Изабери језик:
Тема броја

САДРЖАЈ

ЕВРОПСКИ УПРАВНИ ПРОСТОР КАО МЕХАНИЗАМ РЕФОРМЕ И КОНВЕРГЕНЦИЈЕ У САВРЕМЕНОЈ ЈАВНОЈ УПРАВИ

Сажетак

Европски управни простор (eng. European Administrative Space-EAS) као концепт се појавио крајем 90-их година, осмишљен да задовољи потребе проширења Европске уније, у виду заједничког приступа у подручју јавне управе, с циљем унапређења административних капацитета и законодавства националног управног права. Суштина ЕАС не представља уједињење управног права, у смислу идентичних националних стандарда за управне организације и процедуре, него, усклађивање управних тела у односу на кориснике јавних услуга. Стварање европског управног простора (ЕАС) посматра се као процес конвергенције, с циљем смањивања различитости међу националним јавним управама, узимајући у обзир право на аутономију управних модела, која произилази из суверености држава чланица. Управна конвергенција земаља чланица, није лак посао, јер државе чланице уживају самосталност у примени управног права, с једне стране, док Европска унија не располаже прописима који се тичу јавне управе држава чланица, с друге стране. За земље кандидаткиње у процесу европских интеграција, Европска комисија у својим Извештајима о напретку оцењује степен конвергенције у области јавне управе, што говори да је реформа јавне управе један од стратешких, политичких критеријума за чланство, а конвергенција у смислу европског управног простора за земље кандидате постаје темељ саме реформе.

кључне речи:

Референце

  • Лилић Стеван, „Примена концепта европског управног простора у процесу приступања Европској унији“,у Правни капацитет Србије за европске интеграције, зборник радова књига III, Београд 2008.
  • Лилић Стеван, у сарадњи са Голубовић Катарином, Европско управно право, са освртом на управно право Србије у контексту европских интеграција, Правни факултет Универзитета у Београду, 2011.
  • Кавран Драгољуб, Европски управни простор, реформа и образовање државне управе, Правни живот, бр. 9, 2004.
  • Кавран Драгољуб, Вукашиновић Зорица, Европски управни простор и реформа јавне управе, НБП Београд, вол.IX, бр.2-3, 2004.
  • Кошутић Будимир, Увод у Европско право, Завод за уџбенике, Београд, 2006.
  • Миленковић Дејан, Јавна управа одабране теме, Чигоја штампа, Београд, 2013.
  • Рабреновић Александра, „Начела квалитетне управе у праву Европске уније“, Часопис Савета за државну управу, Јавна управа бр. 1, 2002.
  • Borchardt K. D., the ABC of Community Law, The Legal Sources of Community Law, 2000.
  • Bjorkman James W., Comparative Public Administration, The Foundations of Public Administration Series, ASPA, 2010.
  • Burnham Peter, Gilland Karin, Grant Wyn, Layton-Henry Zig, Metode istraživanja politike, prijevod, Fakultet političkih znanosti, Zagreb, 2006.
  • Bulmer Simon, Burch Martin, „Organizing for Europe: Whitehall, the British State and European Union“,Public Administration, Vol. 76, Winter 1998.
  • Cardona Pereto Francisco, Integrating National Administrations into the European Administrative Space, SIGMA Paper, March 2009.
  • Cardona Pereto Francisco, Freibert Anke, The European Administrative Space and Sigma Assessments of EU Candidate Countries, Hrvatska javna uprava, godina 7, br. 1, 2007.
  • Case 120/78 Rewe Central AG (Cassis de Dijon) [1979] ECR 649, paras 8.
  • Case 90, 91/63, Commission v. Luxembourg & Belgium, ECR 1217.
  • Checkel Jeffrey T., Katzenstein Peter J. (eds.) European Identity, Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
  • Chiti M., Are There Universal Principles of Good Governance?„ European Public Law, Vol.1,1995.
  • Consolidated Version of the Treaty Establishing European Community, Rome, 1957, Article 10. (ex Article 5).
  • Craig Paul, Búrca de Gráinne, EU Law – Text, Cases and Materials, 3rd Edition, Oxford University Press, Oxford, 2003.
  • D’Orta Carlo, What Future for the European Administrative Space, EIOPA, Working Paper, No. 23/W/5.
  • D’Orta Carlo: Quel avenir pour l’espace administratif européen? In Working Paper No. 2003.
  • European Comission Communication (II) Agenda 2000, The Challenge of Enlargement (1997), COM(97)2000, final. VOL.II, Brussels.
  • Glodić Duško Z., Značaj izgradnje Evropskog upravnog prostora i sprovođenje reforme javne uprave za primenu prava Evropskeunije, Moderna uprava br.3 i 4, Laktaši, Grafomark, 2010.
  • Herdegen Matthias, Europsko pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2003.
  • Hofmann Herwig C.H., Mapping  the European Administrative Space, West European Politics, 31 (4), 2008.
  • Hofmann Herwig C.H., The European Administrative Space – Some Consideration for Consequences for Public Law in Europe, European Adminisrative Space: Spreading Staandards, Building Capacities, NISPAcee, Bratislava, 2017.
  • Hofmann Herwig C.H., Turk Alexander H., (ed.), EU Administrative Governance, Chetenham, Northampton: Edward Elgar, 2006.
  • Koprić Ivan, European Adminisrative Space-Myth, Reality and Hopes, European Adminisrative Space: Spreading Staandards, Building Capacities, NISPAcee, Bratislava, 2017.
  • Koprić Ivan, Musa Anamarija, Lalić Novak Goranka, Europski upravni prostor, Institut za javnu upravu, Zagreb, 2012.
  • Kuhlmann Sabine, Wollmann Hellmut, Introduction to Comparative Public Administration, Administrative Systems and Reforms in Europe, Northhampton, 2014.
  • Musa Anamarija, „Evropski upravni prostor: Približavanje nacionalnih uprava“, Hrvatska javna uprava, br. 1, 2006.
  • OECD-PUMA, ‘Preparing Public Administration for the European Administrative Space’, SIGMA Papers, Paris, No 23 (1998).
  • Petters Guy B., Comparing public bureaucracies: problems of theory and method, Tuscaloosa, University of Alabama Press, 1988.
  • Pobrić Nurko, Primjena principa Evropskog upravnog prostora – uslov za prijem u EU,CJP, Sarajevo, 2013.
  • Pollitt Christopher, Not Odious but Oneous: Comparative Public Administration, Public Administration, No.89, Vol.1, 2011.
  • SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management in Central and Eastern European Countries) kao zajednička inicijativa OECD-a i EU koja se uglavnom finansira iz PHARE-programa.
  • SIGMA Paper No. 23: Preparing Public Administration for the European Administrative Space, OECD, 1998.
  • Simon Denis, Le système juridique communautaire, 3e Edition, Presses Universitaire de France, Paris, 2001.
  • Šimac Neven, Europski upravni prostor i europska načela javne uprave, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 2011, god.49, br. 2, 2012.
  • The Treaty on the Functioning of the European Union, Consolidated Version, Official Journal of the European Union, C 115/47, 09.05.2008.
  • Trbojević A. S., Đukanović D., Knežević B., Javna uprava i evropske integracije Srbije, Beograd 2010.
  • Trondal Jarle i Gay Peters, The Rise of European Administrative Space:Lessons Learned, Journal of European Public Policy, 2013.
  • White Paper, Chapter 5, Transformation priorities and process, notice 1227 of 1995.
периодика Администрација и јавне политике 2/2022 2/2022 УДК 35.074(4-672EU) 342.9(4-672EU) 67-91
ç