Vojislav Bačanin

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

PERIODIKA

OPŠTI POGLED NA KARAKTER UPRAVNOG SPORA U PRVOJ JUGOSLOVENSKOJ DRŽAVI

Tekst predstavlja pokušaj da se korišćenjem deskriptivnog i evaluativnog metoda ponovo testiraju pojedine autorske hipoteze povodom karaktera upravnog spora u prvoj jugoslovenskoj državi. U prvom delu rada čitaoci se ukratko podsećaju na osnovne teorijske postavke koje se tiču pojma, predmeta i klasifikacija upravnog spora. Drugi deo rada predstavlja osvrt na normativni okvir i prihvaćena zakonska rešenja u analiziranom periodu. U trećem delu rada autor se osvrće na značajnije doktrinarne dileme o ovom pitanju. U poslednjem delu, umesto zaključka, nudi se pojednostavljena ocena karaktera i pravne prirode upravnog spora u navedenom razdoblju. Zaključuje se da je prva jugoslovenska država posedovala sistem upravnosudske kontrole uprave koji je pripadao grupi evropsko-kontinentalnih sistema. Upravni sudovi i Državni savet nisu se smatrali delom sudske, već upravne vlasti (poput njihovih francuskih uzora). Predmet upravnog spora bio je određen kombinacijom metoda generalne klauzule sa metodom negativne enumeracije. Spor je bio definisan kao subjektivni spor o zakonitosti akta uprave. No, praktično je postojao i objektivni upravni spor. Može se prihvatiti da je zakonodavstvo u navedenom periodu bilo oplemenjeno i postojanjem oblika pune jurisdikcije. Svi doktrinarni osvrti koji govore u prilog ocene da se ovaj period može sagledati kao zlatni period srpske upravnosudske teorije i prakse imaju svoje utemeljenje i čine se primerenim. Blagodareći, između ostalog, i postojanju ustanove upravnog sudstva, možemo se ponositi svojom upravnopravnom prošlošću, kako u pogledu zakonodavne aktivnosti, tako i u pogledu teorije koja je o tome pružila svoj pregnantan sud. Osobito bi se mogli podičiti baštinom dvostepenog upravno-sudskog postupka jer postupak po žalbi na odluke upravnih sudova mnoge države nemaju ni danas. Među tim državama je, nažalost, i današnja Srbija. No, u domaćoj stručnoj javnosti je pre izvesnog vremena iskazana, pa i formalizovana težnja „povratku“ u dvostepenost, čime bi se oživelo ranije prihvaćeno i, svakako, napredno rešenje. Budući da se Strategijom razvoja pravosuđa za period 2020-2025. godine radi unapređenja efikasnosti rada upravnog sudstva predviđa dvostepeni upravnosudski postupak, opravdano možemo očekivati njegovo zakonsko uređivanje u bliskoj budućnosti. Pogled na našu upravnosudsku tradiciju može se, tako, učiniti i kao jedan izvor nadahnuća za predstojeće zakonodavno delanje.

ç