Изабери језик:

Упутства за ауторе

Редакција часописа Национални интерес прихвата радове који су уређени на следећи начин.

Радови који нису усклађени са датим упутствима неће бити разматрани за објављивање у часопису.

За писање рада користити ћирилично писмо.

Текст писати у фонту Times New Roman, величина фонта 12, са увученим пасусима и проредом 1,5 и маргинама Normal 2,5 cm.

Обим рада не сме бити већи од 36.000 карактера са размаком (приликом провере броја карактера користити: Review/Word Count/ Character (with spaces) – активирати опцију Include textboxes, footnotes and endnotes.

Име и презиме аутора се пише на средини, малим словима –

Bold и Italic (фонт 12).

Афилијација се пише испод имена аутора на средини, малим словима – Italic (фонт 12). Уколико је аутор запослен на факултету, након навођења факултета, наводи се и универзитет (нпр. Факултет политичких наука, Универзитет у Београду). Уколико је аутор запо- слен на институту, наводи се и град у коме се институт налази (нпр. Институт за политичке студије, Београд).

Наслов се пише на средини, великим словима – Bold (фонт 14). Фуснота поред наслова служи за навођење назива и броја пројекта у оквиру кога је чланак написан.

Сажетак се пише испод наслова на средини малим словима величина фонта 12. Испод тога пише се текст сажетка у обиму од

100 до 250 речи – фонт 12, Justify. Сажетак садржи предмет анализе, циљ рада, коришћене теоријско-методолошке приступе, резултате и закључке рада.

Кључне речи се пишу испод текста сажетка малим словима

(фонт 12), и одвајају зарезом. Наводи се од 5 до 10 кључних речи.

Поднаслови се пишу на средини, великим словима – Bold (фонт

12) и нумеришу се арапским бројевима. Уколико поднаслов садржи

више целина, оне се такође означавају арапским бројевима, и то: 1.1.

– малим обичним словима Bold (фонт 12).

Начин цитирања:

Фусноте у форми напомена се дају на дну стране у којој се налази коментарисани део текста или навођене литературе. Фусноте уносити командом Insert – Reference – Footnote. Фусноте се пишу у фонту Times New Roman, величина слова 10. Фусноте треба поравнати по левој и десној маргини, односно изабрати опцију Justify

Приликом навођења фуснота руководити се следећим упут­ствима:

приликом навођења монографије/књиге фуснота мора садржати:

–   Име и презиме аутора, наслов рада курзивом (Italic), назив издавача, место, годину издања и број стране.

–   Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије, Београд, 2006, стр. 54.

приликом навођења чланака из часописа:

–   Име и презиме аутора, назив чланка под наводницима, назив часописа курзивом (Italic), назив издавача, место издавања, број, година излажења и број стране.

–   Пример: Миша Стојадиновић, „Од теорије социјалних конфликата до њихових решења“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 04/2009, стр. 67.

приликом   навођења   зборника   радова/поглавља   из књиге:

–   Име и презиме аутора, назив рада под наводницима, назив зборника/поглавља курзивом (Italic), имена и презимена приређивача зборника у загради, назив из- давачa, место издања, година издања, број стране.

–   Пример: Дејана Вукчевић, ,,Србија и придруживање Европској унији‘‘, у зборнику: Србија – политички и институционални изазови (приредили: Момчило Суботић, Живојин Ђурић), Институт за политичке студије, Београд, 2008, стр. 239.

приликом  навођења  извора  са  Интернета  (не  смеју прећи више од 10% коришћене литературе):

–   Име и презиме аутора, наслов чланка курзивом (Ital- ic), пуну интернет адресу и датум приступа.

–   Пример:  Karen  Devine,  Stretching  the  IR  theoreti- cal spectrum of debate on Irish neutrality: arguments and evidence in favor of a critical social constructivist framework of understanding, Internet, http://doras.dcu. ie/609/1/int_pol_sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013

приликом навођења архивске грађе:

–   мора да садржи назив институције у којој се грађа чува, фонд, фасциклу (уколико има), назив документа (ако нема назива документа одређује се тако да одговори на питања: ко? коме? шта?), место, датум.

–   Пример: Архив Србије, МИД, К-Т, ф 2, р93/1894, Извештај Министарства иностраних дела о постављењу конзула, Београд, 19. април 1888.

приликом навођења прописа/закона:

–   Пуним називом прописа/закона, курзивом гласило у коме је пропис објављен, број и година објављивања.

–   Пример: Закон о извршном поступку – ЗИП, Службени гласник РС, бр. 125/04.

приликом навођења публикација у новинама:

–   Име и презиме аутора, назив чланка под наводницима, назив новине курзивом, датум објављивања

–   Пример:  Слободан  Кљакић,  „Черчилов  рат  звезда против Хитлера“, Политика, 21. 12. 2004.

Код поновљеног цитирања истог извора узастопно на истој страни користити:

–   Исто, број стране

–   Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије, Београд, 2006, стр. 54. Исто, стр. 55

Код поновљеног цитирања истог извора уколико није узастопно и на истој страни користити:

–   Име,  презиме  аутора,  назив  извора,  нав.дело,  број стране.

–   Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије, Београд, 2006, стр. 54.

Кристофер Кокер, Сумрак запада, нав. дело, стр. 54.

Код уноса табела и графикона користити:

Изнад табеле/графикона центрирано пише се Табела/Графикон, редни број, назив табеле, величина фонта 10.

Испод табеле/графикона пише се Извор: навести извор по правилима цитирања за фусноте, величина фонта 10.

Литература се наводи на исти начин као и у фуснотама, с тим што се прво наводи презиме, па име аутора. Литература је поређана по азбучном реду за изворе на ћириличном писму, који се први наводе, а затим по абецедном реду за изворе на латиници.

За чланке из часописа, зборника као и за поглавља у књигама потребно је навести од које до које стране је чланак или поглавље у зборнику/књизи.

Литература садржи само изворе који су наведени у фусно­тама.

Након литературе, латиничним писмом навести име и презиме аутора на средини – Bold (фонт 12), испод тога наслов рада на енглес- ком великим словима – Bold (фонт 14).

Резиме (Resume) се пише на средини, малим словима – Bold (фонт 12). Испод тога пише се текст резимеа на енглеском језику у обиму до 1/10 дужине чланка. Резиме садржи резултате и закључке истраживања до којих је аутор дошао у свом раду и то знатно шире него у сажетку.

Кључне речи (Keywords) се пишу малим словима (фонт 12) и одвајају зарезом.

Радови који се предају за објављивање морају да се заснивају на новијој литератури, посебно на изворима, тј. радовима који су објављени у научним часописима политиколошке тематике.

Аутори  су  у  обавези  да  приликом  слања  радова  доставе  и изјаву да тај рад није раније објављиван, тј да рад није аутоплагијат  или плагијат. Изјаву можете преузети OVDE.

Текстове слати у електронском облику на адресу [email protected]

Пријави се за билтен

ç