Изабери језик:
Тема броја

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА ОДЛУЧИВАЊА У ГРАДУ БЕОГРАДУ – СТАВОВИ ГРАЂАНА О УЧИНКОВИТОСТИ

Сажетак

Систем локалне самоуправе у Србији је монотипан, односно једностепен, а локална самоуправа се остварује кроз општине, градове и град Београд. Ипак, градови статутом могу оснивати градске општине. Град Београд има 17 градских општина. Оне нису јединице локалне самоуправе, међутим имају елементе локал­не самоуправе. Град Београд је извршио децентрализацију, како послова тако и одлучивања, с обзиром да градске општине имају своје институције које се конституишу након демократских избора на територији градске општине. Хипотеза рада јесте да децентрализација одлучивања не остварује своју функцију. Она претпоставља одређене принципе као што су већа партиципација грађана и учествовање у доношењу одлука, јавну расправу, информисаност грађана и кон­тролу, политичку представљеност и снажну везу између изабраних представника и грађана, али и изборну партиципативност засновану на мотивима општин ских изборних тема и изборних кандидата. Методолошки, испитивање хипотезе смо вршили емпиријским истраживањем путем упитника са 26 питања који је попунило 739 грађана са територије Београда. Резултате које смо добили у истраживању довели смо у везу са принципима децентрализације одлучивања. Упитник је био тако конципиран да нам што верније покаже демократске навике грађана који би могли да потврде или оповргну постављену хипотезу. Резултати су недвосмислено потврдили хипотезу да децентрализација одлучивања на нивоу градских општина не остварује своју функцију.

 

кључне речи:

Референце

  1. Bowman, Ann; Keamey, Richard, State and Local Government, Cengage Learning, Wadsworth, 2010.
  2. Градска општина Земун, Збирна изборна листа, http://www.zemun.rs/cms/sites/default/files/zbima%20izboma%20lista.doc
  3. Градска општина Земун, Саопштени резултати локалних избора у Земуну, http://www.zemun.rs/cms/sr/vesti/saopsteni-rezultati-lokalnihizbora-u-zemunu
  4. Ђорђевић, Снежана, „Организација, нивои власти и надлежности компаративна искуства“, у: Београд: демократска метропола (ур. Павловић, Вукашин; Орловић, Славиша), Центар за демократију Факултета политичких наука, Београд, 2009.
  5. Е-избори, Резултати избора на Вождовцу, http://eizbori.com/rezultati-izbora-na-vozdovcu-sns-53-3-ds-11-7-sps-8-23-ldp-urs-srs-ispodcenzusa/
  6. Закон о локалним изборима, Сл. гласник РС, бр. 129/2007, 34/2010 Одлука УС и 54/2011.
  7. Лилић, Стеван, „Правна држава, јавне службе и локална самоуправа“, у: Локална демократија: стање и перспективе (ур. Дамјановић, Мијат), Магна агенда, Београд, 2002.
  8. Марковић, Драган, „Демократски капацитети сеоске самоуправе“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2013.
  9. Матић, Петар; Мировић, Александра, „Локална самоуправа у кон­тексту модернизације“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2011.
  10. Милосављевић, Богољуб; Јеринић, Јелена, Надлежности јединица локалне самоуправе у Србији: Анализа правног оквира, Програм подршке општинама IPA 2007, Београд, 2012.
  11. Pal, Anirban, Planning from the Bottom Up: Democratic Decentralisa­tion in Action, Delft University Press, Amsterdam, 2008.
  12. Прокопијевић, Мирослав, „Без локалне демократије нема демократије“, у: Локална демократија: стање и перспективе (ур. Дамјановић, Мијат), Магна агенда, Београд, 2002.
  13. Радио телевизија Србије, Ванредни локални избори: Земун, Вождовац, Косјерић, http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Srbija/66284/Lokalni+izbori%3A+Zemun,+Vo%C5%BEdovac,+Kosjeri%C4%87+.html
  14. Републички завод за статистику, Попис 2011, http://media.popisstat.rs/2011/prvi_rezultati.pdf
  15. Службени лист града Београда, Одлука о објављивању укупног броја бирача у граду Београду, http://www.sllistbeograd.rs/pdf/2004/222004.pdf#view=Fit&page=1
  16. Shabbir, Cheema, Building Democratic Institutions: Governance Reform in Developing Countries, Kumarian Press, Bloomfield, 2005.
  17. Статут града Београда, Сл. лист града Београда, бр. 39/2008, 6/2010 и 23/2013.
  18. Стојиљковић, Зоран, Партијски систем Србије, Службени гласник, Београд, 2008.
  19. Устав Републике Србије, Сл. гласник РС, бр. 98/2006.
  20. Crawford, Gordan; Hartmann, Christof, „Introduction: Decentralisation as a Pathway out of Poverty and Conflict?“, in: Decentralisation in Afri­ca: A Pathway out of Poverty and Conflict? (eds. Crawford, Gordon; Hartmann, Christof), Amsterdam University Press, Amsterdam, 2008.
периодика Политичка ревија 4/2014 УДК 342.25:352(497.11 Beograd) 97-116
ç