Изабери језик:

Вера Арежина

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Академија за дипломатију и безбедност, Београд.

периодика

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА У ПОЛИТИЧКИМ НАУКАМА

У раду се проучава методологијa истраживања у политичким наукама, од избора теме до дефинисања истрaживачког питања, предмета, циљева, хипотеза, метода, као и научног и друштвеног доприноса. Циљ овог рада је да прикаже и објасни методологију истраживања која се више деценија примењује у политичким наукама, и другим друштвеним наукама као што су педагогија, социологија, безбедност, право и војне науке, а у последњој деценији и у антропологији, медицини, као и у техничко-технолошким, рачунарским, математичким и другим наукама. Резултати овог рада треба да допринесу бољем разумевању методологије истраживања у различитим научним радовима, посебно у мастер раду и докторској дисертацији, као и да подстакну младе истраживаче да успешно спроводе своја истраживања у политичким и другим наукама.

периодика

ИСТРАЖИВАЊЕ О ЗАСТУПЉЕНОСТИ ЖЕНА НА ЗНАЧАЈНИМ ДРУШТВЕНИМ ПОЛОЖАЈИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Положај жене у Србији мењао се током деценија, од њене првобитне улоге мајке и домаћице унутар домаћинстава. Данас се жене у Србији налазе на значајним положајима, теже остваривању својих каријера, одавно имају и право гласа и одлучивања, али су уједно и даље стуб домаћинстава. Циљ овог рада је да прикаже и објасни колико се улога жене у Србији заиста променила и да ли жене данас уживају већа права него што су их пре имале. У раду је коришћен аксиолошки теоријско-методолошки приступ, као и комбиноване методе. Такође, кроз резултате истраживања које су спровели студенти друге године студија и академско особље Факултета политичких наука у Београду у априлу 2020. године, биће представљени и ставови 710 грађанки и грађана Србије по питању положаја жена на значајним друштвеним положајима. Поред тога, биће анализирани и њихови ставови и о другим аспектима који су кључни када се говори теми заступљености жена на значајним друштвеним положајима.

периодика

МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЗЕМЉАМА МАГРЕБА

Већина земаља Магреба, односно Уније арапских земаља Магреба (УМА) суочава се са сличним еколошким проблемима, као што су пораст температуре и ширење пустиња (Мауританија, Либија, Алжир), оскудица питке воде, салинизација (Алжир, Либија, Тунис, и Мароко), пораст нивоа мора (Либија, Мароко, Тунис), смањење биодиверзитета, неконтролисана сеча шума, итд. Предмет рада односи се на унапређење сарадње и примену међународних споразума, програма и пројеката Уједињених нација и других међународних организација ради заштите животне средине у земљама Магреба. Осим тога, многи еколошки проблеми као што су оскудица пијаће воде, дуги сушни периоди, екстремне непогоде и друго, представљају озбиљну претњу за националну безбедност сваке државе. Циљ рада је да објасни како су неке земље Магреба, на пример Краљевина Мароко, примениле неке међународне споразуме и пројекте ради заштите животне средине и тако избегле многа превирања током и после тзв. арапског пролећа. Краљевина Мароко је у својој Националној стратегији о одрживом развоју и еколошкој политици применила многе међународне споразуме као што су Париски споразум из 2015, Агенда 21, Агенда 2030, као и принципе и циљеве одрживог развоја. Такође, у раду указујемо на значајну улогу Европске уније и других регионалних организација као што су Организација Афричке уније (АУ), Институт за Блиски исток и Магреб центар и друге за унапређење еколошке безбедности неких земаља Магреба.

периодика

СПЕЦИФИЧНОСТИ МЕРЕЊА У ПОЛИТИЧКИМ НАУКАМА

У раду се истичу проблеми мерења у политичким наукама, и нека битна питања која се односе на проблеме дефинисања појма мерења, пре свега предмета мерења, елемената, процедуре мерења, као и квантитета и квалитета. Аутор предлаже концепт процеса и система мерења у поли­тичким и друштвеним наукама.