Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ДРЖАВА ИЗМЕЂУ ПОРЕСКЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ И ПОРЕСКЕ ХАРМОНИЗАЦИЈЕ

Сажетак

Први део рада је посвећен дефинисању појмова пореске конкуренције и хармонизације, а други део прегледу релевантне литературе о позитивним/негативним ефектима ових феномена. Осим држава, на овај тип јавних политика пресудну улогу имају и наддржавне, односно међународне организације као што су ЕУ и Организација за економску сарадњу и развој (ОЕЦД). Стога је у трећем делу рада дужна пажња посвећена и улози ових међународних фактора у датом фискалном контексту. Тачније, у трећем делу рада се разматрају конкретни случајеви форсирања/потискивања пореске конкуренције, односно хармонизације, са освртом на положај популационо и територијално ”мале” државе каква је Естонија, према ЕУ као међународном фактору. Избор ове две јавне пореске политике може да буде врло значајан за ”мале” државе у транзицији, уколико оне имају за циљ да се бар делимично приближе економски високо развијеним државама кроз динамичан економски развој. Под притиском међународних фактора, тренутно паралелно постоје оба пореска режима, али полако јача пол пореске хармонизације науштрб конкуренције. Аутор закључује да то за собом вуче негативне економске (пад стандарда) и политичке последице (губитак суверености и нестајање националних држава).

кључне речи:

Референце

  1. Avi-Yonah, Reuven, ”The OECD Harmful Tax Competition Report: A Tenth Anniversary Retrospective”, Brook. J. Int’l L. 34, no. 3 (2009).
  2. Albin, Tiiu, Herm, Marek, Klauson, Inga, Uustalu, Erki, ”Estonia”, у: Procedural Rules in Tax Law in the Context of European Union and Domestic Law (ур: Michael Lang), Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2010.
  3. Анђелковић, Милева, ”Глобалне пореске иницијативе”, Зборник радова Правног факултета у Нишу, Правни факултет – Ниш, бр. 71, год. LIV, 2015.
  4. Williams, Alan, ”The Optimal Provision of Public Goods in a System of Local Government”, Journal of Political Economy, Vol. 74, No. 1 (Feb., 1966).
  5. Wilson, J. Douglas, ”Tax competition with interregional differences in factor endowments”, Regional Science and urban Economics, 21, (1991).
  6. Dietsch, Peter, Catching Capital – The Ethics of Tax Competition, Oxford University Press, 2015.
  7. Димитријевић, Марина, ”Процес европских интеграција и будућност националних пореских система”, Зборник радова Правног факултета у Нишу, Правни факултет – Ниш, бр. 68, год. LIII, 2014.
  8. Zodrow R. George, Mieszkowski, Peter, ”Pigou, Tiebout, Property Taxation, and the Underprovision of Local Public Goods”, Journal of Urban Economics, 19, (1986).
  9. Илић-Попов, Гордана, ”Пореска хармонизација у оквирима европске интеграције”, Индустрија, Економски институт, Београд, 4/2008.
  10. Yitao, Tao, Zhiguo, Lu, China’s Economic Zones: Design, Implementation and Impact, Paths International Ltd, Social Sciences Academic Press, 2012.
  11. Kudrle, T. Robert, ‘The OECD’s Harmful Tax Competition Initiative and the Tax Havens: From Bombshell to Damp Squib”, Global Economy Journal, Volume 8, Issue 1, 2008.
  12. Lehis, Lasse, Klauson, Inga, Pahapill, Helen, Uustalu, Erki, ”The Compatibility of the Estonian Corporate Income Tax System with  Community Law”, Juridica International, XV/2008.
  13. Razin, Assaf, Sadka, Efraim, ”International tax competition and gains from tax harmonization”, Economics Letters, 37, (1991).
  14. Remeur, Cécile, Tax policy in the EU – Issues and challenges, European Parliamentary Research Service – European Union, 2015.
  15. Samuelson, А. Paul, ”The Pure Theory of Public Expenditure”, The Review of Economics and Statistics, Vol. 36, No. 4 (Nov., 1954).
  16. Seely, Antony, VAT: European law on VAT rates, BRIEFING PAPER Number 2683, House of Commons Library, 2016.
  17. Tiebout, M. Charles, ”A Pure Theory of Local Expenditures”, Journal of Political Economy, Vol. 64, No. 5 (Oct., 1956).
  18. Teather, Richard, The Benefits of Tax Competition, The Institute of Economic Affairs, London, 2005.

   

периодика Администрација и јавне политике 1и2/2016 УДК 336.2.01 9-23
ç