Izaberi jezik:

Zoran Radulović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

PERIODIKA

GLOBALIZACIJA I KONCEPT SOCIJALNIH PRAVA

U ovom radu autori pokušavaju da sagledaju problem primene i funkcionisanja socijalnih prava u uslovima globalizacije i oštre međunarodne konkurencije. U prvom delu rada analizira se uticaj globalizacije na koncept socijalne države i naglašava se da je neophodno da se reformiše socijalna država, tako što će se učiniti sposobnom da odgovori novim izazovima, a naročito onima koji su nastali promenama u globalnom kontekstu i strukturi društva. U drugom delu rada, predmet istraživanja je ostvarivanje socijalnih prava u uslovima globalizacije i sve veće fleksibilizacije i deregulacije radnog prava. Naime, postavlja se pitanje kako radno pravo i društvo uopšte, mogu efikasno da odgovore na sve prisutni trend smanjivanja nivoa socijalne zaštite? Ovaj napad na socijalna prava, i nastojanje da radni odnosi sve više ponovo postanu sasvim slobodno, tržišno regulisani odnosi, predstavlja i napad na posebnost i samostalnost radnih odnosa u celini. Takođe, u ovom delu rada autori će ukratko analizirati i trenutnu situaciju u pogledu ostvarivanja i zaštite socijalnih prava u Republici Srbiji.

PERIODIKA

POSEBNI OBLICI ZAŠTITE ZAPOSLENIH OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU

Na početku rada autori razmatraju semantička i pojmovna određenja zlostavljanja na radu i konstatuju da se radi o globalnoj pojavi koja prevazilazi granice pojedinih država, profesija i radnog okruženja. Proces globalizacije prate sve značajnije promene u sferi rada i radnih odnosa. Oštra konkurencija, organizacione promene, recesije, kretanja na tržištu rada i nesigurnost radnih mesta dovode do pogoršanja uslova rada, ali i međuljudskih odnosa uopšte. Sprovedena empirijska istraživanja iz ove oblasti pokazuju da su gotovo svi zaposleni u toku svog radnog veka izloženi konfliktima, koji, pod određenim uslovima, mogu da prerastu u pojedine oblike zlostavljanja na radu. U višegodišnjoj primeni Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu Republike Srbije otvorila su se mnoga pitanja pred sudovima i arbitrima, a neka od najznačajnijih su obrađena u ovom radu. Pored definisanja osnovnih pojmova, autori analiziraju i sva tri oblika zaštite zaposlenih od zlostavljanja na radu u Republici Srbiji i ukazuju na određene procesno-pravne probleme koji nastaju, ili mogu nastati, u praksi arbitražnog rešavanja sporova. Na kraju, zaključuju, da zakonsko regulisanje zlostavljanja na radu u domaćem pravu predstavlja primer dobre prakse koji dalje treba razvijati i predlažu odgovarajuća rešenja kako bi se postupak po osnovu zlostavljanja na radu učinio efikasnijim i delotvornijim.

ç