Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

БУДУЋИ ГЕОПОЛИТИЧКИ ОБРАСЦИ И БАЛКАНСКЕ ДРЖАВЕ – ПРЕДВИЂАЊЕ ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ КОЛИНСОВЕ ГЕОПОЛИТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ

Сажетак

Рад пружа предвиђање будућих геополитичких образаца који се тичу балканских држава, и то путем (методолошког) проширења претпоставки које нуди геополитичка теорија Рендала Колинса, у виду конструкције Индекса геополитичке позиције. У целини, показује се да су балканске државе дугорочно искључене из могућности стицања кумулативних предности као предуслова даље експанзије. Услед тога, њихова позиција у структури геополитичких односа им дaje карактер унутрашњих држава, које уколико нису подређене експанзивној сили, покрећу емпиријски потврђен низ конфронтација и фрагментација на мање јединице. Ипак, анализа је показала да се Европска унија може условно одредити као експанзивна сила у датом геополитичком кон­тексту. Стога, однос Балкана и Европске уније показује текући процес проширивања експанзивне силе, услед чега се барем у средњорочном периоду може очекивати опадање или замрзавање супротстављености, као и фрагментација на мање јединице које карактеришу унутрашње државе попут балканских. Свакако, овај тренд je условљен претпоставком да Европска унија поседује релативно кохерентан геополитички интерес.

кључне речи:

Референце

  1. Agnew, John: Geopolitics: Re-visioning world politics, Routledge, London and New York, 2003.
  2. Антонић, Слободан: Изазови историјске социологије, Инсти­тут за политичке студије, Београд, 1995.
  3. Anderson, James: “Singular Europe: An Empire Once Again?”, у зборнику: Geopolitics of European Union Enlargement: The Fortress Europe, (приредили: Warwick Armstrong, James An­derson), Routledge, London and New York, 2007.
  4. Armstrong, Warwick. Anderson, James. (yp.): Geopolitics of Euro­pean Union Enlargement: The Fortress Europe, Routledge, Lon­don and New York, 2007.
  5. Atkinson, David, Dodds, Klaus: Geopolitical Traditions: A Century of a Geopolitical Thought, Routledge, London and New York, 2003.
  6. Bourdieu, Pierre, Wacquant, Loic: An Invitation to Reflexive Soci­ology, Polity Press, Cambridge; Blackwell Publishers, Oxford, 1992.
  7. Cohen, Lenard, Lampe, John: Embracing Democracy in the We­stern Balkans: From Post-conflict Struggles toward European Integration, Woodrow Wilson Center Press, Washington, D. C.; The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2011.
  8. Coleman, James: “Comment on Kuran and Collins”, The American Journal of Sociology, 100, No. 6/1995, стр. 1616-1619.
  9. Collins, Randall: “Prediction in Macrosociology: The Case of the Soviet Collapse”, The American Journal of Sociology, 100, No. 6/1995, стр. 1552-1593.
  10. Collins, Randall: Weberian Sociological Theory, Cambridge Uni­versity Press, Cambridge, 1986.
  11. Gallagher, Tom: Outcast Europe: The Balkans from 1789-1989, Ro­utledge, London and New York, 2005.
  12. Isakova, Irina: Russian Governance in the Twenty—First Century, Frank Cass, London and New York, 2005.
  13. Kearns, Gary: Geopolitics and Empire: The Legacy of Halford Mackinder, Oxford University Press, Oxford, 2009.
  14. Kennedy, Paul: The Rise and Fall of the Great Powers, Unwin Hy­man, London, Sydney, Wellington, 1987.
  15. Куљић, Тодор: Превладавање прошлости: узроци и правци про­мене слике историје крајем XX века, Хелсиншки одбор за људска права у Србији, Београд, 2002.
  16. Kuran, Timur: “The Inevitability of Future Revolutionary Surpri­ses”, The American Journal of Sociology, 100, No. 6/1995, стр. 1528-1551;
  17. Lašas, Ainius: European Union and NATO Expansion, Palgrave Macmillan, New York, 2010.
  18. Le Roux, Briggite, Rouanet, Henry: Geometric Data Analysis: From Correspondence Analysis to Structured Data Analysis, Kluwer Academic Publishers, New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow, 2004.
  19. Mann, Michael: “The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and Results”, European Journal of Sociology, Vo­lume 25 (02)/1984, стр. 185-213.
  20. Mann, Michael: The sources of social power, Volume I: A history of power from the beginning to A. D. 1760, Cambridge University Press, Cambridge, 1986.
  21. Mazower, Mark: Balkan: kratka povijest, Srednja Europa, Zagreb, 2003.
  22. Нагел, Ернест: Структура науке: проблеми логике научное објашњења, Нолит, Београд, 1974.
  23. Portes, Alejandro: “On Grand Surprises and Modest Certainties: Comment on Kuran, Collins and Tilly”, The American Journal of Sociology, 100, No. 6/1995, orp. 1620-1626.
  24. Schneider, Christina: Conflict, Negotiation and European Union Enlargement, Cambridge University Press, Cambridge, 2009.
  25. Ставријанос, Лефтен: Балкан после 1453, Equilibrium, Београд, 2005.
  26. Стојановић, Трајан: Балкански светови: прва u последња Евро­па, Equilibrium, Београд, 1997.
  27. Tekin, Williams, Paul: Geopolitics of the Euro-asia: Energy Nexus, Palgrave Macmillan, New York, 2010.
  28. The World Factbook 2011: Washington, D. C.: Central Intelligence Agency, 2011.
  29. Tilly, Charles: “To Explain Political Processes”, The American Jo­urnal of Sociology, 100, No. 6/1995, orp. 1594-1610.
  30. Tilly, Charles: Coercion, Capital and European States: ad 900-­1990, Basil Blackwell, Cambirdge, 1990.
  31. Trenin, Dmitri: The End of Euroasia: Russia on the Border – Bet­ween Geopolitics and Globalization, Moscow Carnegie Center, Moscow, 2001.
  32. Tuathail, Gearoid: Critical Geopoltics The Politics of Writing Glo­bal Space, Routledge, London and New York, 1996.
  33. UN data, http://data.un.oig/Data.aspx?q=GDP&d=WDI&f=Indicator_Code%3aMs.MIL.XPND.GD.Zs, приступљено 24. марта 2013. године.
  34. Weber, Max: The Vocation Lectures, Hackett Publishing Company, Indianapolis and Cambridge, 2004.
  35. Закон о буџету Републике Србије, Службени гласник Републи­ке Србије 101/11, http://www. mfin.gov.rs/UserFiles/File/zakoni/Zakon%20o%20budzetu%20RS%20za%202012.pdf, приступљено 24. марта 2013. Године.
  36. Zielonka, Jan: Europe as Empire: The Nature of the Enlarged Euro­pean Union, Oxford University Press, Oxford, 2007.
периодика Национални интерес 3/2013 УДК 327::911.3(497) 157-190
ç