Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА И НЕОЛИБЕРАЛНИ МОДЕЛИ

ЕТИЧКЕ ОПРЕЧНОСТИ ТЕЗЕ О ДЕМОКРАТСКОМ МИРУ

Сажетак

Рад анализира унутрашње етичке противречности садржане у тези о демократском миру из перспективе утилитаристичке верзије консеквенцијалистичког приступа и етике дужности засноване на кантовској деонтологији. Аутори полазе од претпоставке да прагматско-политичку (зло)употребу тезе о демократском миру – једног од омиљених легитимацијских основа интервенционистичке политике САД и других западних сила – на почетку 21. века олакшава управо климаво етичко утемељење ове идеје, што подрива сазнајну, нормативну и практичну валидност њених суштинских поставки. Због тога је анализа усредсређена на интелектуално наслеђе на које се ослања савремена теоријска аргументација о демократском миру, односно превасходно на етичка учења Џона Стјуарта Мила и других водећих британских утилитариста, и Имануела Канта. Аутори закључују да анализа тезе о демократском миру у кључу утилитаристичког интелектуалног наслеђа у потпуности потврђује њихову полазну претпоставку и то на примерима чињења моралних компромиса зарад остварења добробити, недостатака у прорачунавању могућих исхода конкретних акција и моралне амбивалентности истовременог заговарања идеје међународног мира и сарадње и лаке легитимизације прагматског коришћења насиља. Испитивање валидности тезе о демократском миру у кључу деонтолошке перспективе само је делимично потврдило претпоставку о постојању унутрашњих етичких противречности.

кључне речи:

