Изабери језик:
Тема броја

ДРЖАВА И САВРЕМЕНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ

ЕКОНОМСКА ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И НАЦИОНАЛНА ДРЖАВА

Сажетак

У тексту се излажу главни аргументи коришини у дебати о односу економске глобализације и државе. Констатује се да је дебата почела деведесетих година прошлог века и да je тада у њеном центру било питање десуверенизације државе. Последњих година, нарочито под утицајем светске економске кризе, дошло је до померања стајне тачке у погледу на ту тему и с тим у вези фокус дебате се померио на питање како избећи ризике којима води постојећа економска глобализација.

кључне речи:

Референце

  1. Castells, Manuel (2000): Uspon umreženog društva. Gol­den Marketing
  2. Gillpin, Robert (2000): The Challenge of Global Capitalism: The World Economy int the 21st Princenton University Press
  3. Habermas, Jürgen (1998): Beyond the Nation State. Peace Review Vol. 10, No. 2
  4. Held, David at al (1999): Global Transformation, Stanford. Stanford University Pres.
  5. Hirst Paul and Thompson Grahame (1996): Globalization in Que­stion: The international economy and the possibilities of gover­nance, Polity Press
  6. Ohmae Kenichi (1995): Putting Global Logic First. Harward Busi­ness Review 1
  7. Sklair, Leslie (1991): Sociology of the Global System. New York. Harvester & Wheatsheaf
  8. Stiglitz, E. Joseph (2009): Uspjeh globalizacije – novi koraci do pra­vednoga svijeta. Algoritam
  9. Strange, Susan (1996): The Retreat of the State. Cambridge Univer­sity Press
  10. Wolf, Martin (2001): Will the Nation State Survive Globalization. Foreign Affairs Vol. 80, No. 1
  11. Багвати, Јагдиш (2008): У одбрану глобализације. Београд. Службени гласник
  12. Митрофанова Анастасија Владимировна (2012): Криза националне државе у епохи глобализације. Национални интерес. год. VIII, вол. 13, бр. 1
  13. Полањи, Карл (2003): Велика трансформациja, Београд, Филип Вишњић
  14. Родрик Дени (2013): Парадокс глобализације – зашто светско тржиште, државе и демократија не иду заједно. Београд. Службени гласник
  15. Стиглиц, Е. Џозеф (2002): Противречности глобализације. Бе­оград СБМ-х
  16. Стиглиц, Е. Џозеф (2013): Слободан пад – Америка, слободна тржишта и слом светске привреде. Нови Сад. Академска књига
  17. Хантингтон, Самјуел (1998): Сукоб цивилизација. Подгорица. ЦИД
  18. Хелд, Дејвид (1997): Демократија и глобални поредак. Београд. Филип Вишњић
периодика Национални интерес 3/2013 УДК 321.01:339.97 37-58
ç