Vesna Dukanac

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Visoka škola socijalnog rada, Beograd

PERIODIKA

PORODICE ADOLESCENATA U SUDARU SA NOVIM VREMENOM: IZMENJENO FUNKCIONISANJE ILI NOVI VIDOVI ZAVISNOSTI

Tehnološki napredak, kao tekovina novog vremena, donosi novu dimenziju i u individualnom funkcionisanju mladih generacija i u večitom transgeneracijskom sukobu. Oslanjajući se dobro na poznate postulate poridčne dinamike, životne cikluse u porodici, još uvek, definišemo u odnosu na značajne događaje i razvojne faze pojedinih članova porodice. Jedna od najznačajnih faza i u individualnom i u porodičnom razvoju predstavlja period kada deca ulaze i prolaze kroz adolescenciju. Adolescencija je razvojno normativna kriza koju karakteriše visok potencijal rasta, ali i nestalne snage Ega, koje pojačavaju vulnerabilnost ličnosti ka sociopatološkim pojavama i psihopatologiji. Sa druge strane, svi razvojni problemi, sociopatološke pojave ili strukturisana psihopatologija adolescenata, predstavljaju eksternalizaciju roditeljskih individualnih nerešenih problema ili problema u roditeljskoj dijadi. Tehnološke novine, uvođenjm novog načina komuniciranja, dodatno produbljuju potecijal za transgenracijski sukob u ovom najosteljivijem periodu života i za adolescneta i za porodicu. Rad ima za cilj da ukaže na karakteristike zdrave porodice sa adolescentom, ali i na specifičnosti problematičnih porodica sa posebnim osvrtom na funkcionisanje porodica adolescenata sa problemima zloupotrebe i novih vidova zavisnosti.

ç