Изабери језик:
Тема броја

ПИТАЊЕ МАЊИНА И ИДЕНТИТЕТА

РУСИНИ И УКРАЈИНЦИ У ВОЈВОДИНИ

Сажетак

У чланку аутор расправља на тему историјске и актуелне дрштвене, културне, верске и политичке позиције Русина и Украјинаца у Србији, тј. у Војводини, а у делу текста обрађује и историјат и положај поменутих мањина у Републици Хрватској и Републици Српској.

У чланку су  презентована различита мишљења припадника поменутих група о томе да ли се ради о различитом или зејдничком етничком пореклу, сличности језика и књижевности, те о односу према данашњој Украјини, њеном идентитету, и матичности спрам мањина које су старије од своје матице, што представља својсеврстан друштвени и верски и геополитички феномен. Наиме, ради се о геополитичком пројекту Римокатоличке цркве према православном руском истоку и насилном унијаћењу њеног народа- Русина и Украјинаца, чија је „матица“- Украјина већински остала православна.

Из поменутих теза произлази да је у раду коришћен историјски, те метод анализе и синтезе, као и компаративни метод. У раду је презентован историјски пресек насилног унијаћења православних, почев од Брестске уније (1596) године, а сличан метод примењиван је и на српском правсолавном и историјском и етнојезичком простору. Из ове чињенице произлази друштвени и научни значај обрађиване теме.  Поменути значај садржан је и у друштвенопј стварности која говори о равноправном положају Русина/Украјинаца са другим мањинама и матичним српским народом у Војводини, који им омогућава свестран друштвени и национални развој.

кључне речи:

Референце

  1. Дрљача Душан, „Прилог проучавању етничког идентитета Русина и Руса у Србији“, у: Положај мањина у Савезној Републици Југославији, Зборник САНУ, уредници: Милош Мацура и Војислав Становчић, Београд, 1996.
  2. Мараш Ј. Н., „Бретска унија“, у зборнику: Политика Римокатоличке цркве према православним Словенима,  приредио: Зоран Милошевић, Институт за политичке студије, Београд, 2005.
  3. Фејса Михајло, Предговор, у зборнику: Руснаци, Русини, Ruthenians 1745-2005,  приредио: др Михајло Милошевић Зоран, Од Малоруса до Украјинаца, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, 2008.
  4. Милошевић Зоран, „Русини у Србији, прилог проучавању русинске политике у Србији“, Политичка ревија, бр. 04 /2009, ИПС, Београд, 2009.
  5. Орос Јанош, Манић Душанка, „Информација о русинској националној мањини у Војводини“, у зборнику:Руснаци, Русини, Ruthenians 1745-2005, приредио: др Михајло Фејса, Прометеј, Нови Сад, 2006.
  6. Рамач Јанко, Русини у Јужној Угарској (1745-1918), ВАНУ, Нови Сад, 2007.
  7. Суботић Момчило, Српска Војводина и њене мањине, поглавље: „Русини у Војводини“, ИПС, Београд, 2011.
  8. Фејса, Прометеј, Нови Сад, 2006.
  9.  Хорњак Михајло, „Бачко-сремски Русини (порекло, начин живота, положај и права, институције и организације)“, у зборнику: Русини-Руснаци-Ruthenians 1745-2005,  приредио: др Михајло Фејса, Прометеј, Нови Сад, 2006.
периодика Политичка ревија 2/2018 2/2018 УДК 323.1(=161.2)(497.113) 45-70
ç