Изабери језик:
Тема броја

РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, СОЦИЈАЛНЕ И ПРАВНО-ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ

ДИСКРИМИНАЦИЈА И ОДГОВОРНОСТ ПОСЛОДАВЦА ЗА ШТЕТУ КОЈУ ПРОУЗРОКУЈЕ ЗАПОСЛЕНОМ

Сажетак

Аутори у овом раду дају упоредно правни приказ дискриминације и одговорност послодавца за штету коју послодавац учини запосленом у Републици Српској и Републици Србији. Као друштвени феномен и веома штетна и опасна друштвена појава, дискриминација и борба за њено елиминисање све више попримају глобални карактер. Неједнако поступање према запосленима, вредновање једних и потцењивање других група, понижавање, злостављање су одлике целокупног друштва од његовог постанка.

кључне речи:

Референце

  • Бешлагић Јасмина, „Накнада нематеријалне штете у случајевима мобинга“, Зборник радова Актуелности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе, Свеучилиште у Мостару-Правни факултет, Свеучилиште у Сплиту-Правни факултет Неум, Мостар, 2012, стр. 502-503.
  • Вујаклија Милан, Лексикон страних речи и израза, Просвета, Београд, 2007.
  • Европски суд правде, казнени поступак против Евен, предмет 207/78. ECR 2019. Преузето из: Приручник о европском антидискриминацијском праву, op. cit. str. 22.
  • Закон о раду Републике Српске – ЗОР, Службени Гласник РС, бр.1/2016,члан 23.
  • Закон о раду Републике Српске – ЗОР, Службени Гласник РС, бр.1/2016, члан 20.
  • Закон о раду Републике Српске – ЗОР, Службени Гласник РС, бр.1/2016, члан 24.
  • Закон о раду Републике Србије – ЗОР, Службени гласник РС, бр. 24/05.
  • Закон о забрани дискриминације – ЗОЗД, Службени гласник РС, бр. 22/09.
  • Закон о раду Републике Српске – ЗОР, Службени гласник РС, бр. 55/07.
  • Закон о спречавању злостављања на раду у Републици Србији – ЗОСЗНР, Службени гласник РС, бр. 36/10.
  • Кадриу Осман, ,,Забрана дискриминације у радним односима и грађанско правна одговорност“, Правни живот, Удружење правника Србије, Београд, бр. 11/2011.
  • Кадриу Осман, ,,Забрана дискриминације у радним односима и грађанско правна одговорност“, нав. дело, стр. 459.
  • Крџић Вера, ,,Злостављање на раду као нови правни институт у правном систему Републике Србије“, Билтен Републичког јавног правобранилаштва, Оља Јовичић, Intermex, Београд, 2011, бр. 4/2011.
  • Лубарда Бранко, „Казнена накнада“, Анали Правног факултета у Београду, Правни факултет у Београду, Београд, бр. 4-6, 1998.
  • Лубарда Бранко, „Удружење за радно и социјално право“, Београд, 2016.
  • Поповић Мирјана, ,,Мобинг као облик дискриминације“, Правни живот, Удружење правника Србије, Београд, бр. 11/2012, стр. 550-552.
  • Приручник о европском антидискриминационом праву, Агенција Европске уније за темељна права, 2010, Вијеће Европе, Луксембург.
  • Трипковић Милан, ,,Психичко злостављање на радном месту; анализа рада Службе ВДС инфо и подршка жртвама у 2008. години“, Темида, бр. 2/2009. Виктимолошко друштво Србије, Београд, 2009.
  • Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/2006.
  • Чолић Бoрислав. „Радно и социјално право“, Београд, 2009.
  • ESLJP, Burden protiv UK (GC) br. 13378/05, 29.4.2008.
  • ESLJP, Weller v. Hungary (br. 4439/05), 31.3.2009.
периодика Политичка ревија 1/2019 1/2019 УДК 343.412:349.2(497.6 Republika Srpska)(497.11) 239-254
ç