Изабери језик:
Тема броја

УНИВЕРЗИТЕТ И СТВАРАЊЕ ЕЛИТА

АНАЛИТИЧКИ КОНЦЕПТИ, ХИПОТЕЗЕ И ЕМПИРИЈСКА ВЕРИФИКАЦИЈА („МРЕЖА ШКОЛСКИХ ДРУГАРА“ ЈОШ ЈЕДНОМ)

Сажетак

Овај чланак је наставак ауторовог ранијег текста „’Мрежа школских другара’ у политичкој елити Србије“. Износе се нове чињенице које су се у међувремену појавиле, као и нова сазнања аутора која се тичу објашњења неких подата­ка из претходног текста. Аутор афирмише општу хипотезу о постојању политичког капитализма у Србији, али указује да појединачне хипотезе о начину његовог функционисања ипак захтевају додатне податке и нова истраживања. Нажалост, борем када je реч о истраживању српске елите, уверљивост и бројност научно релевантних чињеница којима располажемо још увек су знатно мањи од објашњавалачких амбиција наших хипотеза и теорија.

кључне речи:

Референце

  1. Антонић, Слободан (2010а): „Класна структура Србије након 2000: појмовно-истраживачки оквир“, у Ми­хаил Арандаренко, Александра Прашчевић и Сло­бодан Цвејић (ур), Економско-социјална структура Србије – Учинак прве деценије транзиције, Београд: Научно друштво економиста и Економски факултет, стр. 117-137.
  2. (20106): „Мрежа школских другара’ у политичкој елити Србије“, Национални интерес, год. 6, 9, бр. 3, стр. 329-350, http://www.ipsbgd.edu.rs/pdf/cd-nadonalni%20interes-3-2010.pdf, приступљено 18. октобра 2011.
  3. (2008): „Постоји ли у Србији ‘транснационална капиталистичка класа’?“, у: Друштво ризика: промене, неједнакости и социјални проблеми у данашњој Србији, стр. 71-92, ур. Сретен Вујовић, Београд: Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду.
  4. (2006): „Нека разликовања силе и моћи у класичној со­циологији“, Социолошки годишњак (часопис Социолошког друштва Републике Српске), год. 2, стр. 7-26, Завод за уцбенике и наставна средства, Источно Сарајево.
  5. AGB Nielsen (2011): „Commercial breaks 2007-2010“ и „Commercial breaks until August 2011“, Power-Po­int презентација добијена од AGB Nielsen за Србију (лична документација аутора).
  6. Балкан (2011): Антонић, Слободан: «’Мрежа школских другара’ у политичкој елити Србије», Балкан ма­газин., 25. фебруар, http://www.balkanmagazin.net/kolumna/nauka/mreza_skolskih_drugara_u_politickoj_xhtml, приступљено 18. октобра 2011.
  7. Броћић (2011): Разговор обављен 28. октобра са Дарком Броћићем, директором (Managing Director) AGB Ni­elsen Media Research-a за Србију и Македонију, уз презентацију података (лична документација аутора).
  8. Вићић и Шкорић (2011): Разговор обављен 18. септембра са Маријом Вићић, директорком општих послова (New Business Director) у McCann Erickson и Тијаном Шкорић-Томић, директорком финансија (Chief Financial Officer) у McCann Grup.
  9. Влаховић, Никола (2008): „Империја Великог брата“, Таблоид, бр. 162, 4. септембар, http://www.magazincom/casopis/clanak.php?br=162&clanak=5, приступљено 18. октобра 2011.
  10. Вратуша, Вера (2010): „Елите у постсоцијализму, или компрадорска буржоазија у процесу рестаурације периферног капитализма?“, Национални интерес, год. 6, 9, бр. 3, стр. 51-80, http://www.ipsbgd.edu.rs/pdf/cd-nacionalni%20interes-3-2010.pdf, приступљено 18. октобра 2011.
  11. Басара, Светислав и Борис Тадић (2011): „Basara vs. Tadić“ (интервју који је Борис Тадић дао Светиславу Басари), Статус, 6р. 100, 2. јуни, доступно на: http://www.nspm.rs/prenosimo/boris-tadic-i-svetislav-basara-ne-smemo-srbiju-prepustiti-radikalima.html?alphabet=c#yvComment40637, приступљено 18. октобра 2011.
  12. Закон (2006): Закон о рачуноводству и ревизији, Народ­на скупштина Републике Србије, 25. мај, доступно: http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/20/zakoni/racunovodstvo_revizija_200646.pdf, приступљено 18. октобра 2011.
  13. (2005): Закон о оглашавању, Усвојен у Народној скупштини Србије 16. септембра, видети: http://www.parlament.gov.rs/aKTH/flOHeTH-3aKOHH/y-ca3HBy-ofl-27-jaнуара-2004.444html, приступљено 18. октобра 2011.
  14. Зарковић, Миодраг (2011): „Драган Ђилас: Почетак бу­не београдског дахије?“, Печат, 25. јул, http://www.pecat.co.rs/2011/07/dragan-dilas-pocetak-bune-beogradskog-dahije/, приступљено 18. октобра 2011.
