Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

ПОТЕНЦИЈАЛИ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ У БОРБИ ПРОТИВ ТЕРОРИЗМА И ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА

Сажетак

Неопходна је међународна сарадња у сузбијању тероризма и организованог криминала. Међународна сарадња је углавном била усмерена на стварање антитерористичких инструмената као оквира за сарадњу међу државама да би се осигурало да сви терористи буду ухапшени, оптужени и кажњени. Одвраћање од терористичких аката, које може бити постигнуто репресијом, постало је недовољно у времену интензивирања насиља и самоубилачког тероризма и органи­зованог криминала. Неопходно је створити међународне правне инструменте који могу осигурати превенцију терористичких напада и створити безбедно међународно окружење. Главни циљ инструмената за превенцију је да онемогуће приступ средствима помоћу којих терористи могу извести насилне акте. У том контексту, конвенције, које треба да онемогуће при­ступ експлозивима, хемијском и нуклеарном оружју, су побољшане, као и правни инструменти који спречавају финансирање терористичких активности.

 

кључне речи:

Референце

  1. Aust, Anthony (2001), Counter-Terrorism – A New Approach, Max Planck Yearbook of United Nations Law
  2. Bassiouni, Carlo (2000), International Terrorism: Multilateral Conventi­ons (1937-2001), New York, Transnational Publishers Int. Ardsley
  3. Ђокић, Зоран, и Шћекић А. (2004), „Корупција као тешки облик кри­минала“, Зборник радова, XVI семинар права „Тешки облици крими­нала“, Будва, 8-12. јун 2004, Београд, Институт за криминолошка и социолошка истраживања и Виша школа унутрашњих послова, стр. 259.
  4. Ђурђевић, Зоран (2008), „Међународна сарадња у супротстављању организованом криминалу“, Ревија за безбедност, 2(7), стр. 4148.
  5. Ђурић-Атанасиевски, Ксенија (2008), „Улога међународног права у сузбијању тероризма“, Српска политичка мисао, 22(4), стр. 31-56.
  6. Guillaume, Georg (2004), “Terrorism and International Law”, The Inter­national and Comparative Law Quartely, July 2004, Vol. 53(3)
  7. Hoffman, Bruno (1998), Inside Terrorism, New York: Columbia Univer­sity Press
  8. Јовашевић, Драган (2009), „Европска унија у сузбијању корупције“, Европско законодавство, 8(27-28), стр. 9-21.
  9. Милошевић, Милан (2003), Организовани криминал, Београд, Службени лист
  10. Rempel, John, “Terrorism, International Law and International justice”, Internet: www.mcc.org/respub/un/2001/10/oct./terrorism.htm
  11. The Fight against Terrorism, Council of Europe standards, Stras­bourg, december 2003.
  12. Весић, Добрица (2008), „Економска и политичка компонента корупције и прања новца”, Међународни проблеми, 60(4), стр. 481-501
  13. Весић, Добрица (2009а), „Актуелни економски и политички аспекти сузбијања корупције и прања новца”, Ревија за без­бедност, 3(2), стр. 5-17.
  14. Весић, Добрица (20096), Специфични облици управљања људским ресурсима, Београд, Институт за међународну политику и привреду
  15. Zmeyevsky, Andzej (2004), “International Law and the Struggle Against Terrorism”, London, International Affairs
периодика Политичка ревија 1/2011 УДК: 323.28+343.9.02]:327.84 277-296
ç