Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

ДАТИРАЊЕ ЗАКОНИКА О РУДНИЦИМА ДЕСПОТА СТЕФАНА И САДРЖИНА ЊЕГОВОГ ЋИРИЛИЧНОГ ПРЕПИСА

Сажетак

Рад покушава да открије који се правни акти налазе у ћириличном препису Законика о рудницима, а затим да одреди када и зашто су донети и на коју материју су се односили. Примењени методи су језичко, системско и историјско тумачење ћириличног и латиничног преписа Законика, као и историјски метод. Добијени резултати показују да је реч о два нормативна акта деспота Стефана Лазаревића. Први је Законик о рудницима, донет крајем 1398. или нешто касније, који је представљао записивање рударских обичаја целе Србије, али на захтев и ради потреба Новог Брда. Други је Новела Законика од 29. јануара 1420., која се односи пре свега на регулисање институције новобрдског војводе, затим на питања надлежности судова, али и на остала питања везана за новобрдски трг.

кључне речи:

Референце

  1. Beldiceanu, Nicoarǎ: Les actes des premiers sultans conservés dans les manuscrits turcs de la Bibliothèque nationale à Paris 2, Règlements miniers: 1390-1512, École des hautes études en sciences sociales, Paris – La Haye, 1964.
  2. Благојевић, Милош: Државна управа у српским средњовековним земљама, Службени лист СРЈ, Београд, 2001.
  3. Божић, Иван: „Б. Ђурђев, КАДА И КАКО СУ НАСТАЛИ ДЕСПОТА СТЕФАНА ЗАКОНИ ЗА НОВО БРДО, Годишњак Друштва историчара Босне и Херцеговине XX (1972-1973), Сарајево 1974, 41-63“, Историјски гласник, Друштво историчара СР Србије, Београд, бр. 1-2/1972-1973.
  4. Бубало, Ђорђе: Српски номици, Византолошки институт САНУ, Београд, 2004.
  5. Веселиновић, Андрија: „Владарско и комунално у градовима Деспотовине“, у зборнику: Социјална структура српских градских насеља (XII – XVIII век), Музеј у Смедереву – Одељење за историју Филозофског факлутета, Смедерево – Београд, 1992.
  6. Даниловић, Јелена: „Закон града Новог Брда“, Анали, Правни Факултет Универзитета у Београду, Београд, бр 1-2/1990.
  7. Даниловић, Јелена: „Закон града Новог Брда“, Историјско правне студије, Правни факултет, Подгорица, 2002.
  8. Динић, Михаило: За историју рударства у средњевековној Србији и Босни II, Научно дело, Београд, 1962.
  9. Динић, Михаило: „Власти за време Деспотовине“, Зборник Филозофског факултета, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Београд, бр. 10-1/1968.
  10. Динић, Михаило: Из српске историје средњега века, Equilibrium, Београд, 2003.
  11. Ђурђев, Бранислав: Када и како су настали деспота Стефана закони за Ново Брдо, Академија наука и умјетности Босне и Херцеговине, Сарајево, 1987.
  12. Јовић, Душан: О језику „Закона о рудницима“ деспота Стефана Лазаревића“, Јужнословенски филолог, Институт за српски језик САНУ, Београд, бр. 27 3-4/1968-1969.
  13. Катанчевић, Андреја, „Двадесетчетворица добрих људи ― прилог проучавању пороте у српском средњовековном праву“, у зборнику: Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ, (Приредиле: Радмила Васић, Ивана Крстић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2014.
  14. Марковић, Биљана: Рударско право средњевековне Србије с посебним освртом на Закон о рудницима деспота Стефана Лазаревића (магистарски рад), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 1979.
  15. Марковић, Биљана: „Закон о рудницима деспота Стефана Лазаревића. Превод и парвноисторијска студија“, Споменик САНУ, САНУ, Београд, бр. 126/1985.
  16. Марковић, Биљана: Деспотов законик. Закон о рудницима деспота Стефана Лазаревића, Вајат, Београд, 1999.
  17. Михаљчић, Раде; Веселиновић, Андрија; Фотић, Александар: „Војвода“, у лексикону: Лексикон српског средњег века (уредници: С. Ћирковић, Р. Михаљчић), Knowledge, Београд, 1999.
  18. Младеновић, Александар: Повеље и писма деспота Стефана, Чигоја, Београд, 2007.
  19. Новаковић, Стојан: Законски споменици српских држава средњега века, Лирика, Београд, 2005.
  20. Радојчић, Никола: Закон о рудницима деспота Стефана Лазаревића, Научно дело, Београд.
  21. Ризај, Скендер: Рударство Косова и суседних крајева од XV до XVII века, Заједница научних установа Косова и Метохије, Приштина, 1968.
  22. Стојановић, Љубомир: Стари српски записи и натписи VI, Српска краљевска академија, Сремски Карловци, 1926.
  23. Ћирковић, Сима: „Предузетништво и рударско право“, Старо српско рударство, Прометеј – Вукова задужбина, Београд – Нови Сад, 2002.
  24. Ћирковић, Сима: „Новобрдски законик деспота Стефана Лазаревића из 1412. године“, Ново Брдо – Novo Brdo, Републички завод за заштиту споменика културе, Београд, 2004.
  25. Ћирковић, Сима: Латинични препис рударског законика деспота Стефана Лазаревића, САНУ, Београд, 2005.
  26. Филозоф, Константин: „Живот деспота Стефана Лазаревића“ (превод Лазара Мирковића), Стара српска књижевност 3, Матица српска ‒ Српска књижeвна задруга, Нови Сад – Београд, 1970.
  27. Шаркић, Срђан: Закон у глагољским и ћирилским правним споменицима (од XII до XVIII века), Правни факултет, Нови Сад, 1994.
  28. Шаркић, Срђан: „Закон“, у лексикону: Лексикон српског средњег века (уредници: С. Ћирковић, Р. Михаљчић), Knowledge, Београд, 1999.
  29. Шуица, Марко: „О години одласка кнеза Стефана у Севастију“, Зборник радова Византолошког института, Византолошки институт САНУ, Београд, бр. 50/2 2013.

   

периодика Српска политичка мисао 1/2016 УДК 340.15:622(497.11)(094.5)“13/14“ 221-237
ç