Vera Despotović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Singidunum University, Faculty of Media and Communications, Department for Social Work, Belgrade

PERIODIKA

POZITINO RODITELJSTVO KAO ALTERNATIVA TELESNOM KAŽNJAVANJU DECE

U Srbiji su pokrenute izvesne inicijative za izričitu zabranu telesnog kažnjavanja dece. Na ovu vrstu promena su uticale okolnosti u aktuelnom društvenom kontekstu Srbije: viisoka stopa zastupljenosti ovog oblika disciplinovanja u porodičom okruženju; istraživanja ukazuju na ozbiljne posledice do kojih dovodi postojeća praksa, a Komitet za prava deteta 2017 godine uputio preporuke za uvođenje izričite zabrane telesnog kažnjavanja dece.  Na inicijativu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (MRZBSP)  radi se na tekstu Zakona o izmenama i dopunama Porodičnog zakona i inicijalna dostupna verzija predviđa izričitu zabranu telesnog kažnjavanja dece. Cilj rada je da se ukaže na značaj uvođenje izričite zabrane telesnog kažnjavanja dece u svim okruženjima i da se daju preporuke na koji način bi se ova inicijativa implementirala u praksi. Izmene u zakonskoj regulativi trebalo bi da doprinesu promovisanju pozitivnog nenasilnog disciplinovanja dece čime bi se unapredio sistem zaštite dece od nasilja.   Osim promocije humanijih vrednosti  potrebno je omogućiti podršku u razvoju i primeni programa za roditelje kako bi ovladali veštinama potrebnim za obavljanje ovako važne uloge, ali i jačanje kompetencija profesionalaca koji treba da pružaju podršku roditeljima u ispunjavanju roditeljskih dužnosti. Ova vrsta preventivnih aktivnosti u zaštiti dece trebalo bi da vodi ka izgradnji nenasilnih metoda ponašanja u našem društvu generalno.

PERIODIKA

MEDIJACIJA I SOCIJALNI RAD U SRBIJI: OBLASTI PRIMENE I ZAKONSKA REGULATIVA

Medijacija se u sistemu socijalne zaštite u Srbiji zvanično primenjuje od 2005. god. nakon donošenja Porodičnog zakona (“Službeni glasnik RS”, broj 18/2005 i 72/2011) koji propisuje mogućnost njene primene u porodičnim sporovima. Od tada su napravljene značajne sistemske promene, koje su obuhvatile normativne, organizacione i institucionalne aspekte. Ovaj sistemski pomak je omogućio unapređenje korišćenja medijacije, kao jednog od alternativnih načina rešavanja konflikata, u različitim oblastima socijalnog rada. U radu su predstavljene karakteristike najčešćih odgovora na konflikte, osnovne karakteristike i dobiti od medijacije i osnovne oblasti njene primene u socijalnom radu. U drugom delu je predstavljen sistemski okvir za razvoj medijacije u socijalnoj zaštiti. Uprkos omogućenim zakonskim preduslovima i prenošenjem dobre prakse razvijenih zemalja, praksa medijacije nije u dovoljnoj meri zaživela. U pojedinim oblastima primene, tokom poslednjih pet godina, broj medijacija je sve manji, iako su građani i dalje veoma nezadovoljni tradicionalnim načinima rešavanja sporova i efikasnošću rada sudova u Srbiji. Imajući to u vidu, cilj ovog rada je da se kroz definisanje osnovnih principa medijacije i sagledavanjem mogućnosti njene primene u socijalnom radu, omogući jasnije razumevanje prednosti ovih pristupa kako za korisnike, predstavnike institucija sistema socijalne zaštite al i društvo u celini, što može biti izazov za dalji razvoj mehanizama alternativnog rešavanja sukoba.

PERIODIKA

RESTORATIVNI PRISTUP KONFLIKTIMA U SRBIJI

Restorativni pristup konfliktima počinje da se razvija sedamdesetih godina 20. veka kao odgovor na kritiku tradicionalnih modela krivičnog prava i rešavanja konflikata. Od tada su razvijani različiti programi, vođene su mnogobrojne kampanje, izmenjeno je krivično zakonodavstvo u koje su inkorporirani principi restorativnih pristupa, međutim restorativni pristupi u rešavanju konflikata u Srbiji još uvek su nedovoljno razvijeni. Ovaj rad ima za cilj da se kroz komparaciju najčešćih odgovora na konflikte i prikaz osnovnih principa restorativnog pristupa omogući bolje razumevanje ovog konepta i prakse koja iz njega proizilazi, a koja može da bude veoma korisna u odgovoru na učestale konflikte u srpskom društvu.

PERIODIKA

The Sociodrama Narrative: Political Aspects

This paper examines the political discourse of sociodrama by considering some basic postulates of sociodrama methods introduced by Moreno (Jacob Levy Moreno). The aim of the paper is to explore sociodrama method by ana­lysing its practical application within different contexts of contemporary soci­ety. In this paper, we will define sociodrama as an experiential procedure used to research intergroup relations and relations among different parties in a dis­pute or conflict of interest. After we describe the basic theoretical postulates of Moreno’s psychodrama, we will focus on crises and conflicts affecting contem­porary society, particularly those occurring within large groups. The main ob­jective of sociodrama in this context would be to gain a greater understanding between socials groups leading to the resolution of inter-group conflict and the achievement of balance between conflicting parties.

 

ç