Žarko Braković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet za diplomatiju i bezbednost, Univerzitet „Union – Nikola Tesla” u Beogradu

PERIODIKA

KAZNENA POLITIKA SUDOVA ZA KRIVIČNA DELA NASILNIČKOG IMOVINSKOG KRIMINALITETA

Cilj ovog istraživanja bio je, da se sagleda kaznena politika i efikasnost sudova u vođenju krivičnog postupka protiv punoletnih učinilaca krivičnih dela razbojničke krađe, razbojništva i iznude. Istraživanje je dizajnirano kao studija preseka. Uzorak su činile sve odluke sudova za krivična dela razbojničke krađe, razbojništva i iznude na teritoriji Republike Srbije, za koje je postupak okončan, u periodu od 2007 do 2012. godine. Podaci su preuzeti od Republičkog zavoda za statistiku i odnose se na statističko istraživanje kriminaliteta, praćenjem optuženih i osuđenih lica za ova krivična dela. Rezultati pokazuju nedovoljnu efikasnost sudova u vođenju krivičnih postupaka i veliku disproporciju između kaznene politike zakonodavca u vidu zaprećene kazne i kaznene politike sudova u iskorišćenosti propisanih kaznenih raspona.

ç