Изабери језик:
Тема броја

ТЕОРИЈСКО МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУПИ И НАЦИОНАЛНИ КАПАЦИТЕТ СРБИЈЕ

ДЕМОКРАТИЈА И КАПАЦИТЕТ ПОЛИТИЧКИХ ИНСТИТУЦИЈА?

Сажетак

У раду се проблематизује питање капацитета демо­кратије да мења друштвени поредак, односно поли­тичке институције. Аутор је мишљења да док се не укроти капитал, демократија неће имати капаците­та да изводи промене, а сви политички избори биће заправо „избори истог“. Да би се постојеће стање превазишло аутор, поред анализа недостатака демократије, даје и предлоге за превазилажење постојећег стања уз уважавање социјалних обавеза капитала, циклично приватизовање и национализовање најважнијих природних богатстава и компанија, као и мере за духовну (вредносну) обно­ву на етичком пољу.

 

кључне речи:

Референце

  1. Blic, Београд, 21. јануар 2011.
  2. Vidojević, Zoran: Demokratija na zalasku, Institut društvenih nauka, Slu­žbeni glasnik, Beograd, 20l0.
  3. Гаврич, Иерей Никола: Путин как последователь Ивана Ильина, у зборнику: Путинизм взгляд из Сербии, Степь-инфо, Николаев, 2010.
  4. Зиновјев, Александар: Запад, феномен западњаштва, Наш дом, Београд, 2002.
  5. Јамбајев, Михаил: «Критика демократије у руској националној мисли XIX-XX века», у зборнику: Демократија и саборност, приредио: Зоран Милошевић, Институт за политичке студије, Београд, 2010.
  6. Јовановић, Слободан: Примери политичке социологије, Сабрана де­ла, БИГЗ / Југославија публик / СКЗ, Београд, 1990.
  7. Ильин, Иван А.: «О демократии 1939-1941», у: Сабрана дела, књига: Справедливость или равенство?, Православный свято-тихоновский гуманитарный университет, Москва, 2006.
  8. Иљин, Иван А.: У потрази за праведношћу, Хришћанско-политички есеји о историји, друштву и кутлури, Светигора, Цетиње, 2001.
  9. Ильин, Иван А.: Наши задачи, Статьи 1948-1954 гг., Книга 2, Руская кига, Москва, 1993.
  10. Kymlicka, Will: Sodobna politična filozofija, Druga izdaja, Krtina, Lju­bljana, 2005.
  11. Ковачич Першин, Петер: «Криза западне демократије», у зборнику: Демократија и саборност, Приредио: Зоран Милошевић, Институт за политичке студије, Београд, 2010.
  12. Macintyre, Alasdair: «Pravičnost kot vrlina: spreminjanje pojmovanj», u zborniku: Komunitarizem in individualizam,: Shlomo Avineri in Avner de-Shalt, Založba Sophia, Ljubljana, 2004.
  13. Милошевић, Зоран: Увод у социологију, Слобомир П Универзитет, Бијељина, 2009.
  14. Милошевић, Зоран: Откривање државе, Институт за политичке студије, Београд, 2010.
  15. Милошевич, Зоран: «Путинизм – современная идеология Россий­ской федерации», у зборнику: Путинзм – взгляд из Сербии, Степьинфо, Николаев, 2010.
  16. Милошевић, Зоран: «Шта није у реду са демократијом?», у зборнику радова: Демократија и саборност, Институт за политичке студије, Београд, 2010.
  17. Огњановић, Радивоје: «Механизам деструкције», http://www.slobodanjovanovic.org/2010/12/06/radivoje-ognjanovic-ekonomska-depresija/?lang=lat
  18. Plant, Raymond: Suvremena politička misao, Naklada Jasenski i Turk, Zagreb, 2002.
периодика Политичка ревија 1/2011 УДК: 321.7+316.334.3 33-49
ç