Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ И РЕГУЛИСАЊЕ ПОЛОЖАЈА ПОЛИТИЧКИХ ПАРТИЈА У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ И ПРВЕ ДВЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ДРЖАВЕ

Сажетак

У раду се прати еволуција правног положаја политичких партија у нашој земљи, од времена њиховог настанка до наших дана. У том смислу, анализира се уставни и законски положај по­литичких партија у Краљевини Србији, Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, Краљевини Југославији, Демократској Федеративној Југославији и Федеративној Народној Републици Југославији у временском распону од 1881. године када је донет први закон о зборовима и удружењима Краљевине Србије до 1963 године го­дине када је угашен последњи страначки лист у социјалистичкој Југославији. Промене у правном положају политичких странака у нашој земљи, одржавале су дубље друштвено-политичке промене у процесу демократизације.

кључне речи:

Референце

  1. Жутић, Н (1991), Соколи – идеологија у физичкој култури Краљевине Југославије 1929-1941, Angrotrade, Београд
  2. Историја грађанскиху Југославији I-II (1952), Београд
  3. Јевтић, Д (1988), „Видовдански и Октроисани устав од IX 1931. године Сличности и разлике“, Архив Правног факултета, бр. 1-2, Београд
  4. Јовановић, С (1990), „Влада Милана Обреновића“, књ. друга (1878-1889), Сабрана дела, том 5, БИГЗ, Југославија публик, СКЗ, Београд
  5. Јовановић, С (1990), „Влада Александра Обреновића“, књ. прва (1889-1897), Сабрана дела, том 6, БИГЗ, Југославија публик, СКЗ, Београд
  6. Јовановић, С (1990): „Влада Александра Обреновића“, књ. друга (1897-1903), Сабрана дела, том 7, БИГЗ, Југославија публик, СКЗ, Београд
  7. Коштуница, В, Чавошки, К (1990), Страначки плурализам или монизам, „Привредно правни приручник“, Београд
  8. Крестић, В, Љушић, Р (1991.), Програми и статути српских политичких странака до 1918, „Књижевне новине“, Београд
  9. Кркљуш, Љ (2009), Правна историја српског народа, друго допуњено издање, Правни факултет, Службени гласник, Београд
  10. Маликовић, Д, Растовић, А, Шуваковић, У (2007), Парламентарне странке у Краљевини СХС-Југославији, књ. I, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, „Трећи миленијум“, Косовска Митровица-Београд
  11. Марковић, Р (2003), Уставно право и политичке институције, ИП „Јустинијан“, Београд
  12. Петрановић, Б (1988), Историја Југославије 1918-1988, I, НОЛИТ, Београд
  13. Радојевић, М (2004), Српски устави: од 1835. до 1990, са уставима Краљевине СХС и Краљевине Југославије, Граматик, Београд
  14. Сартори, Ђ (2002), Странке и страначки сустави, „Политичка култура“, За­греб
  15. Смиљковић, Р (1993), Политичке партије, ИНП „Књижевне новине комерц“, д.д, Београд
  16. Тито, Ј. Б (1948), Изградња нове Југославије, том II, књ. 2, „Култура“, Београд
  17. Тошић, Д. (2006), Демократска странка 1920-1941, „Фонд Љуба Давидовић“, „Службени лист СЦГ“, Београд
  18. Шуваковић, У. (2004), Политичке партије и глобални друштвених циљева, „Трећи миленијум“, Београд
  19. Шуваковић, У. (2007), „Политичке партије у политичком систему конципираном доношењем Устава Републике Србије 2006. године“, у: Устав Репу­блике Србије из 2006 неки елементи новог политичког система (уредили и приредили У Шуваковић, М. Јовановић, Ж. Обрадовић), Институт за политичке студије, „Трећи миленијум“, Београд, стр. 120-133

  СПИСАК ИЗВОРА

  1. Закон о изменама Закона о удружењима, зборовима и договорима (1933), „Службене новине Краљевине Југославије“, 15. април, Београд,
  2. Закон о јавним зборовима и удружењима од 31. марта 1891. године (1903), Државна штампарија Краљевине Србије, Београд
  3. Закон о заштити јавне безбедности и поретка у држави (1923), друго издање, „Геца Кон“, Београд
  4. Закон о удружењима, зборовима и договорима (1931), „Службене новине Краљевине Југославије“, 28. септембар, Београд
  5. Закон о потврди и изменама Закона о удружењима, зборовима и другим јавним скуповима (1946), „Службени лист ФНРЈ“, бр. 51, 25. јуни
  6. Закон о удружењима, зборовима и другим јавним скуповима (1945), „Службе­ни лист ДФЈ“, бр. 65, 31. август, Београд
  7. Закони о штампи, удружењима и зборовима итд. за Краљевину Србију (1884), Краљевска-српска државна штампарија, Београд
  8. Карађорђевић, А (1929), Мом драгом народу Свима Србима, Хрватима и Словенцима, проглас, „Службене новине Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца“, година XI, бр. 6, 06. јануар 1929, Београд
  9. Обреновић, М (1883), Прокламација краља Милана о обустављању важења Закона о удружењима и зборовима из 1881. године, Зборник закона и уредаба у Краљевини Србији издатих од 21. марта до 31. декембра 1883. го­дине, Краљевско-српска државна штампарија, Београд
периодика Српска политичка мисао 3/2010 УДК: 329(497.11)(497.1)“1881/1963“ 317-332
ç