Изабери језик:
Тема броја

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

ДЕРОГАЦИЈА ПРАВИЛА УНУТРАШЊЕГ ТРЖИШТА ЕУ У ОБЛАСТИ НАОРУЖАЊА

Сажетак

Аутор се у овом чланку бави питањем специфичности правног статуса сектора наоружања и његовим односом са прописима унутрашњег тржишта ЕУ. Основу за анализу представља члан 296 Уговора о ЕЗ, који је после ступања на снагу Лисабонског уговора постао члан 346 Уговора о функционисању ЕУ, а чија је сврха да успостави равнотежу између тржишних интереса ЕУ и националних безбедносних интереса држава чланица. Управо је циљ овог чланка да укаже у којој мери је остварена oва равнотежа између специфичности сектора наоружања и примене правила унутрашњег тржишта. Аутор је мишљења да је европско тржиште наоружања и даље подељено, јер се ради о питању које задире у срце националне суверености, али да постоји одређени помак у односу национално/супранационално, који се огледа у постепеном укључивању овог сектора у комунитарна правна правила унутрашњег тржишта. Чланак је подељен у три дела. У првом, разматра се циљ и домет одредби члана 296, и његова примена од стране држава чланица. У другом делу анализира се пракса Суда правде ЕЗ, који је у последњој деценији донео неколико пресуда у корист рестриктивног тумачења овог члана. Коначно, у трећем делу аутор настоји да укаже на напоре Комисије да се сектор наоружања укључи у примену правила унутрашњег тржишта под специфичним условима, и тиме спречи злоупотреба у тумачењу члана 296.

 

кључне речи:

Референце

  1. Aalto Erkki, «Interpretations of Article 296», У: Towards a European De­ fence Market (edited by Daniel Keohane), Chaillot Paper, Institut d’Etu­des de sécurité de l’UE, Paris, n° 113, 2008.
  2. Bauer, Sibylle, «L’européanisation des politiques d’exportation d’arme­ments», Annuaire français de relations internationales, Bruyllant, Bru­xelles, vol. 2, 2001.
  3. De Vaucorbeil, Sophie, «The changing transatlantic defence market», У: Awards a European Defence Market (edited by Daniel Keohane), Chaillot Paper, Institut d’Etudes de sécurité de l’UE, Paris, n° 113, 2008.
  4. De Vestel, Pierre, «Les marchés et les industries de défense en Europe: l’heure des politiques?», Cahier de Chaillot, Institut d’Etudes de sécurité de l’UE, Paris, n° 21, 1996.
  5. Guillaume, Marc, Meria, Dominique, «Les aspects juridiques de la con­struction de l’Europe de l’armement», L’Armement, DGA, Paris, n° 72, 2000.
  6. Heuninckh, Baudouin, «Defence Procurement in the European Union: Time to Listen to the Wake-Up Calls», Business Law International, International Bar Association, London, vol. 7, n° 2, 2006.
  7. Masson Axelle, «Le cadre institutionnel de la coopération en matière d’armement en Europe», У: Histoire de la coopération européenne dans l’armement (sous la direction de Jean-Paul Hébert, Jean Hamiot), CNRS Editions, Paris, 2004.
  8. Masson, Hélène, «L’ouverture des marchés publics de défense en Euro­pe: vers un régime intergouvememental volontaire?», Annuaire stratégi­que et militaire, Odile Jacob, Paris, 2005.
  9. Masson, Hélène, «Union européenne et armement Des dispositions du traité de Lisbonne aux propositions de directive de la Commission européenne», Recherche & Documents, Fondation pour la recherche stratégique, Paris, n° 9, 2008.
  10. Mezzadri, Sandra, «L’ouverture des marchés de la défense: enjeux et modalités», Papiers occasionnels, Institut d’Etudes de sécurité de l’UE, Paris, n° 12, 2000.
  11. Simon, Denys, Le système juridique communautaire, PUF, Paris, 1997.
  12. Trybus, Martin «The EC Treaty as an Instrument of European Defence Integration: Judicial Scrutiny of Defence ans Security Exceptions», Com­mon Market Law Review, Kluwer Law International, Hague, vol. 39, n° 6, 2002.
  13. Trybus, Martin, «The New European Defence Agency : A Constritubion to a Common European Security and Defence Policy and a Challenge to the Community AcquisCommon Market Law Review, Kluwer Law In­ternational, Hague, vol. 43, n° 3, 2006.
  14. Trybus, Martin, European Union Law and Defence Integration, Hart Pu­blishing, Oxford and Portland Oregon, 2005.
  15. Vincentelli-Meria, Dominique, «Vers une normalisation de l’application de l’article 296 du TCE dans le secteur de l’industrie d’armement», Re­
  16. vue du Marché commun et de l’Union européenne, Editions Techniques et Economiques, Paris, n° 445, février 2001.
  17. Вукадиновић, Д. Радован, Право Европске уније, четврто издање, Центар за право Европске уније Правног факултета у Крагујевцу и Канцеларија Србије и Црне Горе за придруживање Европској унији, Крагујевац, 2006.
  18. Taylor, Trevor, «Arms Procurement», У: The European Union and Nati­onal Defence Policy, (edited by Jolyon Howorth, Anand Menon), Rou­tledge, London, 1997.
периодика Политичка ревија 3/2010 УДК: 355.1:339.13(4-672EU) 271-288
ç