Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИКА И ИНСТИТУЦИЈЕ У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ

ДЕМОКРАТИЗАЦИЈА КРОЗ ИЗБОРЕ – ИЗБОРНИ АУТОРИТАРИЗАМ У СРБИЈИ

Сажетак

Појава нових облика ауторитаризма који у себи комбинују демократске и ауторитарне елементе, формално демократска правила и процедуре и ауторитарну политичку праксу, отежала је оцртавање гра­нице концепта демократије и приморала академску јавност да преиспита и реформулише до тада стечена знања из области политикологије. Аутор у чланку излаже основне поставке концепта изборног ауторитаризма који се од затворених недемократских режи­ма разликује по редовном одржавању вишепартијских и компетитивних избора, али се избори одржавају у условима који нису слободни и поштени, што га диференцира од изборних демократија. Утврђујући стандарде „слободних и поштених“ избора и анализирајући њихову испуњеност на изборима у Србији од обнове политичког плурализма аутор даје допринос расправи о природи и карактеру Милошевићевог режима која се неколико последњих година води у српској политичкој науци.

 

кључне речи:

Референце

  1. Антонић Слободан (2002), Заробљена земља – Србија за владе Сло­бодана Милошевића, Откровење, Београд;
  2. Антонић, Слободан (1995), „Влада Слободана Милошевића – покушај типолошког одређења“, Српска политичка мисао 1/1995, Инсти­тут за политичке студије, Београд;
  3. Гоати, Владимир (1996), Стабилизација демократије или повратак монизму – ‘Трећа Југославија’ средином деведесетих, Унирекс, Под­горица;
  4. Гоати, Владимир (2001), Избори у СРЈ од 1990. до 1998. – воља грађана или изборна манипулација, ЦеСИД, Београд;
  5. Дал, Роберт (1999), Демократија и њени критичари, ЦИД, Подго­рица;
  6. Diamond, Larry (2002), „Elections without Democracy: Thinking about Hybrid Regimes“, Journal of Democracy, vol. 13, no. 2. (April);
  7. Diamond, Larry, Linz, Juan & Lipset, Martin Seymour (1995), Politics in Developipng Countries: Comparing Expiriences with Democracy, Lynne Rienner, Boulder;
  8. Димитријевић, Ненад (2003), „Србија као недовршена држава“, Реч, бр. 69/15 (Март);
  9. Elklit, Jorgen (2000), “Free and Fair Elections”, у: Rose, Richard (ed.), International Encyclopedia of Elections, Congressional Quarterly Books, Washington D.C.;
  10. Elklit, Jorgen & Reynolds, Andrew (2002), “The Impact of Election Ad­ministration on the Legitimacy of Emerginig Democracies: A New Com­parative Politics Research Agenda”, Commonwealth and Comparative Politics 42/2;
  11. Zakaria, Fareed (2003), The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad, W. W. Norton, New York;
  12. International IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance) (2002), International Electoral Standards: Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections, International IDEA, Stoc­kholm;
  13. Јовановић, Милан (1997), Изборни системи: Избори у Србији 1990-1996, Институт за политичке студије, Службени гласник, Београд;
  14. Јовановић, Милан (2008), „Консолидација, принципи „слободних“ и „фер“ избора и уставни дизајн“, у: Павловић, Душан (прир.), Консолидација демократских установа у Србији – годину дана после, Службени гласник, Београд;
  15. Karl, Terry Lynn (1995), “The Hybrid Regimes of Central America”, Jo­urnal of Democracy, vol. 6, no. 3. (July);
  16. Levitsky, Steven & Way, Lucan (2002), “Elections without Democracy: The Rise of Competitive Authoritarianism”, Journal of Democracy, vol. 13, no. 2. (April);
  17. Levitsky, Steven & Way, Lucan (2006), “Competitive Authoritarianism: Origins and Evolution of Hybrid Regimes in the Post-Cold War Era”, pa­per prepared for the Annual Meetings of the APSA, 2006, Philadelphia;
