Изабери језик:
Тема броја

ДРУШТВО И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

ДОАЈЕНИ САВРЕМЕНЕ СОЦИОЛОГИЈЕ У СРБИЈИ (скица за професионалне портрете)

Сажетак

У раду аутор разматра настанак и развој социологиje у Србији у последњих педесет година, са посебним освртом на пионирску улогу њених доајена: Радомира Лукића, Војина Милића, Михаила Поповића, Миросла­ва Печујлића и Загорке Голубовић. У фокусу ауторове анализе су социјалне и културне претпоставке настанка социологије у нас и допринос ових аутора у процесу заснивања социологије као посебне студијске групе (1959) на Филозофском факултету Универзитета у Београду. У раду се даје кратак осврт на професионални пор­трет доајена социологије у нас, са посебним указивањем на њихов допринос афирмацији социологије као науке, позива и професије.

 

кључне речи:

Референце

  1. Антонић, С. (2008) „Печујлић, Мирослав“, одредница у: Енциклопедија српског народа. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
  2. Антонић, С. (2008) „Голубовић, Загорка“, одредница у: Енциклопедија српског народа. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
  3. Антонић, С. (2008) „Поповић Михаило“, одредница у: Енциклопедија српског народа. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
  4. Голубовић, (2001) Живети против струје. Београд; КРУГ.
  5. Голубовић, (2007) Изабрана дела. Београд: Службени гласник.
  6. Голубовић, (2007а) Стаљинизам и социјализам, Изабрана дела, том 3. Београд: Службени гласник
  7. Голубовић, (1996) Проблеми савремене теорије личности. Бео­град: Култура.
  8. Голубовић, (1981) Породица као људска заједница. Загреб: Напријед.
  9. Голубовић, (1966) Проблеми савремене теорије личности. Бео­град: Култура.
  10. Голубовић, (1973) Човек и његов свет. Београд: Просвета.
  11. Голубовић, (1982) Стаљинизам и социјализам. Београд: Филозофско друштво Србије.
  12. Голубовић, (1988) Криза идентитета савременог југословенског друштва. Београд: „Филип Вишњић“.
  13. Голубовић, (2003) Изазови демократије у савременом свету. Пожаревац: Центар за културу, Едиција Браничево.
  14. Јарић, С. М. (2001) Фрагменти мислилаштва Радомира Д. Лукића. Београд: Службени гласник.
  15. Лукић, Р. (1962) Основи социологије. Београд: Правни факултет.
  16. Лукић, Р (1995) Сабрана дела. Београд: Завод за уџбенике и настав­на средства.
  17. Милић, В. (1996) Друштвена структура и покретљивост Југославије. Нови Сад: Филозофски факултет.
  18. Милић, В. (1963) Социолошки метод. Београд: Нолит.
  19. Милић, В. (1986) Социологија сазнања. Сарајево: „Веселин Маслеша“.
  20. Милић, В. (1989) Прилози историји социологије. Сарајево: „Веселин Маслеша“.
  21. Милић, В. (1995) Социологија науке. Нови Сад: Одсек за филозофију и социологију Филозофског факултета.
  22. Милошевић, Б. (2007) Социологија и савремени свет. Нови Сад: Фи­лозофски факултет.
  23. Милошевић, Б, Куљић, Т. (2008) „Милић Војин“, одредница у: Енциклопедија српског народа. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
  24. Митровић, Љ. (1993) „Социолошко у делу Д. Ценића“, у: зборник радова Социолошко наслеђе у Србији – Димитрије Ценић. Београд: САНУ.
  25. Митровић, М. (1982) Југословенска предратна социологија. Београд; ИЦССО.
  26. Печујлић, М. (1969) Будућност која је почела. Београд: Институт за политичке студије Факултета политичких наука.
  27. Печујлић, М. (1970) Хоризонти револуције. Студије из политичке социологије. Београд: Институт за политичке студије Факултета политичких наука.
  28. Печујлић, М. (1973) Социологија између револуције и апологије. Бе­оград: Институт за политичке студије Факултета политичких наука.
  29. Печујлић, М. (1986) Заробљено друштво. Београд: БИГЗ.
  30. Печујлић, М. (1989) Драма социјализма. Загреб, Београд: Југоарт, Просвета.
  31. Печујлић, М. (1997) Изазови транзиције. Београд: Савет пројекта Конституисање Србије као правне државе у условима транзиције.
  32. Печујлић, М. (2002) Глобализација – два лика света. Београд: Гутенбергова галаксија.
  33. Печујлић, М. (1980) Универзитет будућности. Београд: Политика.
  34. Печујлић, М., Милић, В. (1994) Демократија и ауторитаризам: политичка култура југословенског вишестраначког друштва. Београд: Сремпублик, Институт за политичке студије Правног факултета.
  35. Печулић, М. (1991) Савремена социологија (стара и нова слика све­та). Београд: Службени лист СФРЈ.
  36. Печујлић, М., Видаковић, З., Милић, В. (1991) Критичка теорија савременог друштва. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
  37. Поповић, М. (1997) Тоталитарни систем. Београд: Плато.
  38. Поповић, М. (1961) Савремена социологија. Београд: Култура.
  39. Поповић, М. (1980) Проблеми друштвене структуре. Београд: На­учна књига.
  40. Поповић, М. (1994) Теорија и емпирија. Београд: Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета.
  41. Поповић, М., Ранковић, М. (1981) Теорије и проблеми друштвеног развоја. Београд: БИГЗ.
  42. Споменица М. Поповића (2002). Београд: Филозофски факултет.
периодика Политичка ревија 3/2011 УДК: 316(497.11)(091) 119-144
ç