Изабери језик:
Тема броја

ГЕОПОЛИТИКА, МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

БАЛКАН – НЕДОСТАЈУЋЕ ИСХОДИШТЕ НЕОЕВРОАЗИЈСКОГ ВЕКТОРА

Сажетак

Важна фаза у остваривању мултиполарне неоевроазијске концепције јесте формирање антиатлантистичких „осовина пријатељства“ Русије са кључним земљама, те геополитичких вектора према важним регионима дуж евроазијског обода. Будући да у оригиналној концепцији није предвиђен, у раду се предлаже успостављање вектора према Балкану због важности овог региона у чијем се простору традиционално сучељавају таласократске и телурократске силе. Анализирајући земље Балкана са становишта неоевроазијских критеријума, аутор сматра да је руски фаворит за исходиште балканског вектора Србија. Како њени просторни, демографски, ресурсни, економски, војни и други капацитети јесу респектабилни, али ипак нису довољни, сугерише се да је за ову веома захтевну геополитичку мисију дугорочно неопходно рачунати на интегралне српске земље.

кључне речи:

Референце

  1. Антонић, Слободан „О ,дебриселизцији‘ бирача: евроскептицизам у јавном мнењу Србије“, Национални интерес, год. IX, vol. 16, бр. 1/2013, Институт за политичке студије, Београд.
  2. Brzezinski, Zbigne, „A Geostrategy for Eurasia“, Foreign Affairs, Vol. 76, № 5, September/October 1997, Council on Foreign Relations Inc, New York.
  3. Bžežinski, Zbignjev Velika šahovska tabla, CID, Podgorica; Romanov, Banja Luka, 2001.
  4. Bžežinski, Zbignjev (2009), Druga šansa Amerike: tri predsednika i kriza američke supersile, Službeni glasnik; Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu, Beograd.
  5. Дугин, Александар Основи геополитике, књига 1, Екопрес, Зрењанин, 2004.
  6. Дугин, Александар Основи геополитике, књига 2, Екопрес, Зрењанин, 2004.
  7. Дугин, Александр Гельевич Проект „Евразия“, ЭКСМО, Яуза, 2004. http://www.evrazia.org
  8. Дугин, Александар Геoпoлитика пoстмoдерне, Превoдилачка радиoница „Рoсић“; ИКП „Никoла Пашић“, Беoград, 2009.
  9. Дугин, Александр Гельевич Геополитика, Академический Проект; Гаудеамус, Москва, 2011.
  10. Mackinder, Halford John „The Round World and the Winning of the Peace“, Democratic Ideals and Relity, National Defense University Press, Washington, DC, 1996. /електронско издање/. (Оригинално издање: Foreign Affairs, July 1943, Council on Foreign Relations, Inc., New York).
  11. Савицкий, Петр Николаевич „Континент-океан (Россия и мировой рынок)“, 1921. http://www.ihtik.lib.ru.
  12. Савицкий, Петр Николаевич „Евразийство“, Евразийский временник, Кн. 4. Берлин, 1925. http://www.gumilevica.kulichki.net.
  13. Савицкий, Петр Николаевич Континент Евразия, Аграф, Москва, 1997.
  14. Степић, Миломир У вртлогу балканизације, ЈП Службени лист СРЈ; Институт за геополитичке студије, Београд, 2001.
  15. Степић, Миломир „Србија у евроазијској и неоевроазијској концепцији – упоредна геополитичка анализа“, Русија и Балкан – питање сарадње и безбедности, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  16. Степић, Миломир „Српске земље у балканској апликацији стратегије обуздавања: југословенска и постјугословенска формула“, Разбијање Југославије (Живојин Ђурић, Милош Кнежевић, Милан Јовановић, ур.), Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  17. Степић, Миломир „О српском геополитичком идентитету“, Српска политичка мисао, год. XIX, 36, бр. 2/2012, Институт за политичке студије, Београд.
  18. Степић, Миломир „Западни Балкан: пример географског распојмљивања и геополитичког манипулисања“, Национални интерес, год. VIII, vol. 15, бр. 3/2012, Институт за политичке студије, Београд.
  19. Степич, Миломир „Расширение НАТО и геополитическое положение Сербии“, Геополитика и международные отношения, (Дугин А. Г., ред.), Кафедра Социологии Международных Отношений Социологического факулътета МГУ им. М. В. Ломоносова; Евразийское Движение, Москва, 2012.
  20. Степић, Миломир Геополитика неоевроазијства – позиција српских земаља, Институт за политичке студије, Београд, 2013.
  21. Subotić, Milan Put Rusije – evroazijsko stanovište, Plato, Beograd, 2004.
  22. Huntington, Samuel P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon & Schuster, New York, 1996.
  23. Цвијић, Јован „О националном раду“ (говор одржан у Колу српских сестара 18. фебруара 1907. године), Говори и чланци, Сабрана дела, књига 3 (том I), САНУ; Књижевне новине; Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1987.
  24. Евразийский взгляд – основные принципы доктринальной евразийской платфомы, Арктогея центр, Москва, 2001.
периодика Српска политичка мисао 2/2014 УДК 327::911.3(5:497) 111-131
ç