Изабери језик:
Тема броја

МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ

ЕУ, РЕПУБЛИКА СРБИЈА И РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА У КОНТЕКСТУ ЗАКЉУЧИВАЊА И ПРИМЕНЕ МЕЂУНАРОДНИХ СПОРАЗУМА И УГОВОРА

Сажетак

ЕУ деценијама води усаглашену економску политику према другим субјектима међународног права. Србија жели да постане чланица ЕУ и већ је добила статус кандидата за чланство због чега ћe бити у обавези да имплементира одредбе уговора које je ЕУ закључила са другим субјектима међународног права. Та чињеница je од изузетног значаја када се имају у виду уговори који регулишу заједничку економску политику ЕУ према државама попут НР Кине и Руске Федерације. У том контексту наставак европских интеграција за Србију ће значити и иступање из Споразума о слободној трговини са РФ.

кључне речи:

Референце

  1. Аврамов С., Крећа М., Међународно јавно право, Службени гласник, Београд, 2008.
  2. Ђорђевић С., Увод у међународно право, Правни факултет, Београд, 2007.
  3. Динан Д., Све ближа Унија, Службени гласник, Бео­град, 2009.
  4. Динан Д., Мењање Европе – Историја Европске уније, Службени гласник, Београд, 2010.
  5. Кашкина С.Ю., Россия и Европейский Союз. Докумен­ты и материалы, Москва, 2003.
  6. Право Европейского Союза: документы и коммента­рии, под ред. проф. Кашкина С.Ю, Терра, 1999.
  7. Поповић Н., Јашко О., Спољнотрговински односи и пер­спективе привредне сарадње Руске Федерације и Ре­публике Србије, Српски економски центар, Београд, 2011.
  8. Јовановић М., Европска економска интеграција, Еко­номски факултет, Београд, 2006.
  9. Крећа М., Пауновић. М., Практикум за међународно јавно право, Досије, Београд, 2002
  10. Закон о потврђивању Протокола између Владе Репу­блике Србије и Владе Републике Руске Федерације о изузецима из режима слободне трговине и правилима о одређивању земаља порекла робе уз Споразум између Савезне Републике Југославије и Владе Ру­ске Федерације од 28. августа 2000. године, Службе­ни гласник РС – Међународни уговори, бр. 8/2011.
периодика Национални интерес 3/2012 УДК 339.542(497.11) (470+571):341.24(4-672EU) 157-170
ç