Изабери језик:
Тема броја

ПРИЛОЗИ ИЗ ПОЛИТИЧКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ДЕМОКРАТСКИ КАПАЦИТЕТ ПОЛИТИЧКИХ ИНСТИТУЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У XXI ВЕКУ

Сажетак

Рад представља критичку анализу демократског капацитета политичких институција Републике Србије у XXI веку. Аутори у раду анализирају значај и улогу  политичких институција у друштву, истовремено указујући на неопходност јачања њиховог демократског капацитета. Сам рад се састоји из два дела, у првом делу аутори трагају за успешним одређењем јаких и стабилних институција, док се у другом делу анализира квалитет политичких институција Републике Србије. Као полазну тачку испитивања њиховог квалитета аутори користе истраживање Института за политичке студије, Бертелсман штифтунг индекс трансформације, као и извештај Европске комисије. Имајући у виду комплексност проблема којим се рад бави истиче се неопходност мултидисциплинарног приступа. Као главне методе користе се анализа садржаја и компаративни метод.

кључне речи:

Референце

  • Владимир Вулетић, ,,Поверење политичких и економских елита у националне и европске политичке институције“, Квалитет политичких институција (еd. Вукашин Павловић), Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Центар за демократију, Београд, 2010.
  • Ђурић Живојин, Стојадиновић Миша, ,,Држава и неолиберални модели урушавања националних политичких институција“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, 4/
  • Дал Роберт, Демократија и њени критичари, Подгорица, 1999.
  • Јовичић Драгомир, ,,Демократија и политичке институције”, Цивитас, Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић, Нови Сад, бр. 1/2017.
  • Кнежевић Милош, ,,Филозофија као политичка судбина – српска филозофија или филозофија у Србији“, Филозофија и друштво, Институт за филозофију и друштвену теорију, Универзитет у Београду, 1/2004.
  • Лутовац Зоран, ,,Европска унија и исходи демократизације у Србији“, Урушавање или слом демократије? (ур. Илија Вујачић и Бојан Вранић), Удружење за политичке науке Србије, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, 2016.
  • Матић Петар, ,,Државни капацитет у условима глобализације“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, 2/
  • Милошевић Зоран, ,,Демократија и капацитет политичких институција?“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, 1/2011.
  • Орловић Славиша, ,,Ре-дизајнирање политичких институција“, Квалитет политичких институција (ур. Вукашин Павловић), Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Центар за демократију, Београд, 2010.
  • Павловић Вукашин, ,,Квалитет политичких институција“, Квалитет политичких институција (ур. Вукашин Павловић), Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Центар за демократију, Београд, 2010.
  • Радоњић Радован, Демократија, Центар за грађанско образовање, Подгорица, 2004.
  • Стојановић Ђорђе, ,,Проблем државног, политичког и административног капацитета: Анатомија Србије као слабе државе“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, 4/2011
  • Стојиљковић Зоран, ,,Пост(либерална) демократија, капитализам и криза државе, Урушавање или слом демократије? (ур. Илија Вујачић и Бојан Вранић), Удружење за политичке науке Србије, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, 2016.
  • Bertelsmann Stiftung, BTI 2018 Country Report — Serbia, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh, 2018.
  • Hutchison Marc and Johnson Kristin, ,,Capacity to trust? Institutional capacity, conflict, and political trust in Africa, 2000-2005“, Journal of Peace Research, Sage Publications, 6/2011.
  • Keefer Philip, ,,Political Parties and the Politics of the Quality of Government“, Elites, Institutions and the Quality of Government (eds. Carl Dahlström and Lena Wängnerud), Palgrave Macmillan, 2015.
  • Levitsky Steven and Victoria Murillo, ,,Variation in Institutional Strength: Causes and Implications”, Annual Review of Political Science, Annual Reviews, United States, 12/2009.
  • Morlino Leonardo, ,,Legitimacy and the quality of democracy”, International Social Science Journal, New College of the Humanities, UK, 4/2010.
  • Newton Kenneth, ,,Social and Political Trust“ Oxford Handbook of Political Behavior (eds. Russell J. Dalton and Hans‐Dieter Klingemann), Oxford University Press, New York, 2007.
  • North Douglass, Institutions, institutional change and economic performance, Cambridge University Press 1990.
  • Tilly Charles, ,, Inequality, Democratization, and De-Democratization“, Sociological Theory, American Sociological Association, USA, 1/ 2003.
  • Viñuela Lorena, Barma H. Naazneen, and Huybens Elisabeth, ,, Institutions Taking Root: Building State Capacity in Challenging Contexts“, Institutions Taking Root Building State Capacity in Challenging Contexts (eds. Naazneen H. Barma, Elisabeth Huybens, and Lorena Viñuela), International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2014.
периодика Политичка ревија 4/2019 4/2019 УДК 316.334.3:321.7(497.11)“20“ 11-31
ç