  18. Lehoucq, Fabrice (2003), “Electoral Fraud: Causes, Types and Consequ­ences”, Annual Review of Political Science 6;
  19. Миливојевић, Снежана, Клачар, Бојан & Николић, Ана (2008), „Афе­ре, државни маркетинг и изнајмљени термини“, у: Око избора 17, ЦеСИД, Београд;
  20. Munck, Gerardo (2006), “Drawing Boundaries: How to Craft Intermedia­te Regime Categories”, у: Schedler, Andreas (ed.), Electoral Authoritariansim The Dynamics of Unfree Competition, Lynne Rienner Publishers, London;
  21. O’Donnel, Guillermo (1995), “Delegative Democracy”, Journal of De­mocracy, vol. 5, no. 1. (January);
  22. O’Donnel, Guillermo & Schmitter, Philippe (1986), Transition from Aut­horitarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies, John Hopkins University Press, Baltimore;
  23. Орловић, Славиша (2008), „Проблеми демократске консолидације Србије“, у: Павловић, Душан (прир.), Консолидација демократских установа у Србији – годину дана после, Службени гласник, Београд;
  24. Ottaway, Marina (2003), Democracy Challenged: The Rise of Semi-Aut­horitarianism, Carnegie Endowment for International Peace, Washinghton DC;
  25. Павловић, Душан (2001), Актери и модели, Самиздат Б92, Београд;
  26. Павловић, Душан (прир.) (2008), Консолидација демократских уста­нова у Србији – годину дана после, Службени гласник, Београд;
  27. Павловић, Душан & Антонић, Слободан (2007), Консолидација демократских установа у Србији после 2000. године, Службени гласник, Београд;
  28. Павловић, Душан & Антонић, Слободан (2008), „Одговор на крити­ке“, у: Павловић, Душан (прир.), Консолидација демократских уста­нова у Србији – годину дана после, Службени гласник, Београд;
  29. Сартори, Ђовани (2001), Демократија, шта је то?, ЦИД, Подгори­ца;
  30. Schedler, Andreas (2002a), “The Nested Game of Democratization by Elections”, International Political Science Review, vol. 23, no. 1. (Janu­ary);
  31. Schedler, Andreas (2002b), “Elections without Democracy: The Menu of Manipulation”, Journal of Democracy, vol. 13, no. 2. (April);
  32. Schedler, Andreas (ed.) (2006), Electoral Authoritariansim The Dyna­mics of Unfree Competition, Lynne Rienner Publishers, London;
  33. Schmitter, Philippe & Karl, Terry Lynn (1991), „What Democracy Is… and Is Not“, Journal of Democracy, 2, no. 3. (July);
  34. Fukuyama, Francis (1992), The End of History and Last Man, Penguin Books;
  35. Хантингтон, Семјуел (2004), Трећи талас демократизација на крају двадесетог века, Стубови културе, Београд;
  36. Hartlyn, Jonathan & McCoy, Jennifer (2006), „Observer Paradoxes: How to Assess Electoral Manipulation”, у: Schedler, Andreas (ed.), Electoral Authoritariansim The Dynamics of Unfree Competition, Lynne Rienner Publishers, London;
  37. Howard, Marc Morje & Roessler, Philip (2006), “Liberalizing Electoral Outcomes in Competitive Authoritarian Regimes”, American Journal of Political Science, vol. 50, no. 2. (April);
  38. Carothers, Thomas (2002), “The End of Transition Paradigm”, Journal of Democracy, vol. 13, no. 1. (January);
  39. Case, William (1993), „Semi-Democracy in Malaysia: Withstanding the Pressures for Regime Change“, Pacific Affairs 66/1 (Summer);
  40. ЦеСИД (1997), Око избора 2, Центар за слободне изборе и демократију, Београд;
  41. ЦеСИД (2001), Око избора 5, Центар за слободне изборе и демократију, Београд;
  42. ЦеСИД (2003), Око избора 12, Центар за слободне изборе и демократију, Београд;
  43. ЦеСИД (2004), Око избора 13, Центар за слободне изборе и демократију, Београд;
  44. Collier, David & Levitsky, Steven (1997), „Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Research“, World Politics, vol. 49. (April).
периодика Политичка ревија 4/2010 УДК: 324:321.7(497.11) 1-28
ç