Изабери језик:
Тема броја

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ

ДУГОТРАЈНА ЗАШТИТА У СРБИЈИ

Сажетак

Старење становништва представља један од највећих изазова са којим се готово сва савремена друштва суочавају, док положај старих лица у друштву, квалитет живота у старијој доби и актуелни трендови у политици заштите старих представљају предмет интересовања како политичких, тако и стручних и научно-истраживачких кругова. Анализа трендова у дуготрајној заштити старих лица како у нашој земљи, тако и у осталим европским земљама, указује на неопходност развоја адекватних и свеобухватних програма дуготрајне заштите старих, што представља кључ за обезбеђивање равноправне улоге особа трећег животног доба у друштву. Начин на који се савремена друштва баве питањем дуготрајне заштите у многоме зависи од друштвених, моралних и етичких норми, државне политике и других специфичности сваког појединачног друштва. У овом раду биће указано на карактеристике програма дуготрајне заштите у Србији. Поред упознавања са системским решењима и нормативним оквиром, циљ рада је и да се учини осврт на квалитет и доступност услуга, као и на финансијску одрживост програма дуготрајне заштите, и при том укаже на могућа решења за унапређење система дуготрајне заштите у Србији.

кључне речи:

Референце

  1. Sauer, Michael, Поређење режима дуготрајне заштите студија случаја Србије“, у зборнику: Ризици и изазови социјалнихреформи (приредили: Дренка Вуковић, Наталија Перишић), Факултет политичких наука, Београд, 2012, стр. 79-95.
  2. Национална стратегија о старењу, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике РС, Влада, Београд, 2006.
  3. Радивојевић, Биљана, „Характеристике демографског развоја Србије“, у зборнику: Социјална политика у процесу европских интеграција (приредили: Дренка Вуковић, Михаил Арандарен), Факултет политичких наука, Београд, 2006, стр. 237-254.
  4. Сатарић, Надежда, Рашевић, Мирјана, „Ванинституционална заштита старијих људи у Србији јаз између потреба и могућности“, УНДП Сербиа, Београд, 2007.
  5. Стратегија развоја социјалне заштите, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике РС, Влада, Београд, 2005.
  6. Вуковић, Дренка, Перишић, Наталија, Pensions, Health and Long-Term Care, ASISP, Annual National report 2009 Republic of Serbia.
  7. Вуковић, Дренка, Перишић, Наталија, Pensions, Health and LongTerm Care, ASISP, Annual National report 2010 Republic of Serbia.
  8. Вуковић, Дренка, Перишић, Наталија, Pensions, Health and LongTerm Care, ASISP, Annual National report 2011 Republic of Serbia.
  9. Закон о здравственој заштити, „Службени гласник РС“ бр. 107/2005, 72/2009 др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011 и 119/2012.
периодика Социјална политика 1/2013 УДК 364.4-053.9(497.11) 153-163
ç