Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

-RETRACTED- БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТО ОПЛОЂЕЊЕ – ИЗА КУЛИСА ПРАВНИХ НОРМИ

Сажетак

-RETRACTED-
Рад је настао као резултат намере ауторке да освртом на позитивне прописе Републике Србије као и ставове теорије о области биомедицине, изложи потенцијалне проблеме који су уочени и предложи измене закона који регулише БМПО. У уводном делу, пажња је усмерена на репродуктивну аутономију, да би се потом указало на позитивне прописе Републике Србије који гарантују право на слободно одлучивање о рађању детета. Потом је спроведена анализа одредби Закона о биомедицински потпомогнутој оплодњи које дају одговор на питање ко су корисници права на БМПО. Ауторка испитује оправданост норме закона којом се у односу на (ван)брачне парове као кориснике права на БМПО предвиђа обавеза спровођења процене њихове подобности да врше родитељску дужност, те предлаже измене којима би се проблематична одредба закона потенцијално уредила. Надаље се обрађује питање целисходности норме којом се жени која живи сама признаје право на БМПО, без обзира на њен (ин)фертилитет. Ауторка износи мишљење да би овакво право жени требало признати, али уз одговарајуће услове који би подразумевали и потребу процене најбољег интереса детета. Напослетку, у раду је изложено и питање утицаја пандемије на остваривање права на БМПО, с обзиром на обуставе рада комисије и обуставе спровођења поступка вештачке оплодње услед вируса САРС-КоВ-2. Ипак, анализом се утврђује да је наш правни систем потенцијалне проблеме избегао, постављањем одредби које воде рачуна о ванредним околностима изазваним пандемијом.
Иако не спорећи постојеће недостатке законских решења, долази се до закључка да је правни систем Републике Србије решавању проблема инфертилитета приступио на прогресиван и толерантан начин.

кључне речи:

Референце

  • Bordaš, Bernadet. 2011. „Pitanja biomedicinski potpomognutog oplođenja pred Evropskim sudom
  • za ljudska prava.ˮ U Zbornik radova Pravnog fakulteta, 45 (3), ur. Dragiša Dakić, 313‒333. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost.
  • Dickson v. The United Kingdom, No. 44362/04, Judgement of the Court on Merits and Just
  • Satisfaction of 4 December 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:1204JUD004436204.
  • Draškić, Marija. 1992. „Porodičnopravni aspekti aritficijelne inseminacije.ˮ Anali Pravnog
  • fakulteta u Beogradu 40 (4/1992): 239-264. UDK- 347.61/64:343.3/. 7.
  • Draškić, Marija. 2013. „Biomedicinski potpomognuto oplođenje.ˮ U Razvoj pravnog
  • sistema Srbije i harmonizacija sa pravom EU, ur. Radmila Vasić i Ivana Krstić, 219‒235.
  • Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.
  • Draškić, Marija. 2019. Porodično pravo i pravo deteta. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.
  • Evropska konvencija o ljudskim pravima, „Službeni list Srbije i Crne Gore-Međunarodni
  • ugovoriˮ, br. 9/2003, 5/2005, 7/2005 i „Službeni glasnik Republike Srbije – Međunarodni
  • ugovoriˮ, br. 12/2010 i 10/2015.
  • Evans v. The United Kingdom, No. 6339/05, Judgement of the Court on Merits of 10 April
  • 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:0410JUD000633905.
  • Kovaček Stanić, Gordana. 2008. Legislativa o ljudskoj reprodukciji uz biomedicinsku
  • pomoć, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Centar za izdavačku
  • delatnost.
  • Kovaček Stanić, Gordana. 2010. „Porodičnopravni aspekti biomedicinski potpomognutog
  • oplođenja u pravu Srbije i evropskim pravimaˮ U Zbornik Matice srpske za društvene
  • nauke ur. Branislav S. Đurđev, Novka Mojić, Đorđe Rakočević, Cvetanka Savić, Andreja
  • Stajšić, 415‒431. Novi Sad: Matica srpska.
  • Kovaček Stanić, Gordana, Samardžić, Sandra. 2016. „Subjekti artificijelnih reproduktivnih
  • tehnologija i njihova prava u primeni ovih postupaka (preimplantaciona dijagnostika).ˮ
  • Pravni život 10/2016: 57‒72.
  • Kovaček Stanić, Gordana, Samardžić, Sandra. 2017. „Novi oblici porodice: medicinski
  • asisitirana reprodukcija.ˮ Pravni život 10/2017: 139‒154.
  • Levine, Rebecca. 1984. “My body, my life, my baby, my rights.ˮ Human Rights Law
  • Quarterly 12 (1): 46‒50. American Bar Association.
  • Mršević, Zorica. 2020. Analiza uslova i načina ostvarivanja biomedicinski potpomognute
  • oplodnje u Srbiji. Beograd: Labris-organizacija za lezbejska ljudska prava.
  • Porodični zakon, „Službeni glasnik Republike Srbijeˮ, br. 18/2005, 72/2011-dr. zakon i
  • 6/2015.
  • Republički fond za zdravstveno osiguranje [RFZO]. 2021. Uputstvo za sprovođenje
  • lečenja neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja (BMPO),
  • Beograd: Republički fond za zdravstveno osiguranje.
  • Republički sekretarijat za javne politike. 2016. Mišljenje broj 011-00-0035/2016-02, 23.
  • Beograd: Republički sekretarijat za javne politike.
  • S.H. and others v. Austria, No. 57813/00, Judgement of the Court on Merits and Just
  • Satisfaction of 3 November 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:1103JUD005781300.
  • Samardžić, Sandra, 2018. „Prava deteta u oblasti medicinski asistirane reprodukcije.ˮ
  • Doktorska diseratacija. Univerzitet u Novom Sadu: Pravni Fakultet.
  • Scherpe, Jens M. 2012. “Medically assisted procreation: This margin needs to be
  • appreciated.ˮ Cambridge Law Journal 71 (2): 276‒279.
  • Ustav Republike Srbije, „Službeni glasnik Republike Srbijeˮ, br. 98/06.
  • Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, „Službeni listˮ, 9/74.
  • Vlada Republike Srbije [VLADA RS]. 2016. Obrazloženje Zakona o biomedicinski
  • potpomognutoj oplodnji. Beograd: Vlada Republike Srbije.
  • Vlašković, Veljko. 2019. „Žena koja živi sama kao korisnica usluga biomedicinski
  • potpomognute oplodnje.ˮ U Zbornik radova Sloboda pružanja usluga i pravna sigurnost ur. Miodrag Mićović, 651‒665. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Institut za pravne i društvene nauke.
  • Zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji, „Službeni glasnik Republike Srbijeˮ, br.
  • 40/2017 i 113/2017-dr.zakon.
  • Zakon o lečenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja,
  • „Službeni glasnik Republike Srbijeˮ, br. 72/09.
  • Zegers-Hochschild, Fernanrdo, G. David Adamson, Silke Dyer, Catherine Racowsky, Rebecca
  • Sokol, Laura Rienzi, Arne Sunde, Lone Schmidt, Ian D. Cooke, Joe Leigh Simpson, and Sheryl van der Poel. 2017. “The International Glossary on Infertility and Fertility Care, 2017.ˮ Human Reproduction, 32 (9) https://secureservercdn.net/198.71.233.206/3nz.654.myftpupload.com/wpcontent/uploads/2017-HR-Glossary.pdf.
периодика Српска политичка мисао 1/2022 1/2022 УДК 618.177-089:347.6(497.11) 243-265
ç