Изабери језик:
Тема броја

ИЗАЗОВИ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ У ТРАНЗИЦИОНИМ ДРУШТВИМА

ЕТИКА СОЦИЈАЛНОГ РАДА И КОДЕКС ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

Сажетак

Предмет овог рада је етички аспект професионалног поступања у сфери социјалне заштите, где се пружа помоћ угроженим члановима друштва који се нађу у животним тешкоћама. У том смислу, у области социјалне заштите говори се о етици социјалног рада. У истраживању су коришћени деонтолошки, нормативни, упоредни и статистички методи. У раду се пошло од претпоставке да кодекс професионалне етике има важну улогу у афирмацији достојанства професије и етике рада. Посебна пажња је посвећена проблематици одговорности за повреду Етичког кодекса, нарочито с аспекта радноправних последица. Обрађена су законска решења Закона о социјалној заштити, као и Кодекс професионалне етике стручних радника социјалне заштите Србије. Дат је приказ Кодекса о етичким принципима Међународне организације социјалних радника и дати су упоредноправни примери националних етичких кодекса који су донети на основу њега. Рад садржи и статистичке податке о покренутим и окончаним поступцима пред Комором социјалне заштите за повреду Етичког кодекса.

кључне речи:

Референце

  1. Бркић Мирослав, „Процеси стандардизације у социјалној заштити“, Социјална политика, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2013, стр. 9-24.
  2. Друштво социјалних радника Републике Србије, Кодекс професионалне ети­ке стручних радника социјалне заштите Србије,
  3. Закон о социјалној заштити, Службени гласник РС, бр. 24/11.
  4. Комора социјалне заштите, Кодекс професионалне етике социјалних радника Републике Србије, 2014.
  5. Лубарда Бранко, „Социјална права и достојанство на раду“, Радно и социјално право, Удружење за радно право и социјално осигурање Србије, бр. 1/2008.
  6. Миросављевић Весна, „Стручни послови у социјалној заштити“, Социјална политика, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2013, стр. 69-81.
  7. Правилник о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити, Службени гласник РС, бр. 42/13
  8. Пухалић Андреа, „Основни филозофско-теоријски приступи етици социјалног рада“, Социјална политика, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2013, стр. 25-50.
  9. Сремчев Сања, Кодекси професионалног и етичког понашања као извор радног права, докторска дисертација, Правни факултет Универзитета у Београду, 2015.
  10. Статут Коморе социјалне заштите, Службени гласник РС, бр. 25/16
  11. Gotterbam Donald, „How the New Software Engineering Code of Ethics Affects You“, IEEE Software, IEEE Computer Society, Institute of Electrical and Elec­tronics Engineers, Vol. 16, Issue 6, 1999
  12. International Federation of Social Workers (IFSW), Statement of Ethical Prin­ciples, 2012, Internet, http://ifsw.org/policies/statement-of-ethical-principles/, 16/11/2016
  13. National Association of Social Workers (NASW), Code of Ethics of the National Association of Social Workers, Approved by the 1996 NASW Delegate Assem­bly and revised by the 2008 NASW Delegate Assembly, Internet, http://www.socialworkers.org/pubs/code/code.asp, 16/11/2016
периодика Социјална политика 1/2017 УДК 364:174 77-91
ç