Izaberi jezik:

Veran Ž. Stančetić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet za evropske pravno-političke studije,Univerzitet Edukons Novi Sad

PERIODIKA

Prikaz knjige: JAVNA UPRAVA – ODABRANE TEME

Prikaz knjige: Dejan Milenković, Javna uprava – odabrane teme, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2013.

PERIODIKA

NOVA JAVNA UPRAVA I MODELI REFORMI

Počeci javne uprave kao nauke vezuju se za kraj 19. veka. Od tada pa do današnjih dana ona će proći kroz nekoliko faza a aktuelna faza traje od sedamdesetih godina prošlog i uobičajeno se naziva nova javna uprava. Nekoliko je uporišnih tačaka ili karakteristika nove javne uprave: fokusiranost na dinamiku (promene) uprave, interdisciplinarni pristup, fokus na koncept javnih politika te pojava novih trendova (komparativna i razvojna javna uprava i povećano interesovanje za izučavanje odnosa tržišta i države). Kada je reč o fokusu na dinamiku javne uprave misli se pre svega na reforme uprave koje su podstaknute tzv. krizom države i upravljanja u drugoj polovini dvadesetog veka. Brojna iskustva i istraživanja mogućih odgovora na krizu (reforme) su sublimirana u nekoliko osnovnih modela: tržišni (vestminsterski), participativni (američki) i decentralistički (holandsko-danski) model. Oni se razlikuju među sobom u zavisnosti od dominantnog reformskog instrumenta odnosno prihvaćenog reformskog pravca. Ova istraživanja i modeli mogu naročito biti korisna za države u kojima tek predstoji reforma i modernizacija javne uprave. Ipak, oko prenošenja iskustava te optimalnog odabira određenog modela reforme u datoj državi treba biti obazriv i prethodno sagledati trenutnu situaciju i tradiciju shvatanja javne uprave.

PERIODIKA

ETIKA U POLITICI I JAVNOJ UPRAVI – ZNAČAJ I PARADIGME ETIKE JAVNOG SEKTORA

Predmet ovog rada je etika javnog sektora odnosno mesto i značaj etike u politici i upravi. Aktuelizovano je pitanje normativnog i stvarnog u politici te izvesna diskrepancija između deklarativne politike i realnih rezultata. Otvoreno je i pitanje da li je za etički sadržaj pogodna načelna ili tzv. visoka politika ili pak njen izvršni aspekt tj. uprava. Shodno tome treba dati i odgovor na pitanje ko je garant etike u javnom sektoru, izabrana vlast ili profesionalna uprava. Tokom razvoja javne uprave odgovori na ova pitanja su različiti, u zavisnosti od vladajuće paradigme. Stoga su u radu predstavljene paradigme etike javnog sektora od kraja 19. veka do današnjih dana. Cilj rada je da se na osnovu upoznavanja metodoloških pristupa i različitih paradigmi identifikuju mogući koncepti etike javnog sektora kao i mogućnosti njihove implementacije u praksi. U radu dominira metodološki pristup karakterističan za nauku o javnoj upravi i studije javnih politika. Fenomen etike javnog sektora je obrađen uz korišćenje dihotomije politika-uprava.

ç