Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

БЕЗБЕДНОСТ, СТРАТЕГИЈА, ПОЛИТИКА И СИСТЕМ

Сажетак

Безбедност је централни појам око кога се данас групишу различите теорије и различити концепти, не само у студијама безбедности већ и у другим научним дисциплинама. Око садржаја и обима појма безбедност постоје значајна неслагања међу ауторима који припадају различитим теоријским правцима. Различита разумевања појма безбедности имају своје практичне импликације када је у питању дефинисање стратегија, политика и система безбедности који треба да задовоље практичне потребе држава, народа и појединаца. Овај рад представља покушај да се појам безбедности, схваћен у аксиолошком смислу, повеже са стратегијама, политикама и системима који треба да буду инструмент заштите вредности које су услов опстанка држава, народа и појединаца.

кључне речи:

Референце

  1. Bienen Henry: “Power, Economics and Security”, in The United States and Japan in Focus, ed. Boulder. J. Westview, 1992.
  2. Boudreau Donald: “Economic Sanctions and Military Force in Twenty-First Centry”, European Security, vol. 6 no. 2 Summer 1997.
  3. Boulding Kenneth: Stable Peace, University of Texas Press, Austin, 1990.
  4. Buzan Barry: People, States and Fear. An Agenda for Interantional Security Studies in Post-Cold War Era, Second Edition, BDP, London 1991.
  5. Волц Кенет Н.: Теорија међународне политике, ЦЦВО, Београд, 2008.
  6. Драгишић Зоран: Безбедносни менаџмент, Службени гласник, Београд 2007. год.
  7. Драгишић Зоран, Систем националне безбедности Републике Србије, ФБ, Београд, 2011.
  8. Galtung Johan: Violence, Peace and Peace Research, I, C.E.F., Copenhagen 1988
  9. Гаћиновић Радослав: “Безбедност као модерна научна дисциплина”, у Србија – Безбедносни и институционални изазови, Зборник радова, ИПС, Београд, 2009.
  10. Гаћиновић Радослав: “Дефинисање насиља”, Српска политичка мисао, бр. 4., 2008.
  11. Kelstrup Morten, Lemaitre Piеrre: Identity, Migration, and the New Security Agenda in Europe, Pinter Press, London 1993.
  12. Ковач Митар: „Основне теоријске поставке Стратегије националне безбедности и њене рефлексије на систем одбране”, Србија – безбедносни и институционални изазови, ур. Радослав Гаћиновић, ИПС, Београд, 2009.
  13. Мелер Бјерн: „Национална, социјетална и људска безбедност“, у Зборник текстова: Људска безбедност, ур. Проф. др Драгана Дулић, Фонд за отворено друштво, Београд 2006.
  14. Our Global Neighbourhood, The Report of the Commission on Global Governance, Oxford University Press, Oxford, 1995.
  15. Петровић Пироћанац Зоран: „Полегомена: Тезе о Србији и српској стратегији“ објављен у Српској политичкој мисли бр. 4/2008.
  16. Стајић Љубомир, Основи безбедности, ФЦО, Драганић, Београд, 2005.
  17. UNDP Human Development Report, 1994
  18. Williams Michel C.: Critical Security Studies. Concepts and Cases, UCL, Press, London 1997.
  19. Wolfers Arnold, National Securirty as an Ambiguous Symbol, John Hopkins UP, Baltimor,
  20. Wolfers Arnold: The Balance of Power in Theory and Practice, WW Norton, New York, 1997.

   

периодика Политика националне безбедности 1/2013 УДК 355.02:321.01 109-125
ç