  15. Лазић, Александар (2011): „Борис Тадић: Психолог на трајном раду у политици“, НСПМ, електронско издање, 25. мај, http://www.nspm.rs/politicki-leksikon/psiholog-na-trajnom-radu-u-politici.html?alphabet=l, приступљено 18. октобра 2011.
  16. ЛекиЬ, Славољуб (2011): „Јесен магната“, Књижевни лист: месечник за књижевност, културу и друштвена питања, год. 9, бр. 101 (септембар октобар), стр. 23.
  17. ML (2009): „Media Lions Winners 2009“, The Cannes Li­ons International Festival of Creativity, http://www.canneslions.com/downloads/winners_pdf/Cannes_Lions_2009_Media_Lions_Winners.pdf, приступљено 18. октобра 2011.
  18. МРС 18: Међународни рачуноводсшвени сшандард 18, званичан превод Министарства финансија, http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/MRS/Medunarodm%20racunovodstveni%20standard%2018%20-%20Prihodi.pdf, приступљено 18. октобра
  19. РТС (2011а): „СНС o медијској стратегији – Одговор РТС-а“, РТС август, http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/939170/%D0%A1%D0%9D%D0%A1+o+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%98+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0% B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B8.html
  20. (20116): Ценовник ЦПП аранжмана, интерна књижица од 7 страна, штампана у РТС, са печатом и потписом генералног директора РТС Александра Тијанића (pdf документ у поседу аутора).
  21. СБПК (2011): Извешшај о приtисцима и коншроли медија у Србији, Савет за борбу против корупције, 19. септембар, http://wwwantikorupcija-savet.gov.rs/Storage/Global/Documents/mediji/IZVESTAJ%20O%20 MEDIJIMA,%20PRECISCENA%20VERZIJA.pdf, приступљено 18. октобра 2011.
  22. СНС (2011а): „Александар Вучић – 28.10.2011“, званични сајт Српске напредне странке https://www.sns.org.rs/ср/srpska-napredna-stranka-novinsrske-konferencije/1172010-06-04-22-17-07/3706—srpska-napredna-strankakonferencija.html, приступљено 30. октобра 2011.
  23. (2011б): „Небојша Стефановић – 12- 8. 2011“, званични сајт Српске напредне странке, http://sns.org.rs/srpskanapredna-stranka-novinsrske-konferencijе/117-2010-0604-22-17-07/3495—srpska-napredna-stranka-konferencija.html, приступљено 18. октобра 2011.
  24. Симетић, Остоја (2011): „Писмо народу српском: или зашто те се гадим“, Српски кулшурни клуб, август, http://wwwsrpskikulturniklub.com/pismo-narodu-srpskom, приступљено 18. октобра 2011.
  25. Стандард (2011): Антонић, Слободан: «’Мрежа школских другара’ у политичкој елити Србије», Стан­дард, фебруар 2011: http://standard.rs/vesti/36-politika/6687-slobodan-antoni-mrea-kolskih-drugaraq-u-politikoj-eliti-srbije.html, приступљено 18. октобра 2011.
  26. Taboo (2006): „Финансијски резултати пословања агенција у 2005. години“, Taboo, број 25, јул, http://www. taboomagazine.org/code/navigate.asp?Id=27, приступљено 18. октобра 2011.
  27. T&I (2011): „Titanium & Integrated Grand Prix Winners 2011“, The Cannes Lions International Festival of Cre­ativity, http://www.canneslions.com/resources/downloads/CL201l_Titanium_Integrated.pdf, приступљено 18. октобра 2011.
  28. Трендови (2009): „Трендови у медијском оглашавању у Србији“, AGB Nielsen Media Research, http://www.blink-blink.rs/Trendovi-u-oglasavanju.pdf.
  29. Chamikutty, Preethi (2010): „World’s biggest ad festi­val to kick off in Cannes“, Economic Times, Jun 9, http://articles.economictimes.indiatimes.com/201006-09/news/27583196_1_cannes-lions-entries-promoactivation
  30. Ћирковић, Ружа (2011): „Кад je Хари срео Сали“, Да­нас, 27. март, http://www.danas.rs/danasrs/kolumnisti/kad_je_hari_sreo_sali.884.html?news_id=212442, приступљено 18. октобра 2011.
  31. Шкорић, Тијана (2011): Мејл упућен Савету за борбу против корупције, од 5. септембра, прослеђен аутору 20. октобра (лична документација аутора).
  32. Youtube (2011а): „Забрањена реклама за Лав пиво 2011. (нецензурисана).“, Youtube.com, http://www.youtube.com/watch?v=GTsIrfWCY4M&NR=l, приступљено 18. октобра 2011.
  33. (20116): „Нова флаша Лав пива, најбоља огласна кампања у 2010.  години у Србији“, Youtube.com, http://wwwyoutube.com/watch?v=bJw0mpMsgXo, приступљено 18. октобра 2011.
периодика Национални интерес 3/2011 УДК: 316.344.42(497.11) 263-282
ç