Vladimir B. Đurić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za uporedno pravo, Beograd.

PERIODIKA

JAVNA OVLAŠĆENJA I JAVNE SLUŽBE NETERITORIJALNIH AUTONOMIJA NACIONALNIH MANjINA – KOMPARATIVNI ANALIZA

U ovom radu analiziramo javna ovlašćenja i javne službe neteritorijalnih autonomija nacionalnih manjina, kao specifičnih organizacionih struktura i funkcionalnih upravnih nadležnosti u vidu javnih ovlašćenja koja su im poverena. Neteritorijalna autonomija u poslednje vreme sve više zaokuplja pažnju kako naučne tako i stručne javnosti, jer se u brojni problemi nacionalnih manjina u različitim državama mogu rešiti kroz neteritorijalnu autonomiju. Kako javne službe i upravna javna ovlašćenja predstavljaju sastavni deo javne uprave u organizacionom i funkcionalnom smislu, u ovom radu analizirani komparativni modeli ukazuju da neteritorijalne autonomije sve više predstavljaju i pripadaju celini javne uprave u mnogim savremenim državama u svetu. Ona može poslužiti i za dalju analizu polo žaja i statusa neteritorijalne autonomije nacionalnih manjina i u Republici Srbiji. Odgovorajući pravni okvir u tom smislu u Republici Srbiji već postoji, ali do sada nije temeljno izučavan.

PERIODIKA

OPRAVDANjA I OGRANIČENJA ARANŽMANA NETERITORIJALNE MANJINSKE AUTONOMIJE U LIBERALNOJ DEMOKRATIJI

U radu se analiziraju opravdanja i ograničenja institucionalnih aranžmana manjinske neteritorijalne autonomije u liberalnoj demokratiji. Opravdanje za uspostavljanje takvih aranžmana nalazi se u potrebi za prihvatanjem koncepta kolektivnih prava i zastupanja manjinskih kolektiviteta kao njihovog titulara. S druge strane, u liberalnoj demokratiji postoje inherentna ograničenja u pogledu konstituisanja, vrste i obima ovlašćenja koja takvi aranžmani mogu da obavljaju.

PERIODIKA

ULOGA UPRAVNOG SUDA U REŠAVANJU SPOROVA POVODOM IZBORA ZA NACIONALNE SAVETE NACIONALNIH MANJINA

Kontrola zakonitosti rada uprave od strane Upravnog suda, istovremeno predstavlja i jedan od mogućih načina na koji građani štite svoja Ustavom i zakonom utvrđene slobode i prava. Jedno od Ustavom zajamčenih prava je i izborno pravo. Dodatno, u Republici Srbiji, pripadnici nacionalnih manjina, radi ostvarivanja prava na samoupravu u kulturi, obrazovanju, obaveštavanju i službenoj upotrebi jezika i pisma, mogu izabrati svoje nacionalne savete u skladu sa zakonom. To znači da pripadnicima nacionalnih manjina Ustav Republike Srbije, pored opšteg izbornog prava, garantuje i „posebno“ izborno pravo – pravo na izbor nacionalnih saveta. Zakon, koji između ostalog, uređuje postupak izbora nacionalnih saveta je Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Pošto je izborno pravo kompleksno pravo, u radu je analiziran pozitivno-pravni zakonski okvir zaštite posebnog izbornog prava pripadnika nacionalnih manjina pred Upravnim sudom, i mogući problemi koji se mogu pojaviti a koji prositiču iz sadašnjeg pozitivno-pravnog okvira.

PERIODIKA

BRISELSKI SPORAZUM – PONOVO SMIŠLJENE SMUTNJE

Ovaj rad bavi se pitanjem ustavnosti tzv. Briselskog sporazuma i otvorenim pitanjima njegove ustavnosudske kontrole. Nakon teorijske analize pojma međunarodnog ugovora, u radu je upotrebom dogmatsko-pravnog metoda utvrđeno da Briselski sporazum ima elemenata međunarodnog ugovora. Budući da ima elemenata međunarodnog ugovora, Brisleski sporazum nije ratifikovan u skladu sa Ustavnim odredbama, jer je, umesto u formi ustavnog zakona, ratifikovan u formi zaključka Vlade. Štaviše, budući da priznaje ugovorni kapaciteta „Kosova“ i prepušta tom entitetu vršenja državnih (zakonodavne i sudske) funkcija i nadležnost uređivanja pojedinih oblasti društvenog života koje su prema Ustavu u isključivoj nadležnosti države, Brisleski sporazum je i sadržinski neustavan.

ç