Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ ајп1/2019

ЕЛЕКТРОНСКЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Сажетак

Електронске набавке подразумевају увођење електронских процеса који подржавају различите фазе јавне набавке – објављивање, чињење конкурсне документације доступном и расположивом, подношење понуда, обављање послова стручне оцене понуда и доделе уговора електронским средствима, поручивање добара/услуга/радова, фактурисање и плаћање.

кључне речи:

Референце

    • Јовановић Предраг, Бенковић Слађана, Improvements in organizing public procurement at the local self-government level in Serbia, ФОН, Београд, 2014.
    • Митровић-Житко Нада, Шпилер Марко, Јавне набавке у републици Србији, Институт за економију и право,  Београд, 2014.
    • Закон о јавним набавкама, „Службени глсник Републике Србије“, број 142/2012, 14/2015, 68/2015.
    • http://eurlex.europa.eu/legalcontent/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=EN
периодика Администрација и јавне политике 1/2019 1/2019 УДК 658.71:004.738.5 23-39
ç