Референце

  • Бернс Делајл С., Политички идеали, Градина, Ниш, 1993.
  • Кант Имануел, Вечни мир, Гутенбергова галаксија, Београд и Ваљево, 1995.
  • Кант Имануел, Заснивање метафизике морала, Дерета, Београд, 2008.
  • Кант Имануел, Критика практичког ума, БИГЗ, Београд, 1990.
  • Кант Имануел, Метафизика морала, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци и Нови Сад, 1993.
  • Кинђић Зоран, “Кантова идеја вечног мира”, Српска политичка мисао, год. 52, бр. 2, стр. 61-92.
  • Марковић Драган Ж., “Планетарне тенденције демократизације”, Српска политичка мисао, год. 26, бр. 4, стр. 45-76.
  • Мил Џон Стјуарт, О слободи, Филип Вишњић, Београд, 1988.
  • Мил Џон Стјуарт, Утилитаризам, Дерета, Београд, 2003.
  • Параушић Ана, Стекић Ненад, “Природа политичког режима као фактор ризика од избијања грађанског рата”, Политичка ревија, год. 51, бр. 1, стр. 223-245.
  • Пери Марвин, Интелектуална историја Европе, Клио, Београд, 2000.
  • Петит Филип, „Консеквенцијализам”, у: Питер Сингер (ур.), Увод у етику, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци и Нови Сад, 2004, стр. 333–348.
  • Ролс Џон, Право народа, Alexandria Press и Нова српска политичка мисао, Београд, 2003.
  • Фукујама Френсис, Крај историје и последњи човек, Службени лист СРЈ, Београд, 1996.
  • Alexander Larry, Moore Michael, “Deontological Ethics”, in: Edward N. Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2008 Edition), интернет издање, Stanford University, http://plato.stanford.edu/archives/ fall2008/entries/ethics-deontological/, 17/09/2018.
  • Alison McIntyre, “Doctrine of Double Effect”, in: Edward N. Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2011 Edition), Stanford University, интернет издање, http://plato.stanford.edu/archives/fall2011/entries/ double-effect/, 21/09/2018.
  • Anscombe G. E. M., “Modern Moral Philosophy”, Philosophy, Vol. 33, No. 124, January 1958, стр. 1–19.
  • Arnason Johann P., Civilizations in Dispute: Historical Questions and Theoretical Traditions, Brill, Leiden & Boston, 2003.
  • Barton Schultz, “Henry Sidgwick”, in: Edward N. Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2011 Edition), интернет издање, Stanford University, http://plato.stanford.edu/archives/spr2011/entries/sidgwick/, 05/09/2018.
  • Bentham Jeremy, “Essay IV: A Plan for an Universal and Perpetual Peace”, in: John Bowring (ed.), The Works of Jeremy Bentham, William Tait, Edinburgh, 1843 [дигитално издање], Online Library of Liberty, http://oll.libertyfund.org/titles/bentham-the-works-of-jeremy-bentham-vol-2, 10/09/2018.
  • Bentham, Jeremy, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Clarendon Press, London, 1907, дигитално издање, www.econlib.org/library/Bentham/bnthPML.html, 02/09/2018.
  • Charvet, John, The Idea of an Ethical Community, Cornell University Press, Ithaca and London, 1995.
  • Crisp, Roger, “Sidgwick’s Hedonism”, “Henry Sidgwick: Ethics, Psychics and Politics”, 2nd International Congress, 2009–2010, University of Catania, www.henrysidgwick.com/3rd-paper.1st.congress.cat.eng.html, 05/09/2018.
  • Czempiel, Ernst-Otto, Schwerpunkte und Ziele der Friedensforschung, Kaiser, Munich, 1972.
  • Doyle W., Michael, “Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs”, Philosophy and Public Affairs, Vol. 12, No. 3, 1983, стр. 205–235.
  • Hantington, Semjuel P., Sukob civilizacija i preoblikovanje svetskog poretka, CID, Podgorica, 1998.
  • Ish-Shalom, Piki, “Theory as a hermeneutical mechanism: The democratic-peace thesis and the politics of democratization”, European Journal of International Relations, Vol. 12, No. 4, 2006, стр. 565–598.
  • Jeremy Bentham, “Essay IV: A Plan for an Universal and Perpetual Peace”, in: John Bowring (ed.), The Works of Jeremy Bentham, William Tait, Edinburgh, 1843 [дигитално издање], Online Library of Liberty, http://oll.libertyfund.org/titles/bentham-the-works-of-jeremy-bentham-vol-2, 10/09/2018.
  • Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Clarendon Press, London, 1907, дигитално издање, www.econlib.org/library/Bentham/bnthPML. html, 02/09/2018.
  • John Stuart Mill, “A Few Words on Non-Intervention” (1859), репринт у: Foreign Policy Perspectives, No. 8, Libertarian Alliance, www.libertarian.co.uk/lapubs/forep/forep008.pdf
  • Joyce, Richard, The Evolution of Morality, MIT Press, Cambridge (MA), 2006.
  • Kegley Jr., Charles and Hermann, Margaret, “How democracies use intervention: A neglected dimension in studies of the democratic peace”, Journal of Peace Research, Vol. 33, No. 3, 1996, стр. 309–322.
  • Landesman, Charles, “Rawls on Hiroshima: An inquiry into the morality of the use of atomic weapons in August 1945”, Philosophical Forum, Vol. XXXIV, No. 1, Spring 2003, стр. 21–38.
  • Larry Alexander and Michael Moore, “Deontological Ethics”, in: Edward N. Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2008 Edition), интернет издање, Stanford University, http://plato.stanford.edu/archives/ fall2008/entries/ethics-deontological/, 17/09/2018.
  • Maoz, Zeev & Russett, Bruce, “Normative and structural causes of democratic peace, 1946–1986”, American Political Science Review, Vol. 87, No. 3, 1993, стр. 624–638.
  • Marks, Michael P., Metaphors in International Relations Theory, Palgrave Macmillan, New York, 2011.
  • McIntyre Alison, “Doctrine of Double Effect”, in: Edward N. Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2011 Edition), Stanford University, интернет издање, http://plato.stanford.edu/archives/fall2011/entries/ double-effect/, 21/09/2018.
  • Mill John Stuart, “A Few Words on Non-Intervention” (1859), репринт у: Foreign Policy Perspectives, No. 8, Libertarian Alliance, www.libertarian.co.uk/lapubs/forep/forep008.pdf
  • Novaković Aleksandar, “The Clash of Irreconcilable Worlds: A Critique of V.J. Vanberg’s Thesis on the Complementarity of Liberalism and Democracy“, Serbian Political Thought, Vol.4, No.2, pp.63-79
  • Rengger Nicholas J., International Relations, Political Theory and the Problem of Order: Beyond International Relations Theory?, Routledge, London & New York, 2000.
  • Richmond Oliver P., Peace in International Relations, Routledge, Oxon & New York, 2008.
  • Rummel Rudolph, “Democracies are less warlike than other regimes”, European journal of international relations, Vol. 54, No. 4, 1995, стр. 457–479.
  • Schultz Barton, “Henry Sidgwick”, in: Edward N. Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2011 Edition), интернет издање, Stanford University, http://plato.stanford.edu/archives/spr2011/entries/sidgwick/, 05/09/2018.
  • Scott Bennett, “Democracy, regime change, and rivalry termination”, International Interactions, Vol. 22, No. 4, 1997, стр. 369–397.
  • Tugendhat Ernst, Predavanja o etici, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2003.
периодика Српска политичка мисао 4/2018 4/2018 УДК 172.4 95-117
ç