Изабери језик:
Тема броја

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ

АЛТЕРНАТИВНО САНКЦИОНИСАЊЕ И ПРОБАЦИЈА

Сажетак

Предмет рада је представљање концепта алтернативног санкционисања и пробационог радакроз сажети приказ теоријских основа, историјског развоја појединих модела система извршења алтернативних санкција као и искуства на спровођењу алтернативних санкција и мера у Републици Србији. Ванзаводске санкције и мере за циљ имају реинтеграцију извршиоца кривичног дела, репарацију причињене штете и повећање сигурности друштвене заједнице. Наведени циљеви су комплексни, мултидисциплинарно оријентисани, те подразумевају партнерско учешће различитих система у заједници. У том контексту посебно је значајна сарадња између система социјалне заштите, пре свега центара за социјални рад, али и других система у заједници (здравственог, образовног, служби за запошљавање) и Повереничке службе. Поменуте службе нису у довољној мери упознате са концептом алтернативног саннкционисања, властитим улогама и одговорностима, те се у томе и огледа основни циљ овога рада.

кључне речи:

Референце

  1. Годишњи извештај Управе за извршење кривичних санкција РС за 2013.г.
  2. Законик о кривичном поступку, Службени гласник РС, бр.55/2014.
  3. Закон о извршењу ванзаводских санкција и мера, Службени гласник РС, бр.55/2014.
  4. Закон о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима, Службени гласник РС, бр. 32/2013.
  5. Заштитник грађана, Национални механизам за превенцију тортуре, Internet, http://ombudsman.npm.rs, 26/05/2016.
  6. Илић Зоран, “Заштитни надзор условно осуђених лица-алтернатива која обећава”, у зборнику Превенција и третман поремећаја понашања – ФАСПЕР, Београд, 2010, стр.217-238.
  7. Константиновић-Вилић Слободанка, Костић Миомира, Пенологија, Центар за публикације Правног факултета, Ниш, 2011.
  8. Кривични законик, Службени гласник РС, бр. 108/2014.
  9. Милутиновић Милан, Пенологија, Савремена администрација, Београд, 1985.
  10. Мрвић-Петровић Наташа, Ђорђевић Ђорђе, Моћ и немоћ казне, Војна књига, Београд, 1998.
  11. Николић Златко, Савремена пенологија – студије казни и кажњавања, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2009.
  12. Правилник о начину извршења ванзаводских санкција и мера и организацији и раду повереника, Службени гласник РС, бр. 30/2015.
  13. Соковић Снежана, „Извршење кривичних санкција – могућности и перспективе“, Криминал и државна реакција: феноменологија, могућности, перспективе, Институт за социолошка и криминолошка истраживања, Београд, 2011, стр. 31–325.
  14. Ћопић Сања, „Појам и основни принципи ресторативне правде“, Темида, Виктимолошко друштво Србије,Београд, бр.1/07.
  15. Communicating With Prisoners – Public Interest Analysis, Internet, http://www.acrosswalls.org, 15/07/2016
  16. New York City Official Website, Internet, http://www.nyc.gov, 10/04/2016
  17. Unicef, Internet, http://www.unicef.org, 26/05/
  18. Uzelac Slobodan, Zaštitni nadzor – metodika socijalno pedagoškog rada, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2002.
  19. Van Kalmthout Anton M, Durnescu Ioan, European Probation Service Systems, Chapter 1, Legal Publishers, СNijmegen,2008.
периодика Социјална политика 2/2016 УДК 343.2.01+364-78 95-111
ç