Izaberi jezik:

Zlatko Nikolić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja.

PERIODIKA

PORESKA UTAJA KAO OBLIK UGROŽAVANJA FUNKCIJA SOCIJALNE DRŽAVE

U cilju efikasnog, blagovremenog i kvalitetnog ostvarivanja svojih zadataka i funkcija, sve države danas uspostavljaju poreski sistem koji treba da obezbedi potrebna sredstva za funkcionisanje države uopšte. Izbegavanje plaćanja utvrđenih poreza i drugih javnih dažbina od strane poreskih obveznika, direktno dovodi u pitanje ostvarivanje brojnih državnih funkcija. Stoga sve savremene države predviđaju veoma razuđen sistem različitih delikata: krivičnih dela, privrednih prestupa i prekršaja za koja su predviđene različite vrste sankcija za fizič­ka ili pravna lica odnosno preduzetnike koji se nađu u ulozi učinilaca ovih delikata. Na ovaj se način, s jedne strane, teži zakonitom i efikasnom utvrđivanju kaznene odgovornosti učinilaca poreskih delikata od strane nadležnih državnih organa i, s druge strane, ovaj sistem treba preventivno da deluje u pravcu podizanja opšte poreske discipline u društvu. Predmet ovoga rada zapravo predstavlja teorijska i praktična analiza pojma, karakteristika i oblika ispoljavanja poreske utaje kao osnovnog fiskalnog, poreskog krivičnog dela i jednog od najznačajnijih oblika poreske evazije. U obradi ovako određenog predmeta istraživanja autori su koristili pravno dogmatski i teorijskopraktični metodi, od­nosno metodi analize sadržaja i metod deskripcije.

ç