Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИКА И САВРЕМЕНО ДРУШТВО

БУДУЋНОСТ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА – ПРОЦЕСИ И ПРОМЕНЕ У XXI ВЕКУ

Сажетак

Основни циљ овога рада је да укаже на нове приступе у проматрању институција и њиховој актуелној кризи, која се развија паралелно са ретроградним економским тенденцијама. Руководећи се различитим хипотезама и методама у изради рада, аутор покушава да пружи неке модалитете за превазилажење тренутних тешкоћа кроз прагматичнији приступ институционалном инжењерингу. Убрзање историјских процеса, у великој мери онемогућује изградњу институција на старим основама. Неоинституционалистичка теорија покушава да изнађе одговоре на ова питања, повратком институционалне анализе у окриље политикологије као матичне дисциплине. Аутор анализом садржаја релевантих теоријских радова покушава да разграничи појмове новог и старог институциона­лизма и да пружи поделу праваца у оквиру потоњег. Компаративна метода се употребљава на више при­мера, где се вреднују различите теорије новог инсти­туционализма.

кључне речи:

Референце

  1. Волерштајн, И, После либерализма, Службени гласник, 2005.
  2. Попер, Карл, Отворено друштво и његови непријатељи, Правни центар, 1998
  3. Jan-Erik Lane, Svante Ersson, The New Institutional Politics: Performan­ce and Outcomes, Routledge, 2002.
  4. De Tocqueville, Alexis, Democracy in America, Phillips Bradley edn. New York, 1955.
  5. Eisenstadt, N, S, “Institutional Patterns of Political Modernisation“, Ci­vilisations, No. 4, 1962.
  6. Eisenstadt, N, S, “Institutionalisation and Change“, American Socological Review, Ap. 1964
  7. Јовановић, Милан, Политичке институције у политичком систему Србије, Институт за политичке студије, 2008.
  8. Стојадиновић, Миша, “Србија пред изазовима“, Српска политичка мисао, 3/2009, Институт за политичке студије, 2009.
  9. Crozier, Huntington, Watanuki, Crisis of Democracy, Report on Governability to the Trileteral Commision, New York University Press, 1975.
  10. Caldor, M, Global Civil Society: An Answer to Wer, Cambridge: Polity Press, 2003.
  11. Keene, J, Global Civil Society?, Cambridge University Press, 2003.
  12. Бек, Улрих, Rizično društvo. U susret novoj moderni. Beograd, Filip Višnjić, 2001.
  13. Oxford Handook of Political Institutions, Oxford University Press, 2006.
периодика Политичка ревија 2/2010 УДК: 316.334.3”20” 49-64
ç