Изабери језик:
Тема броја

ИСТОРИЈСКО ПОДСЕЋАЊЕ

ДАНАК У КРВИ (ДЕВШИРМА)

Сажетак

О девширми или данку у крви, аџами огланима и јаничарима писано је доста на основу историјских извора и наше и стране провенијенције. Многи наши историчари су се бавили овом темом као једним од најтрагичнијих процеса који су се дешавали у нашим земљама у првим вековима Османлијске владавине. Разуме се, да су се тиме бавили и бројни турски научници настојећи да томе дају значај једног оправданог процеса у време турско-османске империјалне експанзије ипак признајући да то по шеријату и Кур֨ ану није било дозвољено. Писано је и слободном нарацијом као што су често чинили књижевници и публицисти. Свако је имао неки свој поглед на ту специфичну појаву насталу на Оријенту коју су у наше земље донели Турци Османлије као освајачи и вишевековни окупатори. Овај рад је део ауторовог истраживања узрока и последица исламизације на српском етничком и и културном простору чему су значајно допринели девширма или данак у крви, аџами оглани, јаничари, турски високи државни и верски функционери који су били пореклом из наших крајева.

кључне речи:

Референце

  • Иналџик, Халил. 1959. Османско царство – класично доба (1300-1600). Београд: СКЗ.
  • Михаиловић, Константин. 1959. Јаничареве успомене или турска хроника. Београд: Споменик САНУ, CVII.
  • Самарџић, Радован. 1982. Мехмед-паша Соколовић. Београд: Народна књига.
  • Селимовић, Салих. 2018. Девширма или Данак у крви. Београд: СРС.
  • Селимовић, Салих. 2018. „И наши муслимани су „Аллахови хришћани“, у: Да будемо оно што јесмо. Београд: Српска радикална странка 2018.
  • Храбак, Богумил. 1959. ,,Дубровачки подаци о данку у крви“. Историјски записи, година XII, свеска 3-4, Титоград.
  • Alibašić, Ahmet. 2005. Historija Osmanske države (hrestomatija). Sarajevo: Fakultet islamskih nauka.
  • Hiti, Filip. 1973. Istorija Arapa – drugo izdanje. Sarajevo: Veselin Masleša.
  • Imamović, Mustafa. 2007. Historija Bošnjaka. Novi Pazar: CBS.
  • Zirojević, Olga. 2007. Srbija pod turskom vlašću 1459-1804, Beograd.
периодика Политичка ревија 1/2022 1/2022 УДК 28-767(=163.41)(560-89)(091) 227-237
ç