Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ДИРЕКТИВЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНИХ НАБАВКИ И ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА

Сажетак

Директиве Европског парламента и Савета 2014/23/ЕУ о додели уговора о концесији и 2014/24/ЕУ о јавној набавци дефинишу јасна и недвосмислена правила за доделу уговора о концесијама на нивоу Европске уније. Уз то, разумевање института  јавне набавке, као инструмента којим се осигурава најефикасније коришћење јавних средстава доводи до унапређења и повећања делотворности јавне потрошње. Без обзира на различите приступе према јавно-приватном партнерству које поједине државе чланице одаберу, пошто на нивоу Европске уније не постоји посебна правна регулатива која би директно регулисала реализацију пројеката јавно-приватног партнерства у њима, директиве и смернице Европске уније усмеравају, препоручују и подстичу развој законодавстава држава чланица у сврху бољег уређења подручја јавно-приватног партнерства. Додатно, правна тековина Европске уније релевантна за подручје јавно-приватног партнерства обухвата битна поглавља европског права: право предузетништва и слободу пружања услуга, слободу кретања капитала, јавне набавке, право привредних друштава, право интелектуалне својине, право конкуренције, финансијске услуге, финансијски надзор. Примарни циљ овог рада је да се кроз анализу директива али и српских прописа објасни у којој мери су исти хармонизовани са комунитарним правом Европске уније у наведеним областима.

кључне речи:

Референце

  • Дамњановић Душан, Павловић-Крижанић Татјана, Петери Габор, Партнерство јавног и приватног сектора, Добра и лоша искуства у земљама у транзицији, Центар за јавну и локалну управу – ПАЛГО центар, Београд, 2010.
  • Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама, „Службени гласник Републике Србије“, број 88/2011, 15/2016, 104/2016.
  • Закон о јавним набавкама, „Службени глсник Републике Србије“, број 142/2012, 14/2015, 68/2015.
  • Јавно-приватно партнерство и концесије, Истраживање библиотеке Народне скупштине, Београд, З-26/10, 2011.
  • Јовановић Андријана, „Усклађеност правног оквира Републике Србије са прописима Европске уније у области јавно-приватног партнерства“, Савремени међународно-правни поредак и европске интеграције Србије, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2014.
  • Качер Хрвоје, Кружић Дејан, Перковић Анте, „Јавно – приватно партнерство“, Зборник радова Правног факултета у Сплиту, 3/2008. Документ је доступан на Интернет презентацији:  http://www.pravst.hr/dokumenti/zbornik/200889/zb200803_603.pdf
  • Миленковић Дејан, Управно уговори – теорија, законодавство и пракса, Центар за јавну управу, локалну самоуправу и јавне политике Факултета политичких наука Универзитета у Београду и Чигоја штампа, Београд, 2014.
  • Шпилер Марко, Јовановић Андријана, „Ефекти јавно-приватног партнерства као модела финансирања у Републици Србији“, Институције и економија – шта (не) можемо урадити боље, Универзитет Источно Сарајево и Економски факултет Пале, Андрићград, 2017.
  • Sandvin Tveit Johans, Bjørgo Frode, Hutchinson Strand Gunn, Johansen Olav Perr, Public – private partnership: A critical discussion, Journal of Comparative Social Work 2011/2, University of Nordland, Department of Social Sciences, N-8049 Bodø, Norway.
  • Commission interpretative communication on concessions under community law, Official Journal of the European Communities, C 121/2; 29. 4. 2000.
  • http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=EN
  • Green paper on Public private partnerships and community law on public contracts and concessions, Commision of the European communities, Brussels,30. 4.2004;COM(2004) 327 final.http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004DC0327&from=EN
  • Guidelines for Successful Public – Private Partnerships, European commission, March 2003. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/ppp_en.pdf
  • http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0023&from=EN
  • http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_hr.htm
периодика Администрација и јавне политике 2/2019 2/2019 УДК 340.137(4-672EU):[658.71+334.723 29-46
ç