routledge, London, 2000.
  15. Usherwood, Simon: „Bruges as a Lodestone of British Opposi­tion to the European Union“, Collegium, College of Europe, Bruges, 2004.
  16. Wellings, Ben (2011): „Political Resistance to European Integra­tion and the foundations of contemporary English nationalism“ www.psa.uk
  17. http://en.die-linke.de/fileadmin/download/english_pages/programme_of_the_die_linke_party_2011/programme_of_the_ die_linke_party_2011.pdf
  18. http://www.se/Documents/otherlanguages/pdf
  19. http://www.se/upload/Internationellt/Other%20Languages/party_program_english. pdf
периодика Национални интерес 3/2013 УДК 316. 653: 32(4-672EU) 81-102
ç