Изабери језик:
Тема броја

ИНТЕГРАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНО ПРАВО

ДОБРЕ УСЛУГЕ И ПОСРЕДОВАЊЕ У РЕШАВАЊУ МЕЂУНАРОДНИХ СПОРОВА

Сажетак

Међу најважније начине мирног решавања међународних спорова спадају добре услуге и посредовање. У савременој пракси често је тешко направити јасну разлику међу њима. У оба случаја ради се интервенцији треће (неутралне) стране на позив или макар уз сагласност страна у спору, са циљем да им се помогне да га саме реше. У том смислу могло би се чак рећи да се ту заправо ради о само различитим облицима односно различитом обиму и интензитету посредовања. То и даје за право да се ова два начина мирног решавања спорова разматрају заједно, тим пре што се ретко јављају у чистом облику. Штавише, чак и ако у почетној фази почне као пружање добрих услуга, ангажовање треће стране касније скоро неизбежно прераста у неки вид посредовања. Ипак, разлика, макар начелно, постоји. Рад се бави добрим услугама и посредовањем, разликама међу њима, неким посебним облицима и разликом у односу на друге начине мирног решавања међународних спорова

кључне речи:

Референце

  1. Baboucarr Jagne, Bosco Valerio: „United Nations – African Union cooperation in conflict prevention and mediation“, in: Sharamo Roba D., Ayangafac Chrysantus (eds.): The State of Human Security in Africa, Institute for Security Studies, Pretoria 2011.
  2. Bercovitch Jacob (ed.); Resolving International Conflicts – The Theory and Practice of Mediation, Lynne Rienner Publishers, Boulder, 1996.
  3. Berkovitch Jakob: Theory and Practice of Mediation, Routledge, New York, 2011.
  4. Berkovitch Jakob, Jackson Richard: Conflict Resolution in the Twenty-first Century: Principles, Methods, and Approaches, University of Michigan, Michigan, 2012.
  5. Evans Malcolm D. (ed.): International Law, Oxford University Press, Oxford, 2010.
  6. Fischer Thomas: Switzerland’s Good Offices: A Changing Concept, 1945-2002, Beltrage, Nr. 37, Center for International Studies, Zurich, Dezember, 2002.
  7. Greenberg Melanie C., Barton John H., McGuinness Margaret E. (eds.): Words Over War: Mediation and Arbitration to Prevent Deadly Conflict, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham etc., 2000.
  8. Greig Michael J., Diehl Paul F.: International Mediation, Polity Press, Cambridge 2012.
  9. Handbook on the Peaceful Settlement of Disputes Between States, United Nations, New York, 1992.
  10. Kain Ronald Stuart: „The Chaco Dispute and the Peace System“, Political Science, 50, 3/1935.
  11. Ковачевић Живорад: Међународно преговарање, Албатрос плус, Београд, 2010.
  12. Кривокапић Борис: Енциклопедијски речник међународног права и међународних односа, Службени гласник, Београд, 2010.
  13. Кривокапић Борис: Међународно јавно право, Мегатренд универзитет & Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2014.
  14. Lanz David, Wählisch Martin, Kirchhoff Lars, Siegfried Matthias: Evaluationg Peace Mediation, Initiative for Peacebuilding, Brussels, 2008.
  15. Luard Evan: Conflict and Peace in the Modern International System, State University of New York Press, New York, 1988.
  16. Mediation and Dialogue Faciliation in the OSCE, Reference Guide, OSCE, 2014.
  17. Merrills J.G.: International Dispute Settlement, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.
  18. Митина С.И.: „Формы международного судопроизводства в эллинистическую эпоху“, у: Зборник радова са научне конференције Функционисање правног система Републике Србије, Ниш, 18. Мај 2006, изд. Правни факултет у Нишу, Ниш 2006.
  19. Moa Marsel: Основни појмови међународног јавног права, Геца Кон, Београд 1925.
  20. Новаковић Милета: Основи међународнога јавнога права, књига II, без имена издавача, Београд, 1938.
  21. O’Donoghue Aoife: „Good offices: grasping the peace of law in conflict“, Legal Studies, 34, 3/2014.
  22. OSCE Mechanisms & Procedures, OSCE, 2011.
  23. Princen Thomas.: Intermediaries in International Conflict, Princeton University Press, Princeton, 1992.
  24. Probst Raymond R.: „Good Offices“ in the Light of Swiss International Practice and Experience, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht etc., 1989.
  25. Rout Leslie B. Jr.: Politics of the Chaco Peace Conference 1935-1939, University of Texas, Austin & London, 2014.
  26. Skjelsbæk Kjell, Fermann Gunnar: The UN Secretary-General and the Mediation of International Disputes, in: Bercovitch Jacob (ed.); Resolving International Conflicts – The Theory and Practice of Mediation, Lynne Rienner Publishers, Boulder, 1996.
  27. Strenghthening the role of mediation in the peaceful settlement of disputes, conflict prevention and resolutiоn, Report of the Secretary-General, United Nations, A/66/811, 25 June 2012.
периодика Српска политичка мисао 3/2015 УДК 341.623 33-49
ç