Izaberi jezik:

Violeta Marković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

PERIODIKA

ALTERNATIVNO STARANJE ZA DECU MIGRANTE/TRAŽIOCE AZILA BEZ PRATNJE RODITELJA ILI STARATELJA U SRBIJI

Alternativno staranje označava formalni ili neformalni oblik zbrinjavanja deteta/mlade osobe do 18. odnosno 26. godine ukoliko je na redovnom školovanju, koji traje makar jednu noć kada je dete izvan roditeljskog doma, bez obzira na to da li je usledio nakon presude suda ili odluke organa starateljstva, na inicijativu deteta, njegovih roditelja, srodnika ili da je odgajatelj spontano preuzeo na sebe staranje u odsustvu roditelja. Osnovne forme alternativnog staranja su: starateljstvo, rezidencijalni i hraniteljski smeštaj i zasnovane su na porodici ili su nalik porodici. Kroz Srbiju je, od 2015. godine, proputovao veliki broj dece, a među njima veliki je broj bio dece bez pratnje odrasle odgovorne osobe. Za njih je od 2015.godine propisana posebna zaštita, sa naglašenom odgovornosti nadležnih Organa starateljstva za pružanje starateljske zaštite i utvrđivanja najboljeg interesa dece bez pratnje, ali i dužnost da se deca iz ove populacije smeštaju u ustanove socijalne zaštite koje su unapred predviđene za smeštaj maloletnih stranaca. Od 2015. godine do danas, usluge smeštaja za decu migrante/tražioce azila se menjala, ali je od početka akcenat bio na razvijanju alternativnih vrsta smeštaja. Cilj rada je prikaz i analiza postojećeg sistema alternativne zaštite za maloletne migrante/tražioce azila bez pratnje roditelja ili staratelja i kako se sistem menjao i razvijao od 2015.godine do danas. Rad će se zasnivati na analizi postojeće naučne i stručne literature. Zaključak je da je, i pored uloženih napora da se razvija alternativno staranje za ovu ugroženu kategoriju dece, ovaj vid zaštite i dalje nedovoljno razvijen.

ç