Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ЕТИЧНОСТ ДНЕВНЕ ШТАМПЕ У СРБИЈИ

Сажетак

Аутор етику новинарства посматра као комплексно подручје које поред новинарских и уређивачких послова обухвата и остале учеснике у процесима јавног комуницирања који су у прилици да саопште своја мишљења, идеје и програме како би утицали на друге. Фокус је на анализи садржаја водећих новина у националном информационом простору и идентификовању етичког обрасца којим се успостављају односи између чињеница, моралних дилема и етичких вредности, али и структуралних социолошких и економских односа који одређују промене у масмедијском и политичком пољу. У индустријској производњи вести истраживачко новинарство нема перспективу, док се интерпретација чињеница све чешће врши у складу са очекивањима моћних оглашивача, политичких елита, пр-служби, интересних група и невидљивих центара моћи. Анализом садржаја дневних новина у Србији примећујемо да у контексту друштвених и политичких питања жељени плурализам мишљења изостаје. Добро новинарство никада нису угрожавале технологије које су га пратиле, већ неквалитетно (апологетско) извештавање, спремно да зара

кључне речи:

Референце

  1. Аврамовић Зоран: “Знање о демократији и знање у демократији”, Социолошки преглед, год. XLIV, бр. 1/2010, Београд, стр. 63-78.
  2. Антонић, Слободан: “Мрежа школских другова у политичкој елити Србије”, Национални интерес, год. VI, вол. 9, бр. 3/2010, Београд, стр. 307-328.
  3. Бранковић, Србобран: “Дневна економија времена житеља Србије “, Култура полиса, у: “Обичан дан истраживање дневне економије времена”, (приредио Бранковић Србобран), посебно издање, Нови Сад, 2009.
  4. Брдар Милан: “Логика западних медија као логика моћи: од студије случаја српске кривице до парадигме константног непријатеља”, Комуникације, медији, култура, Годишњак Факултета за културу и медије (приредио Бранковић Слободан), Мегатренд универзитет, Београд, 2009.
  5. Видојевић, Зоран: Демократија на заласку, Службени гласник и Институт за друштвене науке, Београд, 2010.
  6. Вуксановић, Дивна: “Етика и дислексија: границе медијске културе”, Кул­тура, бр. 127/2010, (приредиле Драгићевић-Шешић, Милена и Николић Мирјана), Београд.
  7. Деспотовић, Љубиша: “Слободно време и животни стилови”, Култура поли­са, у: “Обичан дан истраживање дневне економије времена”, (приредио Бранковић Србобран), посебно издање, Нови Сад, 2009.
  8. Жакет, Дејл: Новинарска етика, Службени гласник, Београд, 2007.
  9. Јевтовић Зоран, Петровић Радивоје: “Јавно мнење и демократски дефицит у добу мултимедија”, Српска политичка мисао, год. XVlI, вол. 30, бр. 4/2010, Београд, (приредио Живојин Ђурић).
  10. Јевтовић, Зоран: “Масмедијски преображај тероризма и религије у глобалном поретку, Политикологија религије, бр. 1/2007, Београд, (приредио Мирољуб Јевтић).
  11. Јевтовић, Зоран: “Политички спектакл и јавно мнење”, ЦМ, Факултет политичких наука, Београд и Протокол, Нови Сад, год. III, лето, бр. 7/2008, Београд, (приредио Мирољуб Радојковић).
  12. Јевтовић, Зоран: “Слика жене у раму демократије”, Политичка ревија, бр. 2-4/2007, Београд, (приредио Драган Суботић).
  13. Ковач, Бил и Розенстил, Том: Елементи новинарства, ЦИД и Институт за медије, Подгорица, 2006.
  14. Корни, Даниел: Етика информисања, Клио, Београд, 1999.
  15. Луис, Алвин, Деј: Етика у медијима примери и контраверзе, Клуб плус и Чигоја штампа, Београд, 2008.
  16. Пешић, Милена: “Модерна и постмодерна тумачења јавне сфере”, Српска по­литичка мисао, год. XVI, вол. 26. Београд, 2009.
  17. Радојковић, Мирољуб: “Новинари као професионална група”, Социолошки преглед, вол. XXXVII, бр. 3-4/2003, Београд.
  18. Суботић, Драган: “Нови јавни менаџмент у политичком систему Србије“, По­литичка ревија, год. (XXII) IX, вол. 23. бр. 1/2010, стр. 91-114.
  19. Суботић, Драган: “Односи с јавношћу у државној управи”, Српска политичка мисао, год. XVII, вол. 27, бр. 1/2010, Београд, 2010, стр.191-216
  20. Шпехар, Хрвоје: “Мекдонализована религија. Прилог теорији мекдонализације у политикологији религије”, Политикологија религије, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, год. IV, бр. 1/2010, Београд.
  21. Hallin, C., R. K. Manoff, J. K. Weddle (1993): Sourcing Patterns of National Security Reporters, Journalism Quarterly, 70(4).
  22. McManus, H. (1997): “Who’s Responsible for Journalism?”, Journal of Mass Media Ethics, 12 (1) 5-17.
  23. Newsom, D., A. Scott (1985): This is PR: The Realities of Public Relations. Bel­mont: Wadsworth Publishing Company.
  24. Howard Good: “We Need Ethics Examples”, Quill, april 2001.
  25. Pulitzer, J.: The College of Journalism, North American Review 178, 1904.
  26. Tapsall, S., C. Varley: “What is a journalist?”, str. 3-20. U: S. Tapsall, C. Varley (ur.): Journalism: Theory in Practice. Oxford: Oxford University Press, 2001.
  27. Zhang, Ј., G. T. Cameron: Study Finds Sourcing Patterns in Wen Ho Lee Coverage, Newspaper Research Journal, 24 (4), 2003.

   

периодика Српска политичка мисао 2/2011 УДК: 070(497.11):174 209-234
ç