Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ДРУШТВЕНЕ ВРЕДНОСТИ КАО ПРЕДИКТОРИ ПЕРЦЕПЦИЈЕ ОДНОСА СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Сажетак

Друштвене вредности као психолошка категорија представљају основу за предвиђање понашања појединаца и циљева којима они стреме. Стога су вредности важне и за анализу и предвиђање различитих врста политичког понашања, укључујући и креирање ставова о важним друштвеним питањима. Циљ овог рада јесте утврђивање значаја система вредности појединаца за њихове ставове о односу Србије и Европске уније. Аутори су анализирали податке из Србије прикупљене у оквиру истраживања које је део ширег европског истраживачког пројекта о социјалним репрезентацијама на узорку који је обухватио 123 испитаника. Вредности су испитиване кроз парове тако што се од испитаника захтевало да одреде своје место на континууму опозитних вредности (нпр. слобода – сигурност). Такође, испитиван је и степен националне идентификације и идентификације са Европом, као и степен развијености конструктивног патриотизма. Вредности су корелиране са ставом испитаника према ЕУ уопште и показало се да је овај став највише повезан са поштовањем међународних обавеза (.46) и правима жена (.43), насупрот националном самоопредељењу и ауторитету мушкараца. Вредности су повезиване и са опажањем природе односа Србије и ЕУ, која је утврђивана преко седам парова потенцијално перципираних односа (нпр. потчињеност – доминација). Резултати добијени регресионом анализом показују да испитиване вредности објашњавају немалих 35% варијансе става према ЕУ, као и да имају значајну улогу у објашњавању низа односа Србије и ЕУ. Тиме овај рад иде у прилог гледиштима да однос грађана према ЕУ иако не мора бити потпуно рационалан, никако није без вредносне, рационалне основе.

кључне речи:

Референце

  • Almond, Gabriel & Verba, Sidney, (eds.) The Civic Culture Revisited, Boston, MA: Little, Brown, 1980.
  • Antonić, Slobodan, ,,Euroscepticism in Serbia“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 01/2012, стр. 67-96.
  • Bar – Tal, Daniel, “Monopolisation of patriotism”, in: Bar-Tal, D & E. Staub (eds.): Patriotism in the life of individuals and nations, Chicago: Nelson Hall, 246-270, 1997.
  • Barak, Oren. 2005. “The Failure of the Israeli–Palestinian Peace Process, 1993-2000”, Journal of Peace Research, vol. 42, no. 6, 2005, pp. 719-736.
  • Blanuša, Nebojša ,,Euroskepticizam u Hrvatskoj”, u: Šiber, Ivan (ur.), Hrvatska i Europa – strahovi i nade, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, str. 11-46., 2011.
  • Campbell, A., Converse, P.E., Miller, W.E.& Stokes, D.E., The American Voter, University of Chicago Press, 1980.
  • Centar za slobodne izbore i demokratiju, ,,Izveštaj u okviru istraživanja javnog mnjenja ,,Identiteti građana Srbije u kontekstu evropskih integracija“, 2009.
  • Dragojlović, Nataša, Sretenović, Stanislav, Đukanović, Dragan, Živojinović, Dragan. (ur.), Spoljna politika Srbije – strategije i dokumenta, Evropski pokret u Srbiji, Beograd, 2011.
  • Feldman, Stanley, “Values, ideology, and the structure of political attitudes”, in: D. O. Sears, L. Huddy, & R. Jervis (eds.), Oxford handbook of political psychology, New York, NY, US: Oxford University Press, 477-508, 2003.
  • From, Erih, Bekstvo od slobode, Nolit, Beograd, 1978.
  • Hofstede, Geert,Culture’s Consequences: comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations (2nd ed.), Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2001.
  • Kaneman, Danijel, Misliti brzo i sporo, Heliks, Smederevo, 2017.
  • Kuzmanović, Bora, Petrović, Nebojša ,,Vrednosni ciljevi kao činioci političkih stavova i mnenja mladih”, Sociologija, vol. 50, br. 2, str. 153-174, 2008.
  • Lutovac, Zoran ,,Evropeizacija nacionalnog identiteta u procesu evropskih integracija Srbije”, u: Vujaćić, Ilija, Beljinac, Nikola (ur.), Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije Nova Evropa i njena periferija (Beograd, 25–27. septembar 2015.), Službeni glasnik, Beograd: str. 273-290.
  • Maslow, Abraham, “A Theory of Human Motivation”, Psychological Review, 1943, Vol. 50 #4, pp. 370–396.
  • Mihailović, Srećko M., ,,Promena sastava stranačkih pristalica”, Sociologija, vol. 44, br. 1, str. 1-24, 2002.
  • Milošević-Đorđević Jasna S., ,,Osnovni pristupi u proučavanju izbornog ponašanja”, Psihologija, vol. 30, br. 3, str. 279-294, 1997.
  • Pavlović, Zoran, Ogledi o političkoj kulturi, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2017.
  • Petrović, Nebojša, “Psychological characteristics as determinants of social and political values, relevant for civic actions”, naučni skup Savremeni trendovi u psihologiji, Filozofski fakultet u Novom Sadu, 2015.
  • Petrović, Nebojša, Psihološke osnove pomirenja između Srba, Hrvata i Bošnjaka, Institut za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2015.
  • Rot, Nikola, Osnovi socijalne psihologije. Zavod za udžbenike, Beograd, 2002.
  • Shatz, T. Robert, Staub, Ervin, Lavine, Howard, “On the Varieties of National Attachment: Blind versus Constructive Patriotism”, Political Psychology, Vol. 20, No. 1, 1999, pp. 151-174.
  • Skoko, Božo, Bagić, Dragan. ,,Pet uvjerenja i 29 razloga protiv – prilog tipologizaciji argumenata protiv članstva Hrvatske u Europskoj uniji”, u: Šiber, Ivan (ur.), Hrvatska i Europa – strahovi i nade. Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, str. 47-85, 2011.
периодика Политичка ревија 2/2019 2/2019 УДК 316.752(497.11)(4-672EU) 159-182